تحلیل صورت های مالی چیست؟


شرح عناصر صورتهای مالی در حسابداری

عناصر صورتهای مالی در خدمات حسابداری یعنی طبقات کلی اقلام تشکیل ‌دهنده صورت های مالی مانند تکه هایی از یک پازل هستند که توسط آن ‌ها صورت های مالی ساخته می‌شوند . این عناصر اصلی که شامل دارایی ‌ها ، بدهی‌ ها ، حقوق صاحبان سرمایه ، درآمدها ، هزینه‌ ها ، آورده صاحبان سرمایه و ستانده صاحبان سرمایه است معرف منابع اقتصادی یک واحد تجاری ؛ ادعاهای علیه با علایقی نسبت به آن منابع ؛ و آثار مالی مبادلات یا سایر تحلیل صورت های مالی چیست؟ رویدادهای اقتصادی که موجب تغییر در آن منابع اقتصادی یا ادعاهای علیه آن ‌ها شده‌اند می‌باشند .

دارایی ‌ها

دارایی عبارت است از حقوق نسبت به منافع اقتصادی آتی یا سایر راههای دستیابی مشروع به آن منافع که درنتیجه معاملات با سایر رویدادهای گذشته به کنترل واحد تجاری درآمده است.

بدهی‌ ها

بدهی عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته است. درواقع بدهی‌ ها به‌عنوان اختصاص احتمالی آتی منافع اقتصادی که درنتیجه تعهدات فعلی شخصیت حسابداری در رابطه با انتقال دارایی‌ ها با ارائه خدمات به سایر شخصیت‌ ها در آینده که درنتیجه مبادلات یا رویدادهای گذشته ایجادشده است، تعریف می‌گردند.

حقوق مالکانه ( حقوق صاحبان سرمایه )

حقوق مالكانه یا خالص دارایی‌ها، حق مالی (منافع) باقیمانده در دارایی‌های یک واحد تجاری پس از کسر کل بدهی‌ها از کل دارایی‌ها است. به علت اینکه حقوق مالکانه، یک حق باقیمانده است، نمی‌توان آن را مستقل از دارایی‌ها و بدهی‌ها اندازه‌گیری نمود. رابطه بین دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق مالكانه، مبنایی است برای معادله حسابداری :

حقوق مالكانه تحلیل صورت های مالی چیست؟ + بدهی ‌ها = دارایی ‌ها

که با تغییر محل عناصر تشکیل‌دهنده معادله حسابداری خواهیم داشت :

بدهی‌ ها - دارایی‌ ها = حقوق مالکانه

حقوق مالکانه را حقوق صاحبان سهام یا سرمایه نیز می ‌نامند.

درآمد ها و هزینه ‌ها

صورتهای مالی بین تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از معاملات با صاحبان سرمایه (به‌عنوان صاحب سرمایه) و دیگر تغییرات حقوق صاحبان سرمایه تمایز قابل می‌شود. تغییرات اخیر، درآمد و هزینه نامیده می‌شود که تعریف آن‌ها به شرح زیر است:

درآمد

افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط می‌شود.

هزینه

کاهش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می‌شود.

بر این اساس درآمد و هزینه واژه‌ هایی کلی هستند که دربرگیرنده همه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه تحلیل صورت های مالی چیست؟ است مگر آن تغییراتی که مرتبط با آورده یا ستانده صاحبان سرمایه باشد. بنابراین درآمد دربرگیرنده درآمد ناشی از فعالیت‌های اصلی و مستمر واحد تجاری (درآمد عملیاتی) و سایر انواع درآمد (نظیر درآمدهای غیرعملیاتی و سایر اقلام سود و زیان جامع) می‌باشد. به‌گونه‌ای مشابه، هزینه دربرگیرنده هزینه‌های تحمل شده ناشی از فعالیت‌های اصلی و مستمر واحد تجاری (هزینه عملیاتی) و سایر انواع هزینه (نظیر هزینه‌های غیرعملیاتی و سایر اقلام سود و زیان جامع) می‌باشد.

درآمدهای عملیاتی

درآمدهای عملیاتی، جریان ‌های ورودی ادواری دارایی‌ها یا تسویه بدهی ‌ها و یا ترکیبی از هر دو می‌باشند که درنتیجه تحویل یا تولید کالا، ارائه خدمات با سایر فعالیت‌های درآمد زا حاصل می‌شود و تشکیل ‌دهنده عملیات اصلی یا عمده فعالیت‌ های یک واحد تجاری است.

