استراتژی های فروش


چند مثال: در محیط مطب، موزیک ملایم پخش کنید. در LCD مطب از نمونه کارها با موزیک ملایم استفاده کنید. پیش از بی‌هوشی، حس خوب به مراجعه کننده بدهید. پزشکانی را می‌شناسم که پیش از بیهوشی، موزیک درخواستی مراجعه کننده را برای او پخش می‌کنند.

الگوی تاثیر استراتژی بازاریابی و فروش بر عملکرد در صنایع غذایی

به منظور ارائه الگویی برای تدوین استراتژی فروش و تاثیر آن بر عملکرد، پس از بررسی ادبیات نظری پراکنده و اندک موجود در این حوزه، دو دیدگاه مشاهده شد. در اولین دیدگاه استراتژی فروش در سطح فردی (نیروی فروش) دیده شده است و در دیدگاه دوم استراتژی فروش در سطح شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. گرچه تحقیقاتی که در ارتباط با دیدگاه اول است، در ادبیات تجربی غالب می باشند، تحقیقات اخیر، استراتژی فروش را از یک عنصر صرفاً تاکتیکی در آمیخته ترویجی شرکت به سطح یک عنصر استراتژیک با تاثیراتی بر عملکرد شرکت ها، ارتقاء داده اند. در این پژوهش نیز نگاه پژوهشگر به مفهوم استراتژی فروش از منظر دیدگاه دوم بوده و کارویژه فروش با یک دید استراتژیک مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر استراتژی فروش بر عملکرد در صنایع غذایی است. در این رابطه نقش متغیرهای تعدیل کننده ای مانند رهبری تحول آفرین، عدم اطمینان تقاضا، شدت رقابت و تلاطم تکنولوژیک و همچنین پیش زمینه استراتژی فروش (استراتژی بازاریابی) نیز در نظر گرفته شده است. این پژوهش دارای 7 فرضیه اساسی می باشد که اصلی ترین فرضیه تحقیق از این قرار است: استراتژی فروش بر عملکرد نیروی فروش/ مالی سازمان، تاثیر مثبت و معناداری دارد. پژوهش حاضر، اکتشافی، توصیفی و توسعه ای می باشد. به عبارت دیگر این تحقیق دارای استراتژی تلفیقی (کمّی و کیفی) از نوع روش اکتشافی می باشد. جامعه تحقیق متشکل از مدیران مرتبط با فروش در شرکت های صنایع غذایی عضو بورس اوراق بهادار می باشد. در مطالعه کیفی از 26 نفر از مدیران شرکت های مذکور و در مطالعه کمّی نیز از میان 22 شرکت، از 66 نفر از مدیران مرتبط، داده ها جمع آوری شد. در این پژوهش، از روش های کیفی و کمّی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. برای تحلیل کیفی از روش تحلیل محتوا و برای تحلیل کمّی و به منظور آزمون فرضیات از آزمون های تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. در مطالعه کیفی با استفاده از روش مصاحبه عمیق، سوالاتی باز پرسیده شد و در نهایت جمعاً با 26 نفر مصاحبه عمیق انجام گرفت. نتیجه مطالعه کیفی، احصاء 120 ملاک ارزشیابی برای مضمون ها و مقوله های پژوهش بود. از نتایج این مطالعه در تدوین الگوی نهایی تحقیق، استخراج شاخص ها و تهیه پرسشنامه استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، تمامی فرضیه های تحقیق به جز فرضیه پنجم تایید شدند. در واقع عدم اطمینان تقاضا در جامعه مورد بررسی به طور معناداری رابطه استراتژی فروش و عملکرد نیروی فروش/ مالی سازمان را تعدیل نمی کند. همچنین سازه استراتژی فروش به عنوان یک مفهوم جدید در ادبیات بازاریابی، به طور کامل تببین گردید و مدل ارائه شده توسط پژوهشگر نیز با اطمینان بالا تایید شد. مهم ترین پیشنهاد این تحقیق این است که مدیران، فروش را صرفاً یک عملیات اجرایی و در سطح خرد در نظر نگیرند، بلکه نگاه مدیران به فروش، باید علاوه بر نگاه عملیاتی، یک نگاه استراتژیک نیز باشد. همچنین در تدوین استراتژی های فروش، مدل ارایه شده توسط محقق و هر چهار بعد آن در نظر گرفته شود.

منابع مشابه

ارائه الگوی تأثیر استراتژی فروش و بازاریابی بر عملکرد فروش

اخیراً در ادبیات بازاریابی کار ویژه فروش در سطح استراتژیک سازمان دیده شده، از یک عنصر صرفاً عملیاتی فاصله گرفته و به عنصری استراتژیک ارتقا یافته است. اما استراتژی فروش چیست و چگونه در ارتباط با محیط خارج و داخل سازمان بر عملکرد فروش تأثیر می‌گذارد؟ هدف این پژوهش شناسایی تأثیر استراتژی فروش و بازاریابی بر عملکرد فروش و بررسی اثرات تعدیل‌کننده محیط درونی و بیرونی و پیش‌زمینه استراتژی فروش است. پژوه.

