ضریب آلفا چیست؟


بسم الله الرحمن الرحیم

از کلاس درس تا جامعه

What does Cronbach's alpha mean
Cronbach's alpha is a measure of internal consistency, that is, how closely related a set of items are as a group. A "high" value of alpha is often used (along with substantive arguments and possibly other statistical measures) as evidence that the items measure an underlying (or latent) construct. However, a high alpha does not imply that the measure is unidimensional. If, in addition to measuring internal consistency, you wish to provide evidence that the scale in question is unidimensional, additional analyses can be performed. Exploratory factor analysis is one method of checking dimensionality. Technically speaking, Cronbach's alpha is not a statistical test - it is a coefficient of reliability (or consistency).
Cronbach's alpha can be written as a function of the number of test items and the average inter-correlation among the items. Below, for conceptual purposes, we show the formula for the standardized Cronbach's alpha:

Here N is equal to the number of items, c-bar is the average inter-item covariance among the items and v-bar equals the average variance.

One can see from this formula that if you increase the number of items, you increase Cronbach's alpha. Additionally, if the average inter-item correlation is low, alpha will be low. As the average inter-item correlation increases, Cronbach's alpha increases as well (holding the number of items constant).
An example

Let's work through an example of how to compute Cronbach's alpha using SPSS, and how to check the dimensionality of the scale using factor analysis. For this example, we will use a dataset that contains four test items - q1, q2, q3 and q4. You can download the dataset by clicking on alpha.sav. To compute Cronbach's alpha for all four items - q1, q2, q3, q4 - use the reliability command:

RELIABILITY
/VARIABLES=q1 q2 q3 q4.

Here is the resulting output from the above syntax:

The alpha coefficient for the four items is .839, suggesting that the items have relatively high internal consistency. (Note that a reliability coefficient of .70 or higher is considered "acceptable" in most social science research situations.)

In addition to computing the alpha coefficient of reliability, we might also want to investigate the dimensionality of the scale. We can use the factor command to do this:

FACTOR
/VARIABLES q1 q2 q3 q4
/FORMAT SORT BLANK(.35).

Here is the resulting output from the above syntax:

Looking at the table labeled Total Variance Explained, we see that the eigen value for the first factor is quite a bit larger than the eigan value for the next factor (2.7 vs. 0.54). Additionally, the first factor accounts for 67% of the total variance. This suggests that the scale items are unidimensional.
For more information

عزیزانی که به وبلاگ "از کلاس درس تا جامعه" آمده اید:

پایایی ترکیبی

روایی همگرا و پایایی ترکیبی

پایایی ترکیبی composite reliability یک معیار ارزیابی برازش درونی مدل است و براساس میزان سازگاری سوالات مربوط به سنجش هر عامل قابل محاسبه است. این نوع پایایی شباهت زیادی به روایی همگرا دارد و از همان پارامترهای روایی همگرا برای محاسبه پایایی مرکب استفاده می‌شود.

مقایسه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی

پایایی پرسشنامه به زبان ساده یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در مکان دیگر یا زمان دیگر نتایج مشابهی بدست دهد. معیار سنتی محاسبه پایایی آلفای کرونباخ است. آلفای کرونباخ براساس میزان پراکنش داده‌ها تعیین می‌شود و انحراف معیار عامل اصلی سنجش پایایی است. از سوی دیگر پایایی ترکیبی براساس هماهنگی درونی سوالات هر عامل محاسبه می‌شود بنابراین معیار دقیق تری است.

فرمول محاسبه آلفای کرونباخ

فرمول محاسبه آلفای کرونباخ

محاسبه پایایی ترکیبی

برای محاسبه پایایی مرکب در نرم افزار لیزرل و اموس باید از فرمول پایایی ترکیبی مندرج در شکل فوق استفاده کنید. اصول محاسبه پایایی مرکب در نرم افزار PLS و تکنیک حداقل مجذورات جزیی نیز ثابت است ولی این نرم افزار برخلاف لیزرل مقدار CR را بدست می‌دهد و نیازی نیست با دست آن را محاسبه کنید. برای محاسبه پایایی ترکیبی در نرم افزار PLS کافی است به خروجی این نرم افزار رجوع کنید.