هزینه‌های عملیاتی

هزینه‌های عملیاتی، مصرف ادواری دارایی‌ها و یا تحمل بدهی‌ها و یا ترکیبی از هر دو می‌باشد که درنتیجه تحویل یا تولید کالا، ارائه خدمات با سایر فعالیت‌های درآمدزایی که فعالیت‌های اصلی یا عمده واحد تجاری را تشکیل می‌دهند، به وقوع می‌پیوندند.

سود یا زیان عملیاتی

اختلاف بین درآمد ها و هزینه ‌های عملیاتی نشان‌دهنده سود یا زیان عملیاتی می‌باشد. نتیجه خالص فعالیت ‌های اصلی و مستمر، شاخصی است که توان واحد تجاری را از نظر سودآوری به نمایش می‌گذارد.

درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی

درآمد های غیرعملیاتی افزایش در حقوق مالکان یا خالص دارایی‌ ها می ‌باشند که درنتیجه مبادلات فرعی (جانبی) و یا اتفاقی واحد تجاری ایجاد می‌شوند. به‌بیان‌دیگر، درآمدهای غیرعملیاتی از آن دسته مبادلات و رویدادهای اقتصادی منتج می‌گردند که از درآمدهای عملیاتی، عملیات متوقف‌شده و سایر اقلام سود و زیان جامع ناشی نمی‌شود . هزینه‌های غیرعملیاتی ، کاهش‌هایی در حقوق مالکان یا خالص دارایی‌ها هستند که درنتیجه مبادلات فرعی جانبی و یا اتفاقی واحد تجاری ایجاد می‌شوند . هزینه‌های غیرعملیاتی از آن دسته مبادلات و رویدادهای اقتصادی ناشی می‌گردند که از هزینه‌های عملیاتی ، عملیات متوقف‌شده و سایر اقلام سود و زیان جامع ناشی می‌شوند

سود یا زیان عملیات در حال تداوم (مستمر)

کلیه عملیات واحد تجاری به‌استثنای عملیات متوقف‌شده، عملیات در حال تداوم تلقی می‌شود. سود یا زیان عملیات در حال تداوم به دو بخش عملیاتی و غیرعملیاتی تقسیم تحلیل صورت های مالی چیست؟ می‌شود که پیش‌ازاین درباره آن‌ها به‌تفصیل بحث کردیم

هزینه‌ های غیر عملیاتی - درآمد های غیر عملیاتی + سود یا زیان عملیاتی = سود یا زیان عملیات در حال تداوم (مستمر)

عملیات متوقف ‌شده

یک بخش از واحد تجاری است که واگذار یا برکنار شده یا به‌عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه‌بندی‌شده است و دارای سه ویژگی های زیر است :

بیانگر یک فعالیت تجاری با حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است .

قسمت از یک برنامه هماهنگ برای واگذاری با برکناری یک فعالیت تجاری با حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است .

و یا یک واحد فرعی است که صرفاً به قصاد فروش مجدد خریداری‌شده است .

سود یا زیان حاصل از عملیات متوقف ‌شده باید به‌طور جداگانه در متن صورت سود و زیان نمایش شود.

سود خالص یا زیان خالص

بر اساس استاندارد های حسابداری ، سود خالص یا زیان خالص حال به ‌عبارت‌دیگر، خالص دارایی ‌های یک واحد تجاری در نتیجه مبادلات سود خالص یا زیان خالص حاکی از تغییرات ادواری در حقوق مالکان دارایی‌ های یک واحد تجاری در نتیجه مبادلات با سایر رویداد های اقتصادی که منجر به درآمدها و هزینه‌ها می‌شوند ، می‌باشد . ازاین‌رو سود خالص با زیان خالص شامل تمام تغییرات صورت گرفته طی یک دوره در حقوق مالکان ، به‌استثنای سرمایه‌گذاری‌ های مالکان و توزیع بین آن‌ها و چند تغير حاد دیگر در خالص دارایی‌ها می‌باشد. ازنظر ریاضی ، سود خالص با زیان خالص با استفاده از درآمد ها و هزینه ‌های عملیاتی و غیر عملیاتی به شکل زیر تعیین می‌شود سود یا زیان عملیات متوقف ‌شده و درآمد ها و هزینه‌های غیرعملیاتی به سود یا زیان عملیاتی به سود خالص یا زیان خالص .