ارائه الگوی تأثیر استراتژی فروش و بازاریابی بر عملکرد فروش

اخیراً در ادبیات بازاریابی کار ویژه فروش در سطح استراتژیک سازمان دیده شده، از یک عنصر صرفاً عملیاتی فاصله گرفته و به عنصری استراتژیک ارتقا یافته است. اما استراتژی فروش چیست و چگونه در ارتباط با محیط خارج و داخل سازمان بر عملکرد فروش تأثیر می گذارد؟ هدف این پژوهش شناسایی تأثیر استراتژی فروش و بازاریابی بر عملکرد فروش و بررسی اثرات تعدیل کننده محیط درونی و بیرونی و پیش زمینه استراتژی فروش است. پژوه.

روابط بین محیط، استراتژی بازاریابی و عملکرد سازمان در شرکت های صنایع غذایی در استان تهران

این پژوهش با هدف بررسی روابط بین محیط، استراتژی بازاریابی و عملکرد در سطوح تجاری سازمان در شرک تهای صنایع مواد غذاییانجام شده است. از این رو، ازلحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نظر نوع پیمایشی است. این پژوهش دارای 2 فرضیۀ اصلی و9 فرضیۀ فرعی است. جامعۀ آماری این پژوهش، مدیران فروش، سرپرستان فروش و کارشناسان فروش صنایع مواد غذایی هستند. براساسفرمول کوکران، حجم نمونه 384 نفر است. برای تست.

بررسی همراستایی استراتژی های سازمان با استراتژی های بازاریابی در شرکت های برتر صنایع غذایی کشور

همسویی استراتژیک، به بکارگیری فناوری اطلاعات به شیوه­ای شایسته و بهنگام و در توازن با استراتژی­ها­، اهداف و نیاز­های کسب و کار اشاره دارد. تحقیقات انجام شده در زمینه همسویی استراتژیک­، وجود ارتباط مثبت و مؤثر بین استراتژی­های رقابتی­، فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی را نشان می­دهد و مدیرانی که در سازمانهایشان موفق به ایجاد همسویی استراتژی­های سازمانی و بازاریابی شده­اند، تاکید می­کنند که ایجاد .

روابط بین محیط، استراتژی بازاریابی و عملکرد سازمان در شرکت های صنایع غذایی در استان تهران

این پژوهش با هدف بررسی روابط بین محیط، استراتژی بازاریابی و عملکرد در سطوح تجاری سازمان در شرک تهای صنایع مواد غذاییانجام شده است. از این رو، ازلحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نظر نوع پیمایشی است. این پژوهش دارای 2 فرضیۀ اصلی و9 فرضیۀ فرعی است. جامعۀ آماری این پژوهش، مدیران فروش، سرپرستان فروش و کارشناسان فروش صنایع مواد غذایی هستند. براساسفرمول کوکران، حجم نمونه 384 نفر است. برای تست.

استراتژی بازاریابی و دلایل موفقیت استارباکس

کافه استارباکس starbucks و راز موفقیت آن

مطمئنا نام استارباکس به گوش شما رسیده است و می‌دانید که یکی از بزرگ‌ترین کافه‌های دنیاست که تقریبا در سرتاسر دنیا شعبه دارد. استراتژی بازاریابی استارباکس برای گرفتن سهم خود از بازار، به هفت ایده اقتصاد رفتاری عمل می‌کند. در این مقاله به هفت ایده اجرایی استارباکس در بازاریابی و دلایل موفقیت کافه استارباکس می‌پردازیم.

علم کوچینگ، نقطه موجود را بررسی و نقطه مطلوب و مسیر رسیدن از نقطه موجود به نقطه مطلوب را تعیین می‌کند. برای رسیدن به نقطه مطلوب، باید این موارد را استفاده کرد:

 • علم تحلیل گری
 • طراحی استراتژی
 • سیستم سازی

از اطلاعات این مقاله، می‌توانیم برای طراحی برخی استراتژی‌های خود بهره ببریم. برای توضیح این استراتژی‌ها، کاربرد آن در بیزینس پزشکان و کلینیک‌ها را مثال می‌زنیم. مثال‌ها را نیز با دقت مطالعه کنید تا به‌طور دقیق‌تر با کاربرد ایده‌های بازاریابی استارباکس آشنا شوید.

7 استراتژی بازاریابی استارباکس

1. اثر ارابه‌ای (Chariot effect)

یک تئوری وجود دارد که مردم وقتی قصد خرید کالا یا خدماتی را از جایی دارند، مکانی را انتخاب می‌کنند که شلوغ‌تر باشد.

استارباکس برای این که نشان دهد شلوغ است در کافه‌های خود از صندلی‌ها و مبلمان بسیار راحتی استفاده می‌کند که مشتریان، میل به بلند شدن و ترک کافه پیدا نکنند.

در واقع علت شلوغ شدن کافی، طولانی شدن تایم نشستن مشتریان در کافه است.