فرمول محاسبه پایایی ترکیبی

فرمول محاسبه پایایی ترکیبی

پایایی مرکب یا CR مخفف Composite Reliability می‌باشد. روایی همگرا زمانی وجود دارد که CR از ۰/۷ بزرگتر باشد. همچنین CR باید از AVE بزرگتر باشد. در اینصورت هر شرط روایی همگرا وجود خواهد داشت. بطور خلاصه داریم:

CR > 0.7
CR > AVE
AVE > 0.5

با استفاده از بارهای عاملی به سادگی می‌توان پایایی مرکب را در نرم افزار لیزرل محاسبه کرد. روی لینک محاسبه آنلاین پایایی ترکیبی کلیک کنید.

ضریب پایایی همگون Rho

پایایی ترکیبی با استفاده از فرمولی که توسط یورسکاگ ارائه شده نیز قابل محاسبه است. ضریب Rho نیز برای سنجش پایایی درونی سازه‌ها است. همچنان که چین (۱۹۹۸) معتقد است ضریب Rho نسبت به آلفای کرونباخ از اطمینان بیشتری برخوردار است. به ضریب Rho گاهی ضریب دایلون-گولداشتین Dillon-Goldstein نیز گفته می‌شود. مقدار این ضریب باید بیش از ۰/۷ باشد. در نسخه شماره سه از نرم افزار Smart PLS این مقدار گزارش می‌شود.

ضریب مقاومت (α)

ضریب مقاومت (α) : یک آشکارساز دما مقاومتی (RTD) یک عنصر سنجش دما است که از سیم فلزی ریز ساخته شده است ، مقاومت الکتریکی آن با دمای مطابق با فرمول زیر تغییر می کند:

جایی که،

RT = مقاومت RTD در دمای T داده شده (اهم)

Rref = مقاومت RTD در دمای مرجع Tref (اهم)

α = ضریب دما مقاومت (اهم در هر اهم / درجه)

ضریب مقاومت (α)

مثال زیر نحوه استفاده از این فرمول برای محاسبه مقاومت RTD پلاتین “100 اهم” با ضریب دما 0.00392 در دمای 35 درجه سانتیگراد را نشان می دهد:

[RT = 100 [1 + (0.00392)(35 o C − 0
[RT = 100 [1 + 0.1372
[RT = 100 [1.137
RT = 113.72

به دلیل غیرخطی بودن در رفتار RTD ، این فرمول خطی RTD فقط یک تقریب است. تقریب بهتر فرمول Callendar-van Dusen است که اصطلاحات درجه دوم ، سوم و چهارم را برای مناسب تر معرفی می کند:

RT = Rref (1 + AT + BT 2 − 100CT 3 + CT 4 ) for temperatures ranging −200 o C < T < 0 o C and

هر دو فرض Tref = 0 درجه سانتیگراد دارند. ضرایب A ، B و C با نوع خاصی از RTD متفاوت است ، معادل نقش با α در فرمول RTD خطی. نقطه ذوب / انجماد آب دمای مرجع استاندارد برای بیشتر RTD ها است. در اینجا مقادیر معمولی α برای فلزات معمول آورده شده است:

RT = Rref (1+AT +BT 2 ) for temperatures ranging 0 o C < T < 661 o C

همانطور که قبلاً نیز اشاره شد ، پلاتین یک ماده سیم مشترک برای ساخت RTD صنعتی است. مقدار آلفا (α) برای پلاتین با توجه به آلیاژ فلز متفاوت است. برای سیم پلاتین “درجه مرجع” ، متداول ترین مقدار آلفا 0.003902 است. سیم RTD از آلیاژ پلاتین با درجه صنعتی معمولاً در دو مقادیر ضریب متفاوت در دسترس است: 0.00385 (مقدار “آلفای” اروپایی “) و 0.00392 (مقدار آلفای” آمریکایی “) ، از این مقدار معمولاً” اروپایی “0.00385 استفاده می شود ( حتی در ایالات متحده!).

جایگزینی برای پیش بینی ریاضی مقاومت یک RTD این است که به سادگی در یک جدول از مقادیر منتشر شده برای آن نوع RTD ، مقاومت پیش بینی شده خود را در مقابل دما جستجو کنید. جداول تفاوت های ظریف غیر خطی RTD را بدون اضافه کردن هیچ گونه پیچیدگی ریاضی دارند:

به سادگی مقاومت مربوط به دمای معین را جستجو کنید ، یا برعکس. اگر مقداری بین نزدیکترین ورودی در جدول قرار داشته باشد ، می توانید مقدار مورد نظر را با توجه به دو ورودی نزدیک جدول به عنوان نقاط پایانی که یک بخش خط را مشخص می کنند ، در نظر بگیرید و نقطه مورد نظر خود را در آن خط محاسبه کنید. 100 Ω مقاومت مرجع بسیار متداول (Rref در 0 درجه سانتیگراد) برای RTD های صنعتی است. 1000 Ω یکی دیگر از مقاومتهای مرجع متداول است و برخی از RTD های صنعتی دارای مقاومت مرجع به حداقل 10 Ω هستند. در مقایسه با ترمیستورها با مقاومت ده ها یا حتی صدها هزار اهم ، مقاومت RTD نسبتاً ناچیز است. این می تواند در اندازه گیری مشکل ایجاد کند ، زیرا سیمهایی که RTD را به اهمتر خود وصل می کنند ، مقاومت خاص خود را دارند که درصد قابل توجهی از مقاومت مدار کل نسبت به ترمیستور خواهد بود.

دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه

استاد دانشگاه، دکترای آموزش پرستاری، کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

معنی ضریب همبستگی الفا کرونباخ چیست ؟ What does Cronbach's alpha mean

ضریب همبستگی الفا کرونباخ

مشخصات وب

دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه

بسم الله الرحمن الرحیم

"اگر معلم وظیفه معلمی را بداند و به آن عمل کند، خداوند نعمت دانش را بر او بیشتر خواهد کرد." امام سجاد(ع)

رسالت این تارنوشت که با همکاری دانشجویان عزیزمان تداوم دارد، فراهم آوردن
محیط آموزشی مجازی همانند کلاس و درمانگاه، انتشار دانش و اطلاعات،
ارتباط با جامعه و یادگیری و یاددهی است. امید داریم ما را در این مسیر حمایت فرمایید.

استفاده از مطالب با ذکر منبع "وبلاگ دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه" پسندیده است.
دکتر ليلا (مهستي) جويباري ، استاد دانشگاه

قاعده این عالم بر فراوانی و ثروت است.
قاعده این عالم بر سلامتی و صحت است.
برکت، نور، عشق جاری باد

10 بهترین صندوق سرمایه گذاری در شهریور 1401

این روزها بحث سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جذابیت زیادی برای علاقه مندان به حوزه سرمایه‌گذاری دارد. این نوع سرمایه‌گذاری به دلیل نقدشوندگی بالا، سود و بازده مناسب، امنیت سرمایه‌گذاری، عدم نیاز به دانش معامله گری در بازارهای مالی و . یکی از پرطرفدارترین روش‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در تعریف صندوق‌ سرمایه‌گذاری را می‌توان نوعی نهاد مالی برشمرد که دارایی افراد را برای سرمایه‌گذاری‌ در بازار‌های مختلف جذب می‌کند و به تناسب سرمایه هر فرد سود مناسب پرداخت می‌کند. برای انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری باید ابتدا با انواع صندوق‌ها و نحوه فعالیت هر کدام آشنا شده و سپس به یادگیری روش انجام معاملات بپردازید. پس با ما تا انتهای مطلب همراه باشید.

معرفی 10 بهترین صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت فارابی دوم

تخصیص سود روز شمار ۲۱ درصد و معاف از مالیات

اتصال حساب بانکی هر شخص به پینوست با قابلیت سرمایه‌گذاری خودکار

امکان تنظیم پس‌انداز دوره‌ای

کسب سود روزشمار با اتصال دستگاه کارتخوان

نداشتن اپلیکشن موبایل

لیست درحال بروزرسانی میباشد.

کدام صندوق سرمایه گذاری مناسب است؟

برای این که بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری را بشناسید، در قدم اول باید بدانید که با توجه به ترکیب دارایی، صندوق‌ها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که اصلی‌ترین آن‌ها صندوق سرمایه‌گذاری در سهام، صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و صندوق سرمایه‌گذاری مختلط هستند. در ادامه هر یک از این صندوق‌ها را بررسی کرده تا در نهایت به نحوه انتخاب بهترین صندوق‌ سرمایه‌ گذاری بپردازیم:

صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق‌هایی که در این دسته قرار می‌گیرند، درصد زیادی از دارایی خود را در سهام ضریب آلفا چیست؟ سرمایه‌گذاری می‌کنند. از آنجایی که ریسک سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها بالاتر است، سرمایه‌گذاری در آن‌ها به افرادی توصیه می‌شود که ریسک‌پذیری بالایی دارند. در این صندوق‌ها حداقل سود تضمین شده‌ یا بازدهی بیشتر وجود ضریب آلفا چیست؟ ندارد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
در صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بیشتر دارایی‌ها روی اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری می‌شوند. این صندوق‌ها مناسب افرادی است که اهل ریسک نبوده و در قبال آن انتظار سود تضمین شده‌ دارند. علاوه بر سود تضمینی و ثابت، نباید از نقدشوندگی بالای این دسته غافل شد. واحدهای صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت به نسبت دیگر صندوق‌ها با سرعت بیشتری به پول نقد تبدیل می‌شوند.

