اوراق بهادار بدون ریسک


با سلا م
در این وبلاگ سعی بر این شده است که اطلاعاتی در مورد حسابداری و حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار و سایر موراد مرتبط با حسابداری تبادل نظر شود.امید است که با نظرات شما دوستان مفید واقع شود.

علی کشاورز

12-پرتفویی متشکل از 3دارایی الف و ب وج می باشد که وجوه سرمایه گذاری شده در آنهابه ترتیب 200ريال و 300ريال و 500ريال و بازده مورد انتظار آنها به ترتیب 30%و 50%و 70%است.بازده مورد انتظار این پرتفویی چند درصد است؟

13-فردی منابع مالی خود را به نسبت 3و3و4در سه دارایی مالی با ضریب حساسیت(بتا) 1/2 و1/5 و1/6سرمایه گذاری نموده است.ضریب حساسیت پرتفویی را محاسبه کنید.

14-ضریب حساسیت (بتا)سهم شرکت الف 1/4می باشد. در صورتی که شاخص بازار معادل 20%کاهش داشته باشد چه میزان تغییر در بازدهی هر سهم خواهیم داشت؟

15-اگر نرخ بازده بدون ریسک 10%و صرف ریسک بازار 9%باشدو نرخ بازده مورد انتظار پرتفوی با بتای 1/5چند درصد خواهد بود؟

16-ضریب حساسیت سهام شرکت الف معادل0/7 وبازدهی پرتفوی بازار 12%باشد،نرخ سود اوراق مشارکت دولتی یکساله و دو ساله هر کدام به ترتیب 6%و 8%می باشد.اگر بازدهی مورد انتظار یکساله از سهام شرکت 8%باشد .شما به عنوان یک سرمایه گذار کدام سهم را خواهید خرید؟

فصل:ارزشیابی اوراق بهادار

1-سود پرداختی هر سهم عادی شرکت ساسان د رحال اوراق بهادار بدون ریسک حاضر 500ریال است.سهامداران انتظار دارند که این سود سالانه به میزان 20%افزایش یابد. اگر نرخ بازده مورد توقع سهامداران این شرکت سالانه 30%باشد. مطلوبست ارزش سهم این شرکت.

2-شخصی قصد دارد اوراق قرضه ای به ارزش اسمی 1000ریال که نرخ بهره سالانه آن10%و سرسید آن 2سال است ،خریداری نماید.اگر نرخ بازده مورد توقع این شخص15%باشد ارزش این اوراق چقدراست؟

3-انتظار می رود سود شرکت بیسکویت سالانه با نرخی برابر با 5%رشد نماید.اگر سود تقسیمی هر سهم شرکت در حال حاضر 250ريال باشد و نرخ بازده مورد انتظار سهامداران شرکت 25%باشد.ارزش این سهام عادی چقدر است؟

4-شخصی سهام عادی شرکت را در ابتدای سال به مبلغ 2000ريال خریداری نمود ودر پایان سال بعد از اینکه مبلغ 500ريال سود دریافت نمود،آنرا به قیمت 3000ريال فروخت.نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری در این سهام چقدراست؟

5-ارزش ذاتی سهمی که آخرین سود نقدی آن 500ريال بوده و با نرخ 8%در سال به طور مستمر رشد خواهد نمود وبازدهی موردانتظار آن که متناسب با ریسک است 20%در سال باشد ،چند ريال خواهد بود؟

6- سود نقدی هر سهم شرکت بهرام در سال آینده 100ريال است.اگر پبش بینی شودسود سالهای آتی با 2%رشد ،افزایش خواهد یافت و نرخ بازده مورد انتظار 7%باشد قیمت سهام مزبور چند ريال است؟

7-قیمت سهام شرکتی در حال حاضر برابر 5000ريال است. پیش بینی می شود که شرکتی در سال آتی بابت هر سهم مبلغ 300ريال سود پرداخت نماید و قیمت هر سهم د رسال آتی 5400ريال گردد. نرخ بازده مورد انتظار سهامداران چند درصد است؟

8-سود پرداختی به هر سهم شرکتی در سال قبل 400ريال بوده اوراق بهادار بدون ریسک است و نرخ رشد آن 10%برآورد شده است.اگر قیمت فروش هر سهم در حال حاضر 8800ریال باشد،نرخ بازده مورد انتظار این سهام چند درصد است؟

9-ارزش سهام شرکتی 2000ریال و سود سهام آن با نرخ 4% افزایش می یابد.بطوری که برای هر سهم 100ريال سود در پایان سال پرداخت کند،نرخ بازده موردانتظار چند درصد خواهد بود؟