بازاریابی ارابه‌ای در کسب و کار پزشکان

این موضوع در ایران عرف است که مردم جایی را برای دریافت خدمات پزشکی انتخاب می‌کنند که احساس کنند شلوغ است و وقت گرفتن، چالش‌های بیشتری دارد. از جمله: گرفتن وقت از منشی، منتظر ماندن در صف انتظار، و حتی کمک گرفتن از آشنایان و واسطه‌هایی برای وقت گرفتن.

این اتفاقات باعث می‌شود مراجعه کننده شما احساس کند شما فرد مهمی هستید و وقت گرفتن از شما بسیار مشکل است؛ و این موضوع را، دلیلی بر خوب بودن کار شما می‌داند.

دلایل موفقیت کافه استارباکس چیست؟

2. هزینه اصطکاکی (CUSTOMER FRICTION MARKETING)

استراتژی استارباکس در بسیاری از شعبه‌ها، برعکس استراتژی اول است.

در واقع کاری می‌کنند که مشتریان، زودتر شعبه را ترک کنند. زیرا کافه به اندازه کافی شلوغ هست و مدیران آن میل دارند مشتریان هر چه بیشتر در گردش باشند.

و برای این کار از هزینه اصطکاکی استفاده می‌کنند.

به این معنی که از صندلی‌های ناراحت استفاده می‌کنند. صندلی‌های پایه بلند که نشستن طولانی مدت را برای مخاطب خسته کننده و اذیت کننده می‌کند.

هزینه اصطکاکی در کسب و کار پزشکان

وقتی سر پزشک شلوغ می‌شود باید گردش مریض در مطب قطعا با سرعت بیشتری انجام شود. باید ویزیت مریض‌ها سریع‌تر انجام شده، بیماران و مراجعین زمان زیادی را در مطب ننشینند و شلوغی بیش از حد پیش نیاید. این اتفاقی است که برای بسیاری از پزشکان رخ می‌دهد: پس از مدتی، به دنبال این هستند که مراجعین خود را مدیریت کنند. چرا که به دلیل حجم بالای درخواست‌ها و مراجعه کنندگان، مدیریت آن کاری دشوار می‌شود.

3. بازاریابی حسی (EXPERIENTIAL MARKETING)

بسیاری از بیزینس‌ها از این روش استفاده می‌کنند که حس بویایی، چشایی، بینایی و شنوایی مخاطب را درگیر می‌کنند.

به عنوان مثال در استارباکس وقتی از جلوی هر یک از شعب آن عبور می‌کنید با بوی کافی درگیر می‌شوید. زمانی که وارد کافه می‌شوید با وجود تاریکی تمام محیط کافه، قسمت اصلی و ارائه خدمات را نورپردازی خاصی انجام داده‌اند که ذهن مخاطب را درگیر می‌کند.

بازاریابی حسی در کسب و کار پزشکان

هم در مطب و هم در اتاق عمل و پیش از بیهوشی می‌توانید حس بیماران خود را درگیر کنید.

چند مثال:

در محیط مطب، موزیک ملایم پخش کنید.

در LCD مطب از نمونه کارها با موزیک ملایم استفاده کنید.

پیش از بی‌هوشی، حس خوب به مراجعه کننده بدهید. پزشکانی را می‌شناسم که پیش از بیهوشی، موزیک درخواستی مراجعه کننده را برای او پخش می‌کنند.

این‌ها نمونه‌هایی از مواردی است که در ذهن مخاطب باقی می‌ماند.

می‌توانید با تفکر بیشتر در این مورد و تشکیل اتاق فکر با همکاران و دستیاران و منشی‌های خود، نمونه‌های دیگری از کارهایی که حس مخاطب را درگیر کند پیدا کنید.

4. اثر طعمه (بازاریابی طعمه)

استارباکس نوشیدنی‌های خود را در سه سایز ارائه می‌دهد.
لیوان‌های کوچک: چهار دلار
لیوان‌های متوسط: 6.5 دلار
لیوان‌های بزرگ: 7 دلار

مشتری در تحلیل‌های خود به این نتیجه می‌رسد که لیوان بزرگ، خیلی به صرفه‌تر از لیوان متوسط است؛ پس لیوان بزرگ را انتخاب می‌کند و این انتخاب، همان هدف فروش استارباکس است.

اثر طعمه در بیزینس پزشکان

به‌عنوان مثال، در استفاده از دستگاه لیزر، وقتی مشتری می‌بیند لیزر سه عضو بدن یعنی دست و پا و صورت، مجموعا 700 دلار برای او هزینه دارد و لیزر کل بدن، 1000 دلار، در مقایسه بین این دو، پکیج کل بدن را انتخاب خواهد کرد.

این تکنیکی است که در حال حاضر نیز بسیاری از کلینیک‌ها از آن استفاده می‌کنند.
یا به‌عنوان مثالی دیگر، در کنار جراحی بینی، تزریق چربی را نیز با قیمت مناسب‌تر پکیج پیشنهاد دهید. (در صورت نیاز فرد)

اگر جراح Body (بدن) هستید در کنار جراحی‌های لیپوساکشن، می‌توانید ابدومینوپلاستی، ماموپلاستی و جراحی سینه نیز پیشنهاد دهید.