صندوق سرمایه‌ گذاری مختلط
شاید شما ترکیبی از دسته بندی صندوق‌های معرفی شده را برای سرمایه‌گذاری ترجیح دهید. به عبارتی از نظر ریسک چیزی بین سرمایه‌گذاری در صندوق‌‌های درآمد ثابت و سهامی. در این صورت باید صندوق‌‌های مختلط را انتخاب کنید. این صندوق‌‌ها درصد بیشتری از دارایی خود را در سهام سرمایه‌گذاری کرده و مابقی آن را نیز به اوراق با درآمد ثابت ( اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی ) اختصاص می‌دهند.

اولین گام برای انتخاب یک حوزه سرمایه گذاری یا بازار مالی خوب، کشف روحیات و میزان ریسک پذیری سرمایه‌گذار است. در بازارهای مالی ریسک و بازده رابطه‌ای مستقیم داشته و با ریسک بیشتر می‌توانید انتظار بازدهی بیشتر از سرمایه خود را داشته باشید. البته این به معنی این نیست که انتظار شما حتما برآورده شده و به سود مورد نظر می‌رسید. نکته دیگر این است که اگر به دنبال درآمد ثابت هستید، از آنجایی که صندوق‌های درآمد ثابت اغلب پرداخت سود ماهیانه دارند، باید به دنبال سرمایه‌گذاری در آن‌ها باشید. اگر در این دسته از سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرید، پیشنهاد می‌کنیم که به دنبال صندوق‌های سهامی و مختلط نباشید.

چگونه باید در صندوق ها سرمایه گذاری کرد؟

تا به این جا در خصوص انواع صندوق‌ها صحبت کردیم. اما چگونه می‌توان واحدهای صندوق را معامله کرد؟ صندوق‌ها علاوه بر تنوع دارایی از نظر قابلیت معامله نیز به دو دسته صندوق قابل معامله در بورس و صندوق صدور و ابطالی تقسیم می‌شوند که هر کدام نحوه سرمایه‌گذاری متفاوتی دارند.

سرمایه گذاری در صندوقی که مبتنی بر صدور و ابطال است، خارج از بورس انجام می‌شود. در این شرایط شخص سرمایه‌گذار باید بعد از یافتن صندوق مناسب و مراجعه به سایت رسمی آن بر اساس دستورالعمل سرمایه‌گذاری که مختص آن صندوق است، برای سرمایه‌گذاری اقدام کند. در گذشته نیاز به مراجعه حضوری برای صدور و ابطال واحدهای صندوق بود. اما امروزه اغلب صندوق‌ها تمامی خدمات مربوطه، از جمله صدور و ابطال واحدها را به شکل غیرحضوری انجام می‌دهند.

برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله، باید در ساعت انجام معاملات بازار به سایت کارگزاری مراجعه کنید. بنابراین در قدم اول باید کد بورسی داشته تا با انتخاب یک کارگزاری تایید شده توسط سازمان بورس، امکان استفاده از پنل معاملاتی آن برایتان فراهم باشد. مانند خرید سهام شرکت‌ها در بورس با جست و جوی نماد صندوق می‌توانید اقدام به خرید و فروش واحدهای صندوق کنید. واحدهای صندوق درآمد ثابت از نوع قابل معامله در بورس یا ETF می‌تواند به راحتیِ معاملات سهام، در سامانه معاملات آنلاین کارگزاری‌ خرید و فروش شود. صندوق ETFعلاوه بر خرید و فروش سریع در بورس مزایای دیگری نیز دارد. هزینه کارمزد کم، سرمایه کم برای سرمایه‌گذاری، شفافیت مالی و معافیت مالیاتی از جمله مزایای اصلی صندوق‌های قابل معامله در بورس محسوب می‌شوند.