10-انتظار می رود هر سهم شرکتی پس از یکسال 1000ريال سود نقدی داشته و به قیمت 8600ريال قابل فروش باشد.برای تأمین 20%بازده، این سهام چند ریال می ارزد؟

11-سود خالص شرکتی2400000ريال و تعداد سهام عادی آن 3000سهم می باشد. اگر شرکتی 100%سود خودرا تقسیم کند و میزان سودآوری شرکت نیز ثابت باقی بماند .در ضمن نرخ بازده موردانتظار سهام عادی سالانه 20% است. ارزش ذاتی هر سهم عادی چقدر است؟

12-ارزش ذاتی سهمی که آخرین سود نقدی آن500ريال بوده و با نرخ 8%در سال بطور مستمر رشد خواهد نمود و بازدهی مورد انتظار آن که متناسب با ریسک است،20%می باشد ،چند ريال خواهدبود؟

13-سرمایه گذاران بازار انتظار دارند قیمت سهام عادی شرکت الف بعد از اوراق بهادار بدون ریسک یکسال از تاریخ امروز 6500ريال و سود سهام پرداختی شرکت در این مدت 300ريال باشد.اگر نرخ مورد انتظار نیز مساوی 15%فرض شود،قیمت امروز سهام چقدر است؟

14-اوراق قرضه ای عرضه شده به بازار سالانه مبلغ 10000ريال به عنوان سود تضمین شده و مبلغ اوراق بهادار بدون ریسک 108900ریال د رتاریخ سرسید یعنی در سال دیگر پرداخت می کند . چنانچه نرخ بازده تا سرسید معادل 10%فرض شود.قیمت حال اوراق بهادار چقدر است؟

15-انتظار می رود شرکت الف در سال آینده مبلغ 200ريال سود سهام برای هر سهم عای بپردازد. قیمت جاری هر سهم عادی شرکت الف بالغ بر 4000ريال است.سرمایه گذاران در سهام شرکت مربوط انتظار دارند که سود سهام پرداختی شرکت با نرخ سالانه 4%بطور نامحدود افزایش یابد.نرخ بازده مورد انتظار سهامداران شرکت الف چند درصد است؟

16-ارزش سهامی که دارای نرخ رشد ثابت 10%د رسال بوده وآخرین سود پرداختی به هر سهم 500ريال می باشد.با فرض اینکه نرخ بازده مورد انتظار 20%باشد،چه مبلغی است؟

17-قیمت سهامی در ابتدای دوره 800ريال ودر انتهای دوره 600ريال است.سود تقسیمی برای هر سهم 400ريال می باشد.بازده این سرمایه گذاری چقدراست؟

18شرکتی 150000000ريال درآمد خالص دارد و250000سهم عادی منتشر کرده است.اگر بازده مورد انتظار سرمایه گذاری 15%یاشد.هر سهم عادی چقدر ارزش دارد؟

19-یک سند اوراق قرضه امروز قیمتی برابر با 1900ريال دارد ودر سررسید آن که 6ماه دیگر است به دارنده 2000ريال پرداخت می شود. نرخ بازده سالانه آن چقدر است؟

20-نرخ بازده یک فقره اوراق بهادار که سالانه مبلغ4000ريال به دارنده آن می پردازد وقیمت آن دربازار اوراق بهادار5000ريال است،چقدر است؟

21-شخصی با بازده مورد انتظار 20%حاضر است سهام را به مبلغ 10000ريال خریداری نماید و شخص دیگری با بازده مورد انتظار 24%حاضر است همان سهم را به مبلغ 7500ريال خریداری کند،نرخ رشد سود سهام ( g )این سهام چند درصد است؟

22-قیمت بازار سهام شرکتی در حال حاضر 2650ريال و نرخ رشد آن6%است. اگر نرخ بازده مورد انتظار(مورد توقع یا منتظره)16%باشد،سود سهام سال قبل( D صفر)شرکت چند ريال بوده است؟

23-قیمت سهام شرکتی 2000ريال است. اگر نرخ بازده مورد انتظار 7% و سود نقدی هر سهم شرکت در سال آینده 100ريال باشد،درصد نرخ رشد در سال آینده چقدر است؟

24-سود اوراق مشارکت 10ساله ای17%،ارزش اسمی آن 10000ريال و با قیمت 9600ریال در بازار معامله می شود.نرخ بازده این اوراق چند درصد است؟

25-ارزش ذاتی هر سهم را در شرایط ذیل محاسبه نمایید:

شرکت طی 3سال آینده د رمرحله رشد بسیار سریع 10%خواهد بود و پس از آن ،رشد سالیانه 5%خواهد داشت. در ضمن سود نقدی سال گذشته 100ريال ونرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران 20%می باشد.