به ایده‌های دیگر و پکیج‌های مختلفی که می‌توانید شکل دهید فکر کنید.

ایده استارباکس در نوشتن نام افراد روی لیوان ها

5. حس مالکیت

در کافه‌های استارباکس، زمانی که نوشیدنی هر مراجعه کننده آماده می‌شود نام آن مشتری را روی لیوان آن می‌نویسند و بعد، مشتری را با پیشوند آقا/خانم یا دکتر/مهندس/… صدا می‌زنند و نوشیدنی را به وی تحویل می‌دهند.

حالا تصور کنید شنیدن نام‌تان و دیدن نام‌تان روی لیوان تحویل گرفته شده، چه حسی در شما ایجاد می‌کند.

حس مالکیت در بیزینس پزشکان

وقتی مراجعه کننده برای بار اول وارد کلینیک شما می‌شود سعی کنید در پرونده وی، یک سری جزییات مکالمه‌تان را یادداشت کنید. به‌خصوص جزییاتی که ارتباطی با مشاوره و خدمات دریافتی از شما ندارد.

ممکن است از خانواده خود صحبت کنند؛

ممکن است درباره مشکلات درمانی خود یا خانواده‌شان چیزی بگویند؛

این موارد را به‌طور خلاصه در پرونده یادداشت کنید و وقتی پس از چند ماه دوباره به شما مراجعه کرد با صحبت درباره این نکات ریز، آن‌ها را سورپرایز کنید.

می‌توانید هنگام ورود هر فرد، او را با نام خودش صدا کنید. این‌جاست که این فکر در ذهن مراجعه کننده به جریان می‌افتد که این پزشک، چه‌قدر حواس جمع و باهوش است.

همه این کارها، سفر مشتری را جذاب‌تر می‌کند؛ در ذهن مشتری باقی می‌ماند؛ و همین، باعث تبلیغ کلامی برای شما خواهد شد. پس سعی کنید در هر نقطه از سفر مشتری، حس خوبی برای مراجعین و مخاطبین خود ایجاد کنید.

6. اثر فومو (ترس از دست دادن)

استارباکس، یک روز در سال، یک محصول خاص را ارائه می‌دهد و بعد از آن، ارائه آن محصول را دیگر تمدید نمی‌کند و مردم برای آن که آن نوشیدنی خاص را در آن یک روز تجربه کنند به فروشگاه‌های استارباکس هجوم می‌آورند.

اثر فومو در بیزینس پزشکان

وقتی به این استراتژی فکر می‌کنید کدام پزشک‌ها در نظر شما می‌آیند؟ پزشک‌هایی داریم که یک روز در سال، نوبت دهی خود را باز می‌کنند و وقت‌های یک سال خود را پر می‌کنند. پزشک‌هایی، یک روز در سال را یک تخفیف ویژه برای خدمات کلینیک خود قرار می‌دهند. این استراتژی‌ها باعث چه اتفاقی در ذهن مخاطب می‌شود؟ می‌دانید که خیلی از بیماران برای یکی دو هفته زودتر عمل شدن، ممکن است وقت خود را کنسل کنند و به پزشک دیگری مراجعه کنند؛ پس چطور حاضر می‌شوند به پزشکی مراجعه کنند که سال آینده مشاوره شوند تا دو سال بعد، عمل شوند؟ بخشی از این موضوع (در کنار کار خوب پزشک و برندینگ او) نتیجه‌ی ترس از دست دادن است. ترس از این‌که اگر الان اقدام نکنم تا دو سال دیگر نمی‌توانم از این پزشک وقت بگیرم.

بازاریابی شرکت استارباکس ؛ کافه استارباکس و ساحل

7. اثر عدم ابهام (فرار از ابهام)

مراجعان و مشتریان هر بیزینسی، دوست دارند همه چیز را شفاف بدانند و ابهامی برای‌شان وجود نداشته باشد. اگر چیزی غیرشفاف باشد حاضر نیستند سلامتی و زیبایی و زمان و مال و سایر دارایی‌های خود را در اختیار شما قرار دهند. این مورد نیاز به اعتمادسازی دارد و اعتماد زمانی ایجاد می‌شود که شما تمامی سوالات، چالش‌ها و ابهامات آن‌ها را پاسخ دهید.

فرار از ابهام در بیزینس پزشکان

این مورد به خصوص زمانی که محصولی جدید ارائه می‌کنید و یا پزشک تازه کاری هستید اهمیت پیدا می‌کند.

یکی از ابهامات مهمی که باید برطرف کنید، ترس است. ترس از این‌که چه اتفاقی ممکن است برای من بیفتد؟

بسیاری از ترس‌ها و ابهامات مراجعین شما، وقتی برطرف می‌شود که فردی را ببیند که پس از عمل توسط شما به نتیجه مطلوبی رسیده است. این مورد را چطور باید رقم زد؟ پیام‌های مثبت مراجعین خود را و رضایت آن‌ها را در پیج و کانال‌های تبلیغاتی خود منتشر کنید.