بهترین صندوق سرمایه‌ گذاری را چطور انتخاب کنیم؟

صندوق‌های سرمایه‌گذاری با اسامی مختلفی فعالیت می‌کنند. برای انتخاب بهترین آن‌ها باید به موارد مختلفی توجه کنید. بازدهی صندوق، ضامن نقدشوندگی، حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری، دارایی‌های تحت مدیریت صندوق و… در انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری تاثیر دارد. در ادامه برخی از ویژگی‌هایی که باید برای انتخاب صندوق در نظر بگیرید را بررسی کرده‌ایم. در نهایت می‌توانید با توجه به روحیات سرمایه‌گذاری، میزان ریسک‌پذیری، مقدار سرمایه و دیگر موارد مورد انتظار خود، بهترین صندوق را انتخاب کنید.

سابقه عملکرد صندوق
عملکرد صندوق در طول مدت فعالیت آن، برای انتخاب کمک زیادی به شما خواهد کرد. این اطلاعات و سوابق را می‌توانید در وب سایت رسمی هر صندوق‌ بررسی کنید. بررسی بازده می‌تواند در نگاه اجمالی عملکرد صندوق را به خوبی نمایش دهد. برای این که نگاهی عادلانه به عملکردها داشته باشید، در نگاه به سوابق صندوق باید فراز و فرودهای اقتصادی را نیز مد نظر قرار داده و بازده کسب شده را به تناسب آن در نظر بگیرید.

دارایی تحت مدیریت صندوق
میزان دارایی تحت مدیریت (AUM) ، نشان از اعتماد تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران به صندوق است. این مورد نیز یکی از معیارهای مهم برای بررسی بهترین صندوق سرمایه گذاری محسوب می‌شود. البته باید در نظر داشته باشید که هر چه میزان دارایی تحت مدیریت صندوق بیشتر باشد، مدیریت آن تخصصی‌تر شده و به مراتب سختتر خواهد بود. در این شرایط تیم مجرب و کاربلد می‌توانند به طور مناسبی دارایی‌های موجود در صندوق را مدیریت کنند.

ضریب بتا
ضریب بتا یکی دیگر از موارد با اهمیت در تعیین قدرت صندوق سرمایه گذاری است. این ضریب میزان تغییر ارزش دارایی‌های صندوق را نسبت به بازار نشان می‌دهد. با ضریب بتا امکان محاسبه ریسک صندوق ایجاد شده و درست به همین دلیل فاکتور مهمی برای انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری محسوب می‌شود.

ضریب آلفا
ضریب آلفا نیز با نشان دادن مقدار بازدهی مازاد یک صندوق نسبت به شاخص بازار، مانند ضریب بتا در تعیین ارزش سرمایه‌گذاری یک صندوق کاربرد دارد. ضریب آلفا تحت عنوان بازده فعال نیز شناخته می‌شود.

سپرده گذاری بانک بهتر است یا صندوق سرمایه گذاری؟

شاید در نگاه اول سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، به خصوص صندوق درآمد ثابت، مشابه با سرمایه گذاری در بانک به نظر برسد. با وجود این که بانک و صندوق‌های سرمایه گذاری درآمد ثابت سود پرداختی نزدیک به هم دارند، اما تفاوت‌هایی بین این دو مکان برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که صندوق‌ها را بین علاقه‌مندان به حوزه سرمایه‌گذاری محبوبتر ساخته است.

درصد سودِ بیشتر در بانک برای حساب‌های بلندمدتی تعریف شده است. بنابراین اگر سرمایه‌گذار به هر دلیلی قبل از موعد تعیین شده قصد برداشت سرمایه خود را داشته باشد، قوانین سپرده بلندمدت را شکسته و سود خود را از دست خواهد داد. در صندوق‌ درآمد ثابت این امکان وجود دارد که در زمان نیاز با فروش واحدهای صندوق به سرعت بتوان به وجه نقد دسترسی پیدا کرد.