سود (زیان) جامع

به تغییر در حقوق صاحبان سرمایه خالص دارایی‌های یک واحد تجاری در طی یک دوره که از مبادلات و سایر رویدادها و وضعیت ‌های حاصل از منابع غیر مالکانه ناشی می‌شود، سود (زبان) جامع اطلاق می‌شود . به ‌بیان‌دیگر سود (زیان) جامع عبارت است از سود ( زیان ) خالص به‌ علاوه ( منهای ) تمامی تغییرات دیگر در حقوق صاحبان سرمایه در طی دوره، به‌استثنای سرمایه‌گذاری‌های مالکان و توزیع‌های بین آن‌ها یعنی ستانده آن‌ها به شکل سود سهام، دریافت دارایی در تصفیه ، دریافت دارایی در باز خرید سهام توسط واحد تجاری و . .

با توجه به‌ مراتب فوق ، درآمدها و هزینه‌های تحقق ‌نیافته ناشی از تغییرات ارزش آن دسته از دارایی‌ها و بدهی‌هایی که اساساً به‌منظور قادر ساختن واحد تجاری به انجام عملیات نگهداری شده و به‌موجب استانداردهای حسابداری مربوطه ، مستقیماً به حقوق صاحبان سرمایه منظور می‌شود (از قبیل درآمدها و هزینه‌های ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود)، تنها در صورت سود و زیان جامع گزارش می‌گردد . در مورد صورت سود و زیان جامع و اجزای تشکیل‌دهنده آن به‌ تفصیل در مقالات مورد استفاده برای یک شرکت حسابداری بحث خواهیم کرد .

آورده و ستانده صاحبان سرمایه

گذاری مالکان (آورده مالکان) در واحد تجاری و توزیع بین مالکان (ستانده مالكان) را مبادلات مالکانه با معاملات صاحبان سرمایه می‌نامند . انتشار سهام عادی شرکت به سرمایه‌گذاری مالکان منجر می‌شود . سود نقدی سهامی که توسط شرکت اعلام و به دارندگان سهام عادی پرداخت می‌شود، توزیعی است که بین مالکان صورت می‌گیرد . انتشار سهام و پرداخت سود نقدی سهام، هر دو، از مبادلات مالکانه محسوب می‌شوند.

آورده صاحبان سرمایه عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از سرمایه‌گذاری در واحد تجاری جهت کسب یا افزایش حقوق مالکانه. ستانده صاحبان سرمایه نیز عبارت است از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از انتقال دارایی ‌ها به صاحبان سرمایه با ایجاد بدهی در قبال آن‌ها به‌منظور کاهش حقوق مالکانه و یا توزیع سود .

نکته مهم : در مبادلات مالکانه درآمد با هزینه شناسایی نمی‌شود .

صورتهای مالی اساسی و عناصر تشکیل‌دهنده آن

در تشریح اهداف گزارشگری مالی گفتیم گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در رابطه وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری ارائه نماید. صورت‌های مالی ابزاری جهت دستیابی به این اهداف هستند. حال ، مختصر به توصیف محتویات چهار صورت مالی اساسی می‌پردازیم.

ترازنامه که آن را صورت ‌وضعیت مالی نیز می‌نامند، دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق مالکانه یک واحد تجاری را در پایان هر دوره حسابداری گزارش می‌کند. صورت سود و زیان ؛ درآمدها و هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی و سود با زیان عملیات متوقف‌ شده و در نتیجه سود یا زیان خالص تحلیل صورت های مالی چیست؟ را گزارش می‌نماید. بنابراین، این صورت مالی ، عایدات یک شرکت را طی یک دوره حسابداری خلاصه می‌کند. صورت سود و زیان جامع ، شامل خلاصه‌ای از مبادلات تأثیرگذار بر حقوق مالکانه (به‌جز مبادلات مالکانه) طی یک دوره حسابداری می‌باشد. صورت جریان وجوه نقد به‌طور خلاصه، جریان‌های نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی ، بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تأمین مالی طی یک دوره حسابداری را دربر دارد.

لازم به ذکر است که یادداشت‌های توضیحی جزء لاینفک صورت‌های مالی بوده و مجموعه کامل صورت‌های مالی شامل موارد ذیل هستند :

 1. صورت‌های مالی اساسی (شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد)
 2. یادداشت‌ های توضیحی

اصول شناسایی (شناخت) و اندازه‌ گیری برای عناصر صورتهای مالی

در قسمت قبل، عناصر صورت‌های مالی را تعریف کردیم ، به روابط بین آن‌ها اشاره نموده و عناصر تشکیل‌دهنده آن را معرفی کردیم . همچنین اینکه چگونه مبادلات و سایر رویدادهای اقتصادی بر این عناصر اثر می‌گذارند را موردبحث قراردادیم . اما سخنی از زمان ثبت عناصر موردنظر به میان نیامد. اصول شناسایی (شناخت) و اندازه‌گیری برای این عناصر، رهنمودی در رابطه با این موضوعات در اختیار می‌گذارند. در این قسمت به شناسایی و اندازه‌گیری عناصر صورت‌های مالی می‌پردازیم.