جمع‌بندی

درباره دلایل موفقیت استارباکس و این هفت استراتژی استارباکس فکر کنید و این که چطور می‌توانید آن‌ها را در بیزینس خود پیاده کنید و چه نتیجه‌ای می‌توانید از آن بگیرید. اما سعی کنید این استراتژی‌ها را طوری پیاده کنید که از حالت شیک آن و چارچوب‌های بیزینس شما خارج شود. جایگاه خود را حفظ کنید و در عین حال، استراتژی‌ها را برای خود شخصی سازی کنید.

آشنایی با 5 استراتژی بازاریابی که فروش و مشتریان شما را تا 18 برابر افزایش می‌دهد!

استراتژی بازاریابی

بازاریابی محدود به یک تکنیک و یک روش نیست و هزاران استراتژی در بازاریابی وجود دارد که سعی شده در بلاگ مهدی عراقی به بیشتر آن ها پرداخته شود اما ما در این مقاله قصد داریم 5 استراتژی عالی بازاریابی را برای شما بیان کنیم تا شما هم در فرایند بازاریابی از این تکنیک و نکات استفاده کنید.

استراتژی بازاریابی ۳۶۰ درجه

یک دید ۳۶۰ درجه نشان می‌دهد که شما هیچ شکافی در استراتژی خود برای مشتریان احتمالی ایجاد نمی‌کنید.

شما می‌توانید با ارسال ایمیل به مشتریان، ارسال محتوای شخصی مانند خبرنامه، برنامه ریزی محتوای اجتماعی و بهینه‌سازی SEO وب سایت خود برای رتبه‌بندی ارگانیک در صفحات نتایج موتورهای جستجو، همه این موارد حوزه استراتژی بازاریابی دیجیتال شما هستند. با این حال، اگر یکی از عناصر مهم را از دست بدهید، ممکن است امتیازات بالقوه با کیفیت را از دست بدهید.

هزینه ساخت سایت

رویکرد بازاریابی ۳۶۰ درجه ریشه در فلسفه بازاریابی جامع دارد و در حال حاضر یکی از متداول‌ترین رویکردها در بین مارک‌ها است. اما کمپین ۳۶۰ دقیقاً چیست و چگونه می‌توان آن را ایجاد کرد؟

بازاریابی ۳۶۰ درجه چیست؟

بازاریابی ۳۶۰ درجه یک ایده کاملاً خلاقانه برای همه عناصر آمیخته بازاریابی برند است که برای پیاده‌سازی استراتژی استراتژیک برند طراحی شده است.

به عبارت ساده، یک بازاریابی ۳۶۰ متمرکز بر انتقال یک پیام ثابت از طریق تمام عناصر آمیخته بازاریابی است. محصولات جدید روانه بازار می‌شوند یا مارک‌های محصول قدیمی تغییر کرده یا گسترش می‌یابند تا در استراتژی موقعیت‌یابی برنامه ریزی شده مناسب باشند.

این بازاریابی شامل یک رویکرد تبلیغاتی یکپارچه است که در آن از همه دستگاه‌های تبلیغاتی آنلاین، آفلاین و تلفن همراه به شیوه‌ای موثر برای انتقال پیام مشخص استفاده می‌شود.

 • از تمام نقاط تماس احتمالی به طور موثر استفاده می‌شود.
 • بسته‌بندی و ظاهر بصری نیز متناسب با استراتژی موقعیت‌یابی تغییر می‌کند.

محصولات متعلق به بازاریابی ۳۶۰ درجه معمولاً با قیمت‌های مختلف به بازار عرضه می‌شوند. با این حال، این بستگی به طعم نام تجاری دارد. علاوه بر این، دلیل ساده که جمعیت زیادی در بازار وجود دارد و شرکت باید به نحوی برجسته شود، در اینجا چند دلیل وجود دارد که چرا مارک‌ها در کمپین بازاریابی ۳۶۰ درجه سرمایه‌گذاری می‌کنند.

استراتژی بازاریابی بازگشتی

غول‌های تجاری و بازیکنان طاقچه محلی پول زیادی را برای ایجاد ارتباط با مشتری هزینه می‌کنند. اما چگونه تصمیم می‌گیرند که چه بودجه‌ای را اختصاص دهند؟ علاوه بر این، چگونه عملکرد بازاریابی را اندازه گیری می‌کنند؟

به همان اندازه که باید بدانید هنگام تنظیم بودجه بازاریابی از کجا شروع کنید، اندازه گیری بازده سرمایه‌گذاری بازاریابی شما، اگر نه بیشتر، مهم است.

بازاریابی برگشتی چیست؟

بازاریابی برگشتی روشی است برای تعیین ارزش مالی منتسب به مجموعه خاصی از ابتکارات بازاریابی، تقسیم بر بازاریابی سرمایه‌گذاری شده یا در معرض خطر آن مجموعه ابتکارات.

از این رو در بسیاری از شرکت‌ها به شکل گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا سطح بیشتری از کنترل و پیش بینی جریانات نقدی آینده را فراهم می‌کند.