فصل:تجزیه و تحلیل صورت های مالی

1-نرخ بازده دارایی های شرکتی 15%و نسبت بدهی آن 25%می باشد.نرخ بازده حقوق صاحبان سهام چقدر است؟

2-فروش شرکتی 72ریال و 50%از فروش ها نقدی بوده است و مانده بدهکاران 10ريال بوده است.دوره وصول مطالبات چقدر است؟

3-در شرکتی بازده مجموع دارایی ها20%و بازده حقوق صاحیان سهام 40%است. نسبت بدهی در این شرکت چقدر است؟

4-در شرکتی نسبت گردش دارایی ها 2و فروش 10ريال و حقوق صاحبان سهام 1ريال است.نسبت بدهی شرکت چند ريال است؟

5-نسبت سود خالص شرکتی 12%و گردش مجموع دارایی های آن2می باشد.در صورتیکه نسبت بدهی به کل دارایی آن 40% باشد بازده مجوع دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام این شرکت درصد خواهد بود؟

6-اگر گردش دارایی ها 2 مرتبه و بازده دارایی ها20% یاشد نسبت سود به فروش شرکت چند درصد است؟

7-شرکت رنگساز سیاست تقسیم سود ثابت را اتخاذ نموده است و هر 3ماه یکبار 25ريال به عنوان سهم سود نقدی می پردازد.در سال گذشته EPS شرکت 250ريال بوده است.نسبت پرداخت سود این شرکت چقدر است؟

8-در شرکت الف ROI=10% و مجموع دارایی ها برابر 2500ريال است.اگر جمع بدهی ها برابر با 500ريال باشد، ROE چقدر است؟

9-نسبت بدهی شرکتی برابر40%و جمع کل بدهی ها یش مبلغ 2000ريال می باشد. با فرض آنکه گردش دارایی های شرکت برابر 2مرتبه باشد،مبلغ فروش برابر چند ريال است؟

10-نسبت بدهی شرکتی برابر50%و گردش دارایی ها برابر 4مرتبه باشد و حاشیه سود 5%باشد . ROI و ROE چقدر است؟

11-اگر نسبت بدهی 8/0و بازده دارایی ها 10%باشد، ROE چقدر است؟

12-نسبت گردش موجودی کالای شرکتی 4مرتبه و دوره عملیات آن 140روز باشد.دوره وصول مطالبات چند روز است؟

13-بازده حقوق صاحبان سهام 2برابر بازده دارایی ها است.نسبت بدهی چه درصدی است؟

14-اطلاعات مالی شرکتی به شرح ذیل است:

کل دارایی ها 1200ريال

فروش خالص 20000ريال

بدهی جاری 200ريال

بدهی غیر جاری 300ريال

سود خالص 175ريال

بازده حقوق صاحبان سهام ( ROE )چند درصد است؟

15-در یک مؤسسه تجاری متوسط موجودی کالا 2000000ريال و میزان فروش خالص 72000000ريال و بهای تمام شده کالای فروخته شده 45000000ريال و متوسط حساب های دریافتنی 12000000ريال است.دوره گردش کالا چند روز است؟

16-گردش دارایی ها 4مرتبه و بازده دارایی ها 20%است.نسبت سود به فروش چقدر است؟

17-اطلاعات زیر در مورد شرکت صدر وجود دارد:

فروش خالص 2673000ريال،دارایی ها 1580000ريال،حقوق صاحبان سهام 900600ريال و ROI=%12

بازده حقوق صاحبان سهام چقدر است؟

18-فروش شرکتی 100ريال،کل هزینه ها 50ريال ،نرخ مالیات 25%.حاشیه سود خالص این شرکت چقدراست؟

19-جمع کل بدهی های شرکتی 108000ريال و گردش دارایی های این شرکت 3 می باشد.اگر فروش این شرکت 900000ريال باشد،نسبت بدهی این شرکت چقدر است؟

20-از ترازنامه شرکتی اطلاعات زیر استخراج شده است:

وجوه نقد 100 بستانکاران 80

پیش پرداخت ها 20 بدهی معوق 20

سایر دارایی های جاری 30 اوراق قرضه 200

دارایی غیر جاری 350 اندوخته 50

سرمایه 150

نسبت جاری و نسبت بدهی را بدست آورید.