آنچه از خاطرتان می‌گذرد در دو قسمت ارائه می‌گردد . اول ، بحث در مورد اصل بنیادین شناسایی که اساس شناسایی تمام عناصر صورت‌های مالی قرار می‌گیرد. سپس بحث در مورد اصولی که بیشتر به‌طور اخص اساس اصول عمومی پذیرفته‌شده حسابداری قرار می‌گیرند. علاوه بر این، برخی اصول شناسایی و اندازه‌گیری را موردبحث قرار می‌دهیم که بدیل های دری اصول عمومی پذیرفته‌شده حسابداری هستند.

اصل بنیادین شناسایی (شناخت)

شناسایی عبارت است از فرآیند رسمی ثبت اثرات مالی یک مبادله یا رویداد اقتصادی دیگر مشمول آن اطلاعات در صورتهای مالی به‌عنوان یک دارایی، یک بدهی، یک درآمد، یک هزینه، یا نظير آن. شناسایی هم شامل شناسایی اولیه (ثبت) یک ‌قلم و هم شامل تغییرات متعاقب در مبلغ ثبت‌ شده آن قلم می‌شود. با استناد به اصل بنیادین شناسایی، یک‌قلم که از یک مبادله یا رویداد اقتصادی دیگر ناشی می‌گردد درصورتی‌که ضوابط زیر را برآورده سازد ، باید شناسایی شود (در صورت‌های مالی گزارش گردد) :

قلم مورد نظر تعریف یک عنصر صورت ‌های مالی را در برگیرد.

قلم موردنظر دارای خاصه‌ای (صفتی) باشد که بتوان آن را به شکل قابل ‌اتکایی در قالب ریال (واحد پولی) ، اندازه‌گیری نمود.

شواهد کافی مبنی بر وقوع تغییر در یک عنصر صورت‌های وجود داشته باشد. وجود شواهد، رفع ابهام است به‌عبارت ‌دیگر ، هر چه در مورد یک ‌قلم، شواهد بیشتری وجود داشته باشد و هر چه کیفیت این شواهد بیشتر باشد ، در مورد وجود ، ماهیت و اندازه‌گیری آن قلم ابهام کمتری وجود خواهد داشت و آن قلم از اتکاپذیری بیشتر برخوردار خواهد بود.

این سه ضابطه شناسایی در مورد تمام عناصر صورت ‌های مالی کاربرد دارند و مشمول محدودیت قانونی منافع بر هزینه ‌ها قرار می‌گیرند . منافع مورد انتظار از شناسایی یک ‌قلم باید از هزینه‌های مورد انتظار ارائه و استفاده از اطلاعات موردنظر بیشتر باشد . علاوه بر این، فقدان اهمیت ، برخورد اقتضایی را توجیه می‌کند . توجه کنید چگونه این سه ضابطه شناسایی پیشگفته ، به همراه محدودیت فزونی منافع بر هزینه‌ها و آستانه اهمیت، خصوصیات کیفی و تعاريف عناصری که در بخشهای قبلی مورد بحث قرار گرفت را تکمیل کرده و به هم پیوند می دهند .

قبل از بحث پیرامون اصل های مشخص تری که اساس اصول عمومی پذیرفته ‌شده حسابداری قرار می‌گیرند، باید بر ضابطه شماره ۲ شناسایی تعمق ورزیم، زیرا ممکن است روشن نباشد منظور از واژه "خاصه" یا "صفت" در ضابطه ۲ چیست خاصه یا صفت به ویژگی یک‌قلم اطلاق می‌گردد. برای مثال، خاصه‌های یک دارایی شامل حجم آن، رنگ آن و وزنش می‌باشد. استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی به خاصه‌های مالی نظیر بهای تمام‌شده تاریخی یا قیمت های جایگزینی جاری یک قسم علاقمند هستند. گرچه ضابطه شماره ۲ اجازه میدهد هر خاصه‌ای گزارش شود، ولی خاصه منتخب باید به‌طور قابل‌اتکایی قابل اندازه‌گیری برحسب ریال باشد.