به بهبود اثربخشی بازاریابی کمک می‌کند و یک رویکرد فرمولی برای پاسخگویی بازاریابی ارائه می‌دهد که به ایجاد اعتماد و درک با بخش‌های مالی کمک می‌کند.

استراتژی بازاریابی سبز

استراتژی بازاریابی سبز

ما اکنون بیش از هر زمان دیگری نگران مسائل زیست محیطی هستیم. آلودگی هوا، پلاستیک در اقیانوس‌ها، گرم شدن کره زمین و ضایعات غذایی همگی از جمله تهدیدهای اصلی هستند که ما را نگران کرده و به فکر مهربانی با کره زمین هستیم. میلیون‌ها نفر در حمایت از سلامت محیط زیست، خرید محصولات با مسئولیت اجتماعی را با وجود هزینه بالای آن‌ها آغاز کرده اند.

با درنظر گرفتن این روند، شرکت‌ها به یک استراتژی بازاریابی روی می‌آورند که به جذب چنین مصرف کنندگان، پرداختن به مسئولیت اجتماعی آن‌ها و در نتیجه تأثیر بر تصمیمات خرید آن‌ها، کمک می‌کند. انواع مختلفی از بازاریابی وجود دارد، اما این استراتژی به عنوان بازاریابی سبز شناخته می‌شود.

بازاریابی سبز چیست؟

رقابت در دنیای تجارت بسیار شدید است و در حال افزایش است. مصرف کننده مدرن هوشیار است و گزینه‌های بیشتری نسبت به قبل دارد. همچنین ساده‌تر است که در بسیاری از طاقچه‌ها وفاداری برند را کنار بگذارید.

همه اینها توضیح می‌دهد که چرا شرکت‌ها باید ایده‌های بازاریابی نوآورانه‌تری را کشف کنند. یکی از این موارد بازاریابی سبز است. این یک تاکتیک است که در بین مارک‌های آینده نگر رواج بیشتری پیدا کرده است. اگر نمی‌دانید بازاریابی سبز چیست، پس وقت آن است که بدانید. خوشبختانه، تنها کاری که باید انجام دهید این است که بخوانید.

پیشنهاد میکنم قبل از هر چیزی وارد بخش استراتژی های سایت مهدی عراقی شوید.

استراتژی بازاریابی بشارتی

در بازار شلوغی که به نظر می‌رسد ده‌ها شرکت کالاهای مشابه می‌فروشند، پیدا کردن شغلی که واقعاً خدمات نمونه‌ای را ارائه می‌دهد، خوشحال کننده است.

به اشتراک گذاشتن اکتشافات خرید با یک دوست مانند انتقال دانش پنهان است و فقط افراد مطلع می‌توانند در مزایای آن سهیم شوند.

تبدیل مشتری به تبلیغاتی برای تبلیغات یک رویای بازاریابی است. همانطور که شرکت‌ها رشد کرده و بی‌شخصیت‌تر شده‌اند، بازاریابان چالش‌های بیشتری را برای ایجاد ارتباط معنادار با مشتریان تجربه می‌کنند.

مصرف کنندگان می‌خواهند محصولاتی را از مشاغل مورد اعتماد خود خریداری کنند و اغلب برای توصیه به دوستان خود مراجعه می‌کنند. بازاریابی بشارتی به مشاغل کمک می‌کند تا شهرت خود را به دست آورند و از خدمات بسیار معتبر خود اطلاع‌رسانی کنند.

بازاریابی بشارتی چیست

بازاریابی بشارتی چیست؟

بازاریابی بشارتی بیشتر با عنوان بازاریابی دهان به دهان شناخته می‌شود و بر مشتریان متکی است تا پیام‌های بازاریابی را به دیگر مشتریان بالقوه منتقل کنند.

وقتی شخصی یک رستوران جدید را که دوست داشت، یک جفت کفش که بسیار راحت بود یا مکانیکی که خدمات صادقانه ارائه می‌دهد، توصیه می‌کند، به عنوان بشارت دهندگان مشتری عمل می‌کند.

چالش این است که مردم را متقاعد کنید که یک شرکت را به شیوه‌ای صادقانه و ارگانیک توصیه کنند. بدیهی است که هر شرکتی نمی‌تواند مشتریان خود را به بشارتی تبدیل کند.

بسیاری از شرکت‌ها خدمات متوسط یا قابل پیش بینی‌ای ارائه می‌دهند که آنقدر معمولی هستند که ارزش وقت گذاشتن و ذکر آن را برای دیگران ندارند.

به علاوه، هیچ راهی آسان برای تأثیرگذاری بر مکالمات مردم با دوستان خود وجود ندارد. یک مشتری می‌تواند تجربه شگفت‌انگیزی را در آرایشگاه ناخن تجربه کند، اما به دوستان خود اطلاع ندهد زیرا آن‌ها باید مسائل فوری‌تری را در نظر بگیرند.

متخصصان بازاریابی در حال توسعه استراتژی‌هایی هستند، تا دیگران را در مورد محصولات و خدمات خود به شیوه‌ای مثبت صحبت کنند.