با سلا م
در این وبلاگ سعی بر این شده است که اطلاعاتی در مورد حسابداری و حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار و سایر موراد مرتبط با حسابداری تبادل نظر شود.امید است که با نظرات شما دوستان مفید واقع شود.

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت

سرمایه گذاری کردن یکی از روش های در امان ماندن از تورم های سنگین در اقتصاد ایران است و معمولا افرادی که ریسک پذیری پایینی دارند، سرمایه خود را در سپرده های بانکی قرار می دهند و به دلیل نوسانات بازار سهام ترجیح می دهند پول خود را در محل کم ریسک تری قرار دهند. اما در سال های اخیر سازوکارهای جدیدی برای این دسته از افراد ریسک گریز به وجود اوراق بهادار بدون ریسک آمده است که به آن صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت می گویند. در واقع این صندوق ها سرمایه افراد را در اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، اوراق بدهی، سپرده های بانکی و. که از ریسک بسیار پایینی برخوردار هستند، سرمایه گذاری می کنند و همانطور که از اسم آن مشخص است، بازدهی ثابتی را برای دارندگان این صندوق ها به وجود می آورند.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت چه ویژگی هایی دارد؟

همانطور که گفته شد، این صندوق ها برای افراد ریسک گریز طراحی شده است و معمولا در مقایسه با سپرده های بانکی، بازدهی آن کمی بیشتر است و به دلیل ساختار کم ریسکی که دارد، می توان گفت که سودهای پیش بینی شده آن تضمین شده است. از طرف دیگر، میزان سود و ریسک یک سرمایه گذاری رابطه مستقیم با یکدیگر دارند؛ به این معنا که اگر یک سرمایه گذار به دنبال سودهای بسیار چشمگیر است، بایستی ریسک های آن را نیز قبول کند. بنابراین صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به دلیل ریسک پایینی که دارند (تقریبا صفر است)، سودآوری آن ها نیز به همین نسبت در مقایسه با بازارهای موازی کمتر است.

ساختار صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت

استراتژی مدیران این صندوق ها، هدایت سرمایه مردم به سمت اوراق بدون ریسک است؛ به همین دلیل ساختار دارایی های اغلب آن ها موارد زیر را شامل می شود:

نکته: براساس مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار در اسفند ماه 1399، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت مکلف اند که دارایی های داخل صندوق را به شکل زیر مدیریت کنند:

 • سهام موجود در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بایستی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد از وزن صندوق باشد.
 • این صندوق ها بایستی حداقل 75 و حداکثر 85 درصد از صندوق را به اوراق با درآمد ثابت (اوراق مشارکت، مرابحه و. ) اختصاص دهند.

آیا صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت گزینه مناسبی برای دوران تورم هستند؟

پاسخ این سوال «خیر» است؛ چرا که این صندوق ها به دلیل ماهیت دارایی هایی که در اختیار دارند، نمی توانند خود را با تورم هماهنگ کنند و سرمایه گذاری کردن در آن ها معمولا به عنوان یک استراتژی نسبتا خوب در دوران رکود یا ثبات اقتصادی محسوب می شود و تجربه های سالیان گذاشته نشان داده است که بازدهی این صندوق ها از تورم عقب می افتد.

به عنوان مثال، میزان سود پیش بینی شده برای یک صندوق با درآمد ثابت، 20 درصد در سال بوده است، حال فرض کنید که میزان تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی، 45 درصد است؛ در اینجا افرادی که پول خود را در این صندوق ها سرمایه گذاری کرده اند، در ظاهر 20 درصد سود کسب کرده اند، اما در واقعیت به دلیل تورم سنگین، 25 درصد از قدرت خرید خود را از دست داده اند.

بنابراین در مواقعی که انتظارات تورمی کاهش یافته است، سرمایه گذاران پول های خود را در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، سپرده های بانکی و. قرار می دهند و زمانیکه تورم در حال شکل گیری است، افراد ترجیح می دهند پول خود را در دارایی هایی مانند مسکن، سهام، خودرو، طلا و. سرمایه گذاری کنند.