تحلیل صورت های مالی چیست؟

خانه > محتوا > مقاله > مقاله حسابداری > مقاله حسابداری در صفحه اصلی > تجزيه و تحليل صورت هاي مالي چيست و چگونه صورت مي پذيرد؟

تجزیه و تحلیل صورت های مالی چیست و چگونه صورت می پذیرد؟

چنانچه بخواهید در جایگاه یک مدیر مالی وضعیت شرکت موسسه خود را ارزیابی نمایید یا به عنوان یک سرمایه گذار شرکتی را که می خواهید در آن سرمایه‌گذاری کنید به خوبی بررسی نمایید تا بازدهی مناسبی از سرمایه‌گذاری خود داشته باشید. بایستی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی موسسه را مد نظر قرار دهید.

به شکل مقابل توجه کنید .

اگر به شکل فوق دقت کنید و پول موجود در یک موسسه راه مانند آب موجود در یک استخر هشت ضلعی در نظر بگیرید یا بهتر بگوییم یک موسسه را همانند یک پیکر انسان فرض کنید و جهت های مشخص شده در روی استخر جریان ورود و خروج پول (آب) فرض کنید و یا در واقع آنها را هر یک از اعضای بدن انسان فرض کنید متوجه می شوید که باید بین اعضای انسان تناسبی وجود داشته باشد یا بهتر بگویم برای آنکه سخت دچار مشکل نشود تناسب و نظمی در ورود و خروج جریان آن وجود داشته باشد به عنوان مثال باید تناسب بین خرید دارایی ثابت یعنی خروج بول با ورود پول به تحلیل صورت های مالی چیست؟ هر شکل ممکن مانند وصول مطالبات و سایر دریافت های نقدی وجود داشته باشد،تا همیشه تعادل برقرار باشد.

در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی نیست کار بررسی کننده دقیقاً بررسی همین تناسب ها می باشد،بنابراین تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به صورت های زیر انجام می شود:

۱. تجزیه و تحلیل نسبت های مالی:که در این تجزیه و تحلیل تناسب عددی صورت مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲. تجزیه و تحلیل عمودی:تجزیه و تحلیل عمودی ارقام یک صورت مالی با یک رقم از همان صورت مالی مقایسه می شود مثلاً بهای هزینه ها با درآمد فروش.

۳. تجزیه و تحلیل افقی: ارقام یک صورت مالی حداقل در دو دوره مالی متوالی با هم مقایسه می شوند. به عنوان مثال در ترازنامه سال ۷۸ حساب موجودی نقد سال ۷۸ با تحلیل صورت های مالی چیست؟ موجودی نقد سال ۷۷ مقایسه می شود.

هر آنچه که درباره تجزیه وتحلیل صورتهای مالی باید بدانیم!

تحلیل صورت های مالی

یکی از مباحث بسیار مهم برای مدیران و فعالان حوزه مالی و حسابداری و خصوصاً فعالان بازار سرمایه، یادگیری و آموزش تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها و واحدهای تجاری می باشد.

زیرا به وسیله تجزیه تحلیل صورت های مالی است که افراد (استفاده کنندگان) می توانند بفهمند که یک واحد تجاری در دوره های مالی قبل چه عملکردی داشته و تصمیمات نهایی خود را با توجه به نتیجه گیری حاصل از این تجزیه و تحلیل اتخاذ نمایند. بعنوان مثال سرمایه‌گذاران با بررسی صورت‌های مالی تصمیم می گیرند که آیا سهام شرکت الف را بخرند یا خیر؟

پس تجزیه و تحلیل صورتهای مالی علاوه بر نمایان کردن عملکرد واحد تجاری در سالهای مالی اخیر، میزان ریسک و افق‌های آینده واحد تجاری را نیز به ما نشان می دهد.

دروسا حساب در این مقاله سعی کرده که شما را با مفهوم صورت های مالی و انواع و هدف از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی آشنا سازد.

هدف تجزیه تحلیل صورت های مالی چیست؟ و تحلیل صورت های مالی

۱) برای مدیران واحد های تجاری: تامین اطلاعات به منظور برنامه‌ریزی ،بودجه بندی ،تصمیم گیری در صورت نیاز برای سرمایه‌گذاری، بررسی ساختار منابع انسانی و ارزیابی پروژه ها و …..