از دیگر مزایای صندوق‌های درآمد ثابت شفافیت مالی است. این صندوق‌ها به طور شفاف میزان سود یا نوسان موجود را به نمایش درآورده و عملکرد خود را به صورت هفتگی و وضعیت مالی را به صورت ماهانه و دوره‌ای در وب‌سایت خود برای آگاهی سرمایه‌گذاران انتشار می‌دهند. علاوه بر این، نظارت لحظه‌ای مدیران صندوق و کارشناسان سازمان بورس و اوراق برای ارزیابی و تحلیل اتفاقات صندوق وجود دارد که این به نوبه خود امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

سخن پایانی
صندوق‌های سرمایه گذاری این روزها طرفداران زیادی پیدا کرده‌اند. تنوع بالا در ترکیب دارایی، هزینه کارمزد کم، سرمایه کم برای سرمایه‌گذاری، شفافیت مالی و . از جمله مزایای انتخاب این روش برای سرمایه‌گذاری است. انواع مختلف این صندوق‌ها امکان سرمایه‌گذاری برای افراد مختلف را فراهم می‌کند. سرمایه گذاری در صندوق‌ها برای سرمایه‌گذار دردسر کمتری دارد. به عبارتی از آن جا که یادگیری مهارت‌ها و تکنیک‌های معامله‌گری در بازارهای مالی نیاز به صرف زمان دارد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند بهترین انتخاب برای سرمایه‌گذاران باشند. البته در این راه باید با توجه به روحیات سرمایه‌گذاری و سطح ریسک پذیری خود نسبت به انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری اقدام کنید.

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیاز به دانش تخصص نداشته و با این حال می‌تواند درآمد ثابتی برای سرمایه‌گذار ایجاد کند. امنیت بالای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها با نظارت سازمان بورس تضمین شده و این مسئله به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. شاید برای تقسیم دارایی و کنترل ریسک دچار مشکل شوید؛ اما این صندوق‌ها با تقسیم دارایی‌ها در قسمت‌های ضریب آلفا چیست؟ مختلف موجب کنترل ریسک می‌شوند. علاوه بر این صندوق‌های سرمایه‌گذاری تنوع بسیار زیادی دارند و هر فرد می‌تواند با توجه به اولویت‌های‌ خود گزینه مناسب خود را انتخاب کند.

هر روز معاملاتی سود به دست آمده از معاملات به واحدهای سرمایه‌گذاری اضافه شده و طبق امیدنامه هر صندوق، در زمان مشخص قابل برداشت است. اما در اغلب صندوق‌ها در کنار این سود، سود مرکب هم وجود دارد که سرمایه‌گذار می‌تواند در صورت عدم برداشت سود به دست آمده، در دوره بعدی سوددهی، سود اصل سرمایه به اضافه سود دوره قبل که روی هم انباشته شده است را دریافت کند.

از مهمترین نکات برای انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری مقایسه عملکرد صندوق‌های مختلف با یکدیگر است. خوشبختانه این امکان فراهم بوده و با مراجعه به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران یا سایت فیپیران می‌توان به اطلاعات صندوق‌های مختلف دسترسی پیدا کرد. البته اطلاعات و سوابق هر صندوق را می‌توان در کنار اطلاعات اصلی آن در سایت رسمی هر صندوق مشاهده کرد.

صندوق‌های سرمایه گذاری انواع مختلفی دارند. صندوق با درآمد ثابت که بیشتر دارایی خود را در اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کرده و به همین دلیل ریسک کمتری را به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند. این صندوق دارای سود ثابت است. صندوق سهامی درصد بالایی از ترکیب دارایی خود را به سهام موجود در بازار بورس تخصیص داده و به همین دلیل بیشترین ریسک را به سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند. در نهایت صندوق مختلط که دارای ریسک و بازدهی متوسطی بوده و برای سرمایه‌گذارانی مناسب است که روحیات سرمایه‌گذاری خود را چیزی بین صندوق درآمد ثابت و صندوق سهامی می‌بینند.

محبوبیت در انتخاب، از میان تمام صندوق‌های سرمایه گذاری به صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت تعلق می‌گیرد. این محبوبیت به دلیل میزان ریسک پایین، بازدهی بیشتر و شرایط سرمایه‌گذاری آسانتر حتی نسبت به سپرده‌های بانکی است. سرمایه گذاران می‌توانند با انتخاب صندوق درآمد ثابت با شباهت بسیار نزدیک به امنیت سرمایه گذاری در بانک، واحدهای سرمایه گذاری را خریداری کنند. برای سرمایه گذاری کم ریسک می‌توانید با خیال راحت روی این نوع صندوق حساب باز کنید. این نوع صندوق‌های سرمایه گذاری در مقابل صندوق‌های سرمایه گذاری سهامی و مختلط در کشور از سود کم‌تری برخوردار هستند. سود یا بازدهی صندوق درآمد ثابت میزان مشخصی نداشته و بسته به صندوق انتخابی شما می‌تواند متفاوت باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.