ریسک و بازدهی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

همانطور که گفته شد، میزان بازدهی و ریسک با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و هر چقدر که انتظار افراد از بازدهی سرمایه گذاری خود بالا می رود، ریسک های آن نیز افزایش پیدا می کند. بنابراین در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت که عملا ریسکی برای سرمایه گذاران ندارد، میزان بازدهی نیز به مراتب از اوراق بهادار بدون ریسک سهام و بازارهای موازی کمتر خواهد بود و در مقایسه با سپرده های بانکی، بازدهی بیشتری را خلق می کند.

بنابراین صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت برای افرادی مناسب هستند که به دنبال گزینه های سرمایه گذاری کم ریسک هستند. در طرف مقابل نیز، افرادی که به دنبال سود بیشتر و پر ریسک تر هستند، این صندوق ها نمی تواند گزینه مناسبی برای آن ها باشد و این افراد با دریافت آموزش های کافی، بهتر است به شکل مستقیم در بازار سهام، طلا و. سرمایه گذاری کنند.

آیا دارندگان صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در طول سال سود نقدی (دوره ای) دریافت می کنند؟

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را به لحاظ پرداخت سود نقدی می توان به دو دسته تقسیم کرد:

 1. صندوق هایی که سود دوره ای پرداخت می کنند: در این صندوق ها براساس امیدنامه ای که سرمایه گذاران امضا می کنند، بخشی از سود دارایی های موجود در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در بازه های زمانی تعیین شده، به صاحبان آن تعلق می گیرد.
 2. صندوق های بدون پرداخت سود دوره ای: سرمایه گذاران در طول مدتی که واحدهای این صندوق ها را در اختیار دارند، سودی دریافت نمی کنند و فقط از افزایش قیمت واحدهای صندوق منتفع می شوند.

جزییات صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را چگونه می توان مشاهده کرد؟

به طور کلی سازوکار این صندوق ها از یک رویه مشخص پیروی می کند، اما هرکدام از این صندوق ها دارای ویژگی های خاص خود هستند که جزییات آن در اساسنامه و یا امید نامه صندوق درج شده است و با توجه به افزایش تعداد این صندوق ها، سرمایه گذاران برای انتخاب بهتر و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این صندوق ها می توانند به سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران به نشانی www.fipiran.ir مراجعه کنند.

ارزش خالص دارایی (NAV)

مفهومی به نام ارزش خالص دارایی (Net Asset Value) وجود دارد که کاربرد آن برای صندوق های سرمایه گذاری و یا شرکت های سرمایه گذاری است. در واقع این مفهوم قیمت دارایی های یک صندوق یا شرکت سرمایه گذاری را محاسبه می کند و سرمایه گذاران با توجه به NAV آن ها می توانند واحدهای این صندوق ها را خرید و فروش کنند.

به عنوان مثال یک صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت، 200 میلیارد تومان دارایی دارد و واحدهای این صندوق 500 هزار عدد است، بنابراین اگر 200 میلیارد تومان را بر 500 هزار واحد تقسیم کنیم، عدد 400 هزار تومان بدست می آید و به این معناست که واحدهای این صندوق، 400 هزار تومان قیمت دارد و افرادی که تمایل به خرید این واحدها را دارند بایستی به ازای هر واحد آن، 400 هزار تومان پرداخت کنند.

جمع بندی

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت یکی از روش های غیرمستقیم سرمایه گذاری برای افراد کم ریسک است و به دلیل وجود دارایی هایی مانند اوراق مشارکت، اوراق مرابحه، اسناد خزانه اسلامی و. در آن، دارندگان این صندوق ها می توانند بازدهی ثابتی را دریافت کنند و میزان سود آن به عملکرد صندوق و دارایی های آن بستگی دارد، اما به طور کلی معمولا عددی بالاتر از سپرده های بانکی را خلق می کند. بنابراین برای افرادی که ریسک گریز هستند و از بازارهای موازی (سهام، مسکن، طلا و. ) دوری می کنند، صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت می تواند گزینه خوبی باشد.

نرخ بازده بدون ریسک

زهره صفری / کارشناس تحلیل صندوق سرمایه‌گذاری بانک خاورمیانه نرخ بازده بدون ریسک یکی از فاکتورهای بنیادی در بازار سرمایه است. نرخ بازده بدون ریسک معمولا معادل نرخ سود اوراق یا سپرده بانکی در نظر گرفته می‌شود. این سود بدون آنکه ریسکی را متوجه سرمایه‌گذار کند، نصیب وی می‌شود. از این جهت نرخ بازده بدون ریسک نامیده می‌شود.