۲) برای سهامداران: جهت مدیریت پرتفوی سهام

۳)برای بانکها و موسسات اعتباری یا وام دهندگان: بررسی میزان ریسک و عملکرد و میزان اعتبار دهی

۴) برای هیئت مدیره و سهامداران: ارزیابی عملکرد مدیریت و ابزاری جهت سنجش راندمان و سودآوری واحد مورد نظر

صورت های مالی چیست؟

در اولین قدم باید با تعریف صورتهای مالی و انواع آن آشنا شوید تعریف صورتهای مالی طبق استاندارد شماره ۱ حسابداری:

صورتهاي‌ مالي‌ بايد وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و جريانهاي‌ نقدي‌ واحد تجاري‌ را به نحو مطلوب‌ ارائه‌ كند . تقريباً در تمام‌ شرايط‌، اعمال‌ مناسب‌ الزامات‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تحلیل صورت های مالی چیست؟ همراه‌ با افشاي‌ اطلاعات‌ اضافي‌ در صورت‌ لزوم‌، منجر به‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ به نحو مطلوب‌ مي‌شود.

مجموعه صورتهای مالی شامل موارد زیر می باشد:

 • صورت وضعیت مالی به تاریخ آخر دوره (ترازنامه )
 • صورت سود و زیان
 • صورت سود و زیان جامع
 • صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 • صورت جریان های نقدی
 • موارد فوق به انضمام یادداشتهای توضیحی پیوست، اهم به رویه‌های حسابداری و …

صورت های مالی

انواع روش های تجزیه و تحلیل صورت های مالی

در این قسمت قصد داریم با انواع روش های این نوع از تجزیه و تحلیل آشنا شویم:

۱. روش تجزیه و تحلیل افقی

این روش یکی از ساده ترین روش های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی می باشد. این روش به این صورت می باشد که اقلام مختلف صورت های مالی (حساب ها) را در طی چند دوره، در کنار هم قرار داده و از طریق محاسبه درصد تغییرات، آنها را بررسی و تحلیل می‌کنند. که این روش خود به دو شیوه انجام می‌شود:

الف_ یک سال( اصولاً سال اول) را به عنوان سال پایه قرار می‌دهند و سالهای بعد را نسبت به همان سال مقایسه می کند.

ب_هر سال را نسبت به سال قبل خود (سال مالی) بررسی می کنند .

نکته _هر چقدر تعداد سالها جهت مقایسه بیشتر باشد، تجزیه و تحلیل را بهتر می توان انجام داد و نتیجه گیری کارآمدتری به دست می‌آید .

۲. روش تجزیه تحلیل عمودی

همانطور که میدانید تمامی اقلام تشکیل‌دهنده صورتهای مالی به نوعی با هم در ارتباط هستند که این رابطه یکی از پایه های بودجه بندی و تصمیمات مدیران می باشد. به عنوان مثال بین هزینه های فروش با فروش دوره ارتباط وجود دارد.

دراین روش یکی از اقلام مهم صورت های مالی به صورت پایه در نظر گرفته می‌شود و بقیه اقلام با آن مقایسه می گردد یعنی مجموع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام غالبا صد در صد در نظر گرفته می‌شود و هر یک از اقلام تشکیل‌دهنده نسبت به مجموع در نظر گرفته و محاسبه می شود. مثلاً در صورت سود و زیان ایتم فروش خالص صد درصد در نظر گرفته می‌شود و بقیه حساب ها نسبت به آن محاسبه می شود.

نکته_ کارایی مثبت یک واحد تجاری زمانی حاصل می شود که ارتباط بین اقلام صورتهای مالی به صورت یک ارتباط معقول و منطقی باشد.

۳.روش تجزیه تحلیل بر مبنای نسبت ها

نسبت های مالی یکی از راه های آسان و متداول تجزیه و تحلیل صورتهای مالی می باشد که بسته به بررسی هر کدام از جنبه های عملکردی واحدهای تجاری از یکی از این فرمول ها استفاده می شود .که این فرمولها( نسبت ها )یکی از راه های خوب برای پیدا کردن نقاط ضعف یا قوت واحد مربوطه می‌باشد.

انواع نسبت های مالی

نسبت های مالی اصولاً به صورت زیر دسته بندی می شود:

۱.نسبت های نقدینگی

 • نسبت جاری
 • نسبت آنی
 • نسبت سرمایه در گردش به مجموع دارایی‌ها
  و …

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

۲. نسبت های فعالیت

 • متوسط دوره وصول مطالبات
 • گردش حساب های دریافتنی
 • نسبت گردش موجودی کالا
 • گردش کل دارایی ها
  و ….