این موارد شامل ایجاد جوامع آنلاین برای تعامل مشتریان، حمایت از رویدادهایی است که به تعیین نام تجاری به عنوان بخشی از شیوه زندگی کمک می‌کند.

هدف از هر استراتژی بازاریابی بشارتی این است که دریابد چگونه یک نام تجاری در زندگی مشتری منطبق است و تا آنجا که ممکن است مناسب است، هرچه یک برند به طور موثرتری نیازهای مشتری را برآورده کند، بیشتر احتمال دارد که آن را برای دوستان و خانواده ذکر کند.

استراتژی بازاریابی پنهان

یک روش غیرمستقیم برای بازاریابی اقلام وجود دارد که به عنوان بازاریابی پنهان شناخته می‌شود تا بر ایجاد سر و صدا بین مشتریان متمرکز شود بدون اینکه همه متوجه شوند که اقلام برای آن‌ها به بازار عرضه می‌شود.

این روش را می‌توان به طرق مختلف انجام داد، مانند ایجاد سر و صدا در بسترهای رسانه‌های اجتماعی که در آن افراد می‌توانند در مورد موضوعات، نظرات، بحث‌ها و برچسب‌ها، تعاملات مخاطبان زنده در تقویت رویدادها و بسیاری موارد دیگر بپردازند.

در نتیجه، مشتریان می‌توانند با جریان پیش بروند، سپس به طور پیش فرض علاقه زیادی به کالا پیدا کنند. همچنین، محیطی که در آن بازاریابی ایجاد می‌شود نقش مهمی در ایجاد حس کنجکاوی مردم در مورد محصولات خاص دارد، به دلیل ماهیت تبلیغات، همراه با موارد بازاریابی، به طور گسترده‌ای به عنوان بازاریابی چریکی یا مخفی در نظر گرفته می‌شود.

بازاریابی پنهان کاری چیست؟

بازاریابی پنهانی یا به عبارت دیگر، بازاریابی مزاحم به عنوان هرگونه استراتژی بازاریابی تبلیغ می‌شود که اقلامی را برای افراد تبلیغ می‌کند بدون آنکه بدانند در بازار به فروش می‌رسند.

بسیاری از تکنیک‌های بازاریابی پنهان وجود دارد که یکی از محبوب‌ترین آن‌ها قرار دادن اقلام و بازاریابی مخفی است و می‌بینید که هدف بازاریابی پنهانی ایجاد فروش فوری و ایجاد هیجان و علاقه است که می‌تواند مشتریان شما را برای دریافت تبلیغات دیرتر بیشتر پذیرا کند.

توجه داشته باشید که بازاریابی پنهانی می‌تواند یکی از بزرگترین راه‌ها برای گسترش اقلام شما از طریق دهان به دهان باشد. اعداد و ارقام مربوط به دهان به دهان می‌تواند رویاهای تبلیغ کنندگان را به واقعیت تبدیل کند.

به عنوان مثال، کمپین بازاریابی تلفن و دوربین T۶۸i سونی اریکسون از بازیگرانی استفاده می‌کرد که نمایندگی شرکت را مخفیانه انجام می‌دادند، سپس به آن‌ها فرصتی داد تا با سایر مشتریان جدید ارتباط برقرار کنند و موارد را به طور واضح افزایش دهند. بنگاه‌های اقتصادی روش‌هایی را انتخاب می‌کنند که در مقایسه با تبلیغات سنتی چندان گران نیست.

قرار دادن اقلام می‌تواند محصولاتی خارج از زمینه تبلیغات داشته باشد، که به عنوان بخشی از چند شکل رسانه جمعی شناخته می‌شوند.

برخی از شرکت‌ها می‌توانند اقلام خود را در برنامه‌های تلویزیونی یا فیلم‌ها قرار دهند، سپس قراردادهای تأییدیه را با افراد مشهور ترتیب دهند تا اقلام تبلیغاتی دریافت کنند.

صرف نظر از نوع رویکرد خاصی که یک شرکت اتخاذ می‌کند، بازاریابی پنهان به عنوان یکی از کارآمدترین‌ها شناخته می‌شود که آگاهی از موارد جدیدی را که به طور گسترده تبلیغ نشده‌اند، افزایش می‌دهد.

فراموش نکنید برای آموزش بازاریابی می‌توانید به سایت مهدی عراقی بخش فوق مراجعه نمایید.

شرکت های مواد شیمیایی و بهترین استراتژی فروش

شرکت های مواد شیمیایی با داشتن یک استراتژی فروش خوب می‌توانند به موفقیت نزدیک شوند. فعالیت در حوزه خرید و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی اگر طبق برنامه ریزی دقیق انجام نشود در میانه راه، شرکت ها را با مشکلات و چالش های زیادی مواجه می کند. بارها به اثبات رسیده است که داشتن استراتژی‌ های مناسب می‌تواند یک شرکت را در بازار به شهرت و اعتبار برساند و یا عدم استفاده از آن می تواند منجر به شکست شود. شناسایی مشتریان در بازارهای هدف یکی از ابزارهای موفقیت برای فروش در شرکت های مواد شیمیایی است.