اما سرمایه‌گذاری در سایر بازارها، مانند بورس، همواره ریسک به همراه خواهد داشت. یک سرمایه‌گذار زمانی مایل است پول خود را وارد سایر بازارهای مالی کند که بداند در قبال ریسک بالاتر سود بالاتری نیز کسب می‌کند. اگر همه بدانیم که بازدهی بورس در یکسال مالی معادل سود بانکی است، همه ترجیح می‌دهیم بدون دردسر و استرس خرید و فروش روزانه و نوسانات بازار، پول خود را در بانک بگذاریم و همان سود بورس را از بانک بگیریم. حال اگر همه بدانیم که بورس در یک‌سال مالی ۱۰۰ درصد سود خواهد داشت، آیا باز هم در بانک سپرده‌گذاری می‌کنیم؟ در چنین شرایطی، بازده مورد انتظار ما از بورس آنقدر جذاب است که حاضریم با تمام ریسک‌ها و استرس‌های بورس، در این بازار بمانیم تا به جای ۲۰ درصد، ۱۰۰ درصد سود کنیم.

علاوه بر این، نرخ بازده بدون ریسک، P/ E بازار را نیز مشخص می‌کند. وقتی ما در بانک یا اوراق، بازدهی سالانه ۲۰ درصد کسب می‌کنیم، دوره بازگشت سرمایه ما به‌صورت خطی ۵ ساله است (یک تقسیم بر بازده بدون ریسک). حال ما تا زمانی یک معامله را در بورس ارزشمند می‌دانیم که دوره بازگشت سرمایه آن کمتر از اوراق یا بانک باشد. اگر مساوی یا بالاتر باشد، باز هم سرمایه‌گذاری در اوراق و بانک کم ریسک‌تر خواهد بود. پس زمانی که نرخ بازده بدون ریسک تغییر می‌کند، درواقع سقف دوره بازگشت سرمایه مورد انتظار در بورس هم تغییر می‌کند. مشخص است که با افزایش نرخ بازده بدون ریسک، P/ E بازار پایین می‌آید و سرمایه‌گذاری در بورس دشوار می‌شود و بالعکس.

فرصت سرمایه‌گذاری بدون ریسک در لبخند فارابی

فرصت سرمایه‌گذاری بدون ریسک در لبخند فارابی

پذیره‌نویسی صندوق لبخند فارابی از هفتم شهریور ماه به مدت پنج روز کاری انجام می‌شود. شرکت در پذیره‌نویسی صندوق لبخند به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد با اطمینان از حفظ اصل سرمایه، از سودی بالاتر از سپرده بانکی بهره‌مند شوند.

به گزارش ایسنا به نقل از کارگزاری فارابی، لبخند فارابی، یک صندوق قابل معامله (ETF) است و می‌توانید از طریق سامانه معاملات آنلاین تمام کارگزاری‌ها در پذیره‌نویسی شرکت کنید و از سود سرمایه‌گذاری بدون ریسک بهره‌مند شوید.

چطور در پذیره‌نویسی لبخند شرکت کنیم؟

صندوق درآمد ثابت لبخند فارابی(قابل معامله)، پنجمین صندوق سرمایه‌گذاری شرکت سبدگردان فارابی است. برای سرمایه‌گذاری در این صندوق کافیست هفتم شهریور ماه از طریق سامانه معاملاتی تمام کارگزاری‌ها نسبت به خرید واحدهای این صندوق اقدام کنید. توجه داشته باشید برای افرادی که از طریق سامانه معاملاتی کارگزاری فارابی(فارابیکسو) در پذیره‌نویسی شرکت کنند، بدون کارمزد است.

نکته مهم دیگر اینکه پذیره‌نویسی به مدت پنج روز کاری ادامه دارد، اما به محض تکمیل ظرفیت صندوق، فرایند پذیره‌نویسی متوقف می‌شود؛ بنابراین توصیه می‌شود در همان روز نخست، نسبت به ثبت سفارش اقدام کنید.

چرا لبخند فارابی حاشیه امن بورس است؟

سرمایه‌گذاری در صندوق لبخند فارابی کاملا بدون ریسک است و سرمایه‌گذاران می‌توانند از حفظ اصل سرمایه خود مطمئن باشند؛ از این رو لبخند فارابی را می‌توان حاشیه امن بورس معرفی کرد که در بازار نزولی و قرمز نیز بازدهی مناسبی نصیب سرمایه‌گذارانش خواهد کرد.

لازم به ذکر است بخش عمده منابع مالی صندوق لبخند، همانند صندوق درآمد ثابت دوم اکسیر فارابی، در دارایی‌های مالی بدون ریسک و با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود. از میان مهم‌ترین این دارایی‌ها می‌توان به سپرده‌های بانکی و انواع اوراق با درآمد ثابت اشاره کرد.