۳.نسبت های سودآوری:

 • حاشیه سود ناخالص
 • حاشیه سود خالص
 • نرخ بازده سرمایه گذاری
 • و …

۴. نسبت های اهرمی:

 • ضریب مالکانه
 • نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
 • نسبت دفعات پوشش هزینه بهره
 • و….

نکات مهم در مورد تحلیل صورت های مالی:

 1. ویژگی های اقتصادی صنعت خود را در نظر بگیرید و بررسی کنید.
 2. نوع خدمات و محصولات واحد تجاری مورد نظر خود را شناسایی کنید .
 3. شرکت مورد نظر را از جنبه های مختلف اقتصادی مورد ارزیابی قرار دهید .
 4. رویه سود شرکت را بررسی کنید .
 5. ریسک‌های مالی سالهای قبل را تحلیل کنید.
 6. صورتهای مالی را با توجه به استانداردهای حسابداری بررسی کنیم.

کلام آخر:

در این مقاله سعی کردیم شما را با مفهوم صورتهای مالی و هدف از تجزیه و تحلیل آن و از همه مهمتر با انواع آن آشناسازیم. اما باید بدانیم که برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از تجربه افراد متخصص نیز استفاده کنیم.

شرکت حسابداری دروسا حساب با کلاس های آموزشی در این زمینه و نیز با مشاوره در مورد تجزیه و تحلیل صورت های مالی به شما کمک خواهد کرد که به این امر مهم تسلط داشته باشید و در انتها به شما پیشنهاد می کنیم سعی کنید به انواع نسبت های مالی و نیز استاندارد حسابداری شماره ۱ مسلط باشید.

تحلیل صورت های مالی چیست؟

یکی از شیوه‌های اصلی تحلیل‌گران مالی در ارزیابی شرکت‌ها، استفاده از صورت‌های مالی است. در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، وضعت سودآوری، ریسک مالی، وضعیت تولید و فروش، وضعیت بدهی و حاشیۀ سود شرکت به طور کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد .

ذینفعان شرکت اعم از سهامداران، بستانکاران و افراد طرف معامله با شرکت می‌توانند با استفاده از تجزیه و تحلیل‌های انجام شده بر روی صورت‌های مالی یک شرکت، تصمیم مناسبی در رابطه با سهام شرکت مورد نظر اخذ کنند. اگر ریسک مالی شرکت، زیاد باشد سهامداران ممکن است اقدام به فروش سهام خود کنند و یا بستانکاران سعی می‌کنند اعتبار کمتری به شرکت بدهند و یا به علت ریسک بالای شرکت، بازدهی بیشتری را طلب کنند. تجزیه و تحلیل تحلیل صورت های مالی چیست؟ تحلیل صورت های مالی چیست؟ صورت‌های مالی به دو گروه تجزیه و تحلیل افقی و تجزیه و تحلیل عمودی تقسیم می‌شود. در ادامه، تجزیه و تحلیل به روش عمودی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تجزیه و تحلیل عمودی:

در تجزیه و تحلیل عمودی تمام اطلاعات مندرج در یک صورت مالی نسبت به ارقام همان صورت مالی بررسی می‌شود. انواع روش‌های تجزیه و تحلیل عمودی به دو گروه صورت‌های مالی استاندارد و تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی تقسیم می‌شود.

صورت‌های مالی استاندارد:

در این نوع تجزیه و تحلیل، تمام اطلاعات مندرج در یک صورت مالی به عنوان درصدی از یک رقم شاخص از همان صورت مالی بیان می‌شود. برای مثال در صورت سود و زیان تمام اقلام بر حسب درصدی از فروش و یا در ترازنامه به عنوان درصدی از جمع دارائی‌ها بیان می‌شود.

مثال: صورت سود و زیان پنج سال شرکت X از سال ١٣٧٢ تا ١٣٧٦ به صورت زیر است:

با توجه به تجزیه و تحلیل افقی صورت گرفته بر صورت سود و زیان شرکت X که در مطالب قبلی مورد بررسی قرار گرفت سه سوال زیر مطرح شد:

 • چرا سطح درآمد حاصل از فروش، پس از چند سال رشد، ناگهان کاهش یافته است؟
 • چرا سود خالص در سال ١٣٧٦ شدیداً کاهش یافته است؟
 • چرا هزینۀ بهره در سال ١٣٧٦ به طور چشم‌گیری افزایش یافته است؟