همان‌طور که اشاره شد سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت بدون ریسک است؛ یعنی با سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها، اصل سرمایه شما بدون تغییر باقی می‌ماند و اوراق بهادار بدون ریسک علاوه بر این، سود روزشمار و بالاتر از سپرده بانکی به سرمایه شما تعلق می‌گیرد.

نماد همیشه سبز بورس

واحدهای صندوق ETF لبخند را می‌توان از طریق سامانه معاملاتی تمام کارگزاری‌ها خریداری کرد. از مهم‌ترین مزایای این صندوق می‌توان به این نکته اشاره کرد که حتی در روزهای منفی بازار نیز بازدهی مثبت دارد و سرمایه‌گذاری در این صندوق می‌تواند در جهت تنوع بخشیدن به پرتفوی و مدیریت ریسک، اقدام موثری باشد. علاوه بر مزایای ذکر شده، سود سرمایه‌گذاری در این صندوق به صورت مرکب محاسبه می‌شود؛ یعنی در پایان هر روز معاملاتی، سود روز بعدی بر اساس کل دارایی شما (میزان سرمایه اولیه + بازدهی روزهای قبل) محاسبه خواهد شد. این نکته سبب می‌شود با گذر زمان، سود سرمایه‌گذاری شما با سرعت بیشتری افزایش یابد.

از دیگر نکاتی که باید در ارتباط با سرمایه‌گذاری در صندوق لبخند فارابی در نظر بگیرید، این است که این صندوق پرداخت سود نقدی ندارد و سود سرمایه‌گذاران از محل افزایش ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری به‌دست می‌آید.

لبخد فارابی؛ فرصتی جذاب برای سرمایه‌گذاری بدون ریسک

امنیت سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین نکاتی است که افراد باید پیش از انتخاب یک بازار یا دارایی‌ برای سرمایه‌گذاری در نظر بگیرند. صندوق لبخند تحت مدیریت شرکت سبدگردان فارابی و با مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کند؛ بنابراین می‌توانید از مدیریت صحیح دارایی خود تحت نظارت یک تیم حرفه‌ای، اطمینان داشته باشید.

از دیگر نکات مهم پیش از سرمایه‌گذاری، در نظر گرفتن میزان نقدشوندگی یک دارایی است. در شرایط فعلی بسیار مهم است به محض نیاز داشتن به منابع مالی خود، بتوانیم به آن‌ها دسترسی داشته باشیم. از مهم‌ترین مزایای صندوق لبخند فارابی این است که سرمایه‌گذاران هر زمانی که بخواهند می‌توانند نسبت به فروش تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام کنند. این صندوق با توجه به اینکه بازارگردان دارد، هرگز با صف‌های خرید و فروش مواجه نمی‌شود و افراد می‌توانند با اطمینان، روی منابع مالی خود که صرف سرمایه‌گذاری در لبخند فارابی کرده‌اند، حساب کنند.

سود سرمایه‌گذاری در لبخند

لبخند، پنجمین صندوق شرکت سبدگردان فارابی است. این شرکت تا پیش از این صندوق دوم اکسیر را به عنوان یک صندوق درآمد ثابت معرفی کرده بود که خرید و فروش واحدهای آن بر مبنای صدور و ابطال بود. حال، لبخند فارابی به عنوان دومین صندوق درآمد ثابت گروه مالی فارابی معرفی می‌شود که از نوع قابل معامله‌(ETF) است.

با توجه به بازدهی سایر صندوق‌های این شرکت، انتظار می‌رود بازدهی لبخند در بازه 20 تا 24 درصد باشد. لازم به ذکر است سود ماهانه صندوق دوم اکسیر فارابی منتهی به 15 مرداد سال 1401، معادل 21.12 درصد بوده که نسبت به صندوق‌های مشابه در بازار، بازدهی بسیار خوبی به شمار می‌رود.

با در نظر گرفتن این نکات، انتظار می‌رود صندوق لبخند نیز، به عنوان یک صندوق درآمد ثابت عملکرد بسیار خوبی داشته باشد.

در نظر داشته باشید، محاسبه سود سرمایه‌گذاری شما، به محض شرکت در پذیره‌نویسی و خرید واحدهای این صندوق آغاز می‌شود و به سرمایه‌ شما سود تعلق می‌گیرد.