در جدول زیر، صورت سود و زیان استاندارد شده X بر مبنای درصدی از فروش طی سال‌های ١٣٧٢ الی ١٣٧٦ ، قابل مشاهده است. صورت سود و زیان استاندارد شده تا حدود زیادی به سوالات مطروحه در بخش قبلی پاسخ می‌دهد. برای مثال کاهش در سود خالص سال ١٣٧٦ ناشی از افزایش در بهای تمام شده کالای فروش رفته، افزایش هزینه ‌های عمومی اداری و افزایش در هزینه ‌های بهره است. هنگامی که صورت‌های مالی بیش از یک دوره استاندارد می‌شود باید در مقایسۀ ارقام استاندارد احتیاط کرد. برای مثال هزینۀ بهره سال ١٣٧٥، ١% از فروش است و در سال ١٣٧٦، ٢% از فروش است، نمی‌توان ادعا کرد که هزینۀ بهره در سال ١٣٧٦ دو برابر شده است. مفهوم استانداردکردن صورت‌های مالی سنجش روابط بین ارقام صورت‌های مالی در یک دوره است و نباید این اجزاء بعنوان یک روند بررسی شوند.

یکی دیگر از روش‌های تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی است که در مطالب بعدی به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

نرم افزار صورت های مالی آرین سیستم

تغییر کدینگ های حسابداری باتوجه به بخشنامه‌های جدید و همچنین تغییرات ثبت‌های حسابداری با توجه به کدینگ‌ها از الزامات واحد حسابداری سازمان‌ها می باشد. در واقع سازمان‌ها باید از سیستمی انعطاف پذیر برای ایجاد تغییرات و ثبت‌های جدید صورت‌های مالی استفاده کنند، که در هنگام تغییرات ثبت‌های حسابداری، مشکلی در فرایند حسابداری آن‌ها به وجود نیاید. نرم افزار صورت های مالی آرین سیستم با امکان تعریف ساختارهای صورت های مالی ازجمله صورت سود و زیان، ترازنامه، صورت سود و زیان جامع، صورت جریان وجوه نقد و … گزارشات صورتهای مالی بر اساس تنظیمات دلخواه را به مدیران ارائه می‌نماید.‌‌

نرم افزار صورت های مالی آرین سیستم

مزایای نرم افزار صورت های مالی آرین سیستم

یکی از مزایای نرم افزار تهیه صورتهای مالی آرین سیستم، امکان معرفی الگویی کارآمد برای ایجاد صورت های مالی است. از این الگوی به دست آمده می‌توان در جهت تهیه سریع و دقیق این گونه گزارش‌ها در سازمان‌ها و واحدهای تجاری یاری گرفت. نرم افزار صورت های مالی آرین سیستم با هدف تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی نظام یافته و منسجم است و سعی بر آن دارد، که برای ترسیم چشم‌اندازی از عملكرد جاری و آتی سازمان با شیوه‌ای كل‌نگر و فرآیند‌گرا، مسائل و مشكلات سازمان‌ها و موسسات اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد.

یادداشت های توضیحی

صورت‌های مالی نشان دهنده وضعیت مالی سازمان هستند و یادداشت‌های توضیحی نیز جزء ارکان اصلی صورت‌های مالی به حساب می آیند. نرم افزار صورت های مالی آرین سیستم امکان درج یادداشت‌های توضیحی و همچنین جستجوی سریع یادداشت‌های مربوط به صورت های مالی را فراهم نموده است، مدیران می توانند به راحتی با بررسی یادداشت توضیحی مربوط به هر صورت مالی، اطلاعات مورد نیاز درباره جزئیات صورت مالی مورد نظر خود را کسب نمایند.

مقایسه روابط مالی شرکت در طی 2 یا چند سال

با استفاده از نرم افزار صورت های مالی آرین سیستم امکان مقایسه وضعیت مالی شرکت در سال جاری با توجه به سال‌های قبل و تشخیص میزان رشد و یا رکود وضعیت مالی شرکت در طی چند سال اخیر فراهم شده است. مدیران به راحتی می توانند با تجزیه و تحلیل گزارشات صورتهای مالی درون سازمانی، تصمیمات نهایی برای ادامه روند کارهای شرکت و یا ایجاد تغییرات در فرآیند های درون سازمانی را بگیرند.

محاسبه بهای تمام شده

با استفاده از گزارشات ترازنامه، گزارشات وجوه نقد و … که از طریق نرم افزار صورت های مالی آرین سیستم به دست می آید، مدیران می توانند میزان درآمد، فروش و بهای تمام شده کالاهای تولید شده در شرکت را بدست بیاورند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.