قیمت هر واحد از صندوق لبخند فارابی در روز پذیره‌نویسی 1000 تومان و حداقل تعداد واحد برای خرید و سرمایه‌گذاری در صندوق، یک واحد است؛ بنابراین می‌توانید سرمایه‌گذاری در لبخند فارابی از 1000 تومان تا بی‌نهایت آغاز کنید!

معرفی دوره آموزشی سرمایه گذاری بدون ریسک

اگر گذرتون به خیابون حافظ افتاده باشه، احتمالا باید ساختمان بورس و اوراق بهادار تهران رو دیده باشید اگر داخل این ساختمان بشید تعداد زیادی ادم رو می بینید که با کلی ترس و استرس زل زدن به صفحه مانیتوری که قیمت لحظه ای سهام مختلف روی اون نوشته شده.

اگر شما دوست داشته باشید سرمایه گذاری کنید اما از این استرس و ریسک فراری هستید میتونید روی اوراق با درامد ثابت سرمایه گذاری کنید با سرمایه گذاری روی این اوراق می تونید با تحمل ریسکی درحد ریسک سپرده گذاری در بانک، بازده بیشتری نسبت به سپرده گذاری در بانک بدست بیارید

اگر می خواهید با تحمل ریسک در حد صفر، بازدهی بیشتری نسبت به سپرده گذار در بانک بدست بیارید در دوره ” سرمایه گذاری بی ریسک ” شرکت کنید تا بتونید

 • بدون نیاز به کانالهای تلگرامی، بهترین گزینه سرمایه گذاری رو “خودتون” انتخاب کنید
 • بازده ای بیشتر از سپرده گذاری در بانک بدست بیارید
 • معنی واژه های تخصصی رو به راحتی درک کنید
 • بازده اوراق مختلف رو به راحتی حساب کنید

مزیت رقابتی “ سرمایه گذاری بدون ریسک “

مزیت رقابتی دوره “سرمایه گذاری بدون ریسک“، در این نکته نهفته است که دقیقاً به کسانی که علاقه ای به پذیرش ریسکِ بورس ندارن اما به خاطر تورم زیاد، نگرانپولهایی که در بانک سپرده کردند هستند، با ذکر کوچک‌ترین جزییات، یاد می‌دهد که برای اتخاذ بهترین تصمیم،

 • از کجا شروع کنند،
 • دنبال چه اوراقی در بورس بگردند
 • چطور بازده اوراق مختلف رو محاسبه کنند!
 • و در نهایت چطور بین گزینه های مختلف تصمیم گیری کنند

دوره “سرمایه گذاری بدون ریسک مناسب چه کسانی نیست؟

 • اگر می خواهید “دیگران” به شما بگویند پولتان را در کجا سرمایه گذاری کنید،
 • اگر اهل ریسک اوراق بهادار بدون ریسک و چالش هستید.

لطفا کتاب را تهیه نکنید!

با خرید این دوره دقیقا چه چیزی دریافت می کنید ؟

 • بیشتر از 30 دقیقه محتوای صوتی آموزشی در 6 فایل
 • فایل های صوتی آشنایی با بورس رایگان
 • کتاب الکترونیکی “حباب سکه”

گارانتی بازگشت وجه

در صورتیکه به هر دلیلی از دوره “سرمایه گذاری بدون ریسک” راضی نبودید، وجه پرداختی را به شما باز خواهیم گرداند.

درخواست بازگشت وجه چگونه انجام می‌شود؟

کافی است شما یک ایمیل با موضوع «درخواست بازگشت وجه» به آدرس roya[email protected] ارسال می‌کنید و موارد زیر را مطرح می‌کنید

 1. نام و نام خانوادگی
 2. شماره تراکنش خرید
 3. نام محصول
 4. سه ایراد از محصول
 5. دلیل درخواست وجه (اختیاری – اما برای ما بسیار مهم است تا مشکلاتمان را رفع کنیم)
 6. شماره کارت بانکی شما (ترجیحاً پاسارگاد)
 7. کدملی صاحب حساب
 8. شماره موبایل

برای تهیه دوره، به آدرس زیر مراجعه کنید

رویا درخشانی هستم، دانشجوی دکتری مدیریت مالی ، تحلیلگر بازارهای مالی و سرمایه و مدرس دانشگاه.

ایران، تهران، پاسداران

آموزش های رایگان

ثبت نام

[mailerlite_form form_id=5] برای اطلاع از آموزشهای رایگان، سمینارها و محصولات ، ایمیل خود را وارد نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.