اما به راستی بهترین استراتژی فروش برای شرکت های استراتژی های فروش مواد شیمیایی چیست و مدیران این کسب و کارها چگونه می توانند به آن دست پیدا کنند؟

پاسخ به سوال فوق دقیقاً همان مطلبی است که در این بخش به آن می پردازیم؛

رهبری مجموعه های فروش و توزیع مواد شیمیایی برای برنامه های آینده

یکی از مهمترین نکات در برنامه ریزی استراتژی فروش، توجه به هدایت و رهبری تیم و برنامه ریزی ها در آینده است. کوچک ترین استراتژی های فروش شرکت های شیمیایی نیز از یک استراتژی خاص تبعیت می‌کنند. در یک برنامه رهبری و کاملاً منظم، چشم‌ انداز شرکت برای فروش در آینده مشخص می‌ شود؛ چالش‌ها و مشکلات، معین می گردند و سپس بهترین راه حل پیشنهاد می شود.

در برنامه ‌ریزی برای رهبری شرکت های مواد شیمیایی، قیمت گذاری صحیح مواد و شیوه های تبلیغاتی مناسب، دقیقاً مشخص می شود. مدیران این شرکت ها مزایا و معایب شیوه های مختلف فروش و بازاریابی را دسته بندی می کنند و به ترتیب اولویت، آنها را مشخص می نمایند. تمامی اهداف در حقیقت برای جذب مشتریان بیشتر و تبدیل مشتریان کوتاه مدت به مشتریان وفادار است.

در استراتژی فروش برای شرکت های مواد شیمیایی، رهبران شرکت یا مدیران باید دقیقاً با یک چالش مشخص نسبت به چشم انداز آینده شرکت، برنامه‌ریزی کنند. به طور مثال برای شرکت مواد شیمیایی آزمایشگاهی، داشتن برنامه های حمایتی و بازاریابی برای خدمت رسانی و تامین مواد برای شرکت ها، کارخانه ها و دانشگاه ها ضرورت دارد. تمام برنامه های فروش و مشتری مداری بر اساس همین اصل تدوین می شوند.

تمرکز بر بازار هدف محدود برای نمایندگی های مواد شیمیایی

یکی دیگر از نکاتی که در استراتژی فروش در شرکت های مواد شیمیایی اهمیت دارد، تمرکز بر یک بازار هدف محدودتر است. هرچه بازار هدف، محدودتر باشد، موفقیت شرکت ها در فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی بسیار چشمگیر و ارزشمند خواهد شد.

شرکت های مواد شیمیایی می توانند در ابتدا مواد شیمیایی آزمایشگاهی برای دانشگاه‌ ها را تامین کنند و پس از اینکه به موفقیت و اعتبار رسیدند، حوزه فعالیت خود را گسترش داده و مواد مورد نیاز آزمایشگاه های کارخانه ها و شرکت ها را نیز تامین نمایند.

تفاوتی نمی کند که چه تعداد نیروی کار در شرکت های مواد شیمیایی در حال فعالیت هستند؛ آنچه اهمیت دارد این است که در مدت مشخص بتوانند برنامه ‌ها و اهداف سازمان را به درستی پیش ببرند.

رهبری شرکت های مواد شیمیایی

انعطاف پذیری برای شرکت های مواد شیمیایی

یکی از اصول موفقیت در برنامه ‌ریزی استراتژی فروش در این مجموعه ها، انعطاف پذیر بودن است. برای برنامه ریزی از گفتن واژه های “غیر ممکن” و واژه هایی با مفهوم منفی جداً خودداری کنید. اگر مدیر یک شرکت فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی هستید، خدمات تامین مواد را برای مکان های مختلف برنامه ریزی کنید. در فرآیند فروش باید انعطاف پذیر باشید تا مشتریان بیشتری به سمت شما جذب شوند. اغلب فروشندگان تصور می کنند فروش بیشتر به معنای جذب اعتماد مشتریان است که در حقیقت، این چنین نیست! مشتریان وفادار به مشتریانی گفته می شود که تمام خدمات خود را در طولانی مدت از یک شرکت دریافت کنند. توجه به اصل رضایتمندی مشتریان باید جزو اهداف اولیه برای شرکت ها باشد.

اولویت بندی برای فروش

یکی از نکاتی که می‌تواند این فعالیت را با موفقیت بیشتری روبه‌رو کند، اولویت بندی برای فروش است. اگر شما مدیر یک مجموعه هستید و با حجم زیادی از سفارشات در طول یک روز مواجه می شوید، برنامه های فروش خود را اولویت بندی کنید. به طور مثال برای فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی، اولویت اول را برای دانشگاه ‌ها اختصاص دهید و اولویت های بعدی را به شرکت ‌های صنعتی.

از طرفی دیگر می‌توانید اولویت فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی را در دسته مواد حلال ها یا مواد جامد دسته بندی کنید. برای سهولت و برنامه ریزی و اولویت بندی برای فروش، مدیر برنامه ریزی فروش یا مدیر فروش باید در شرکت های مواد شیمیایی وجود داشته باشد. فرایند فروش نیز حتماً باید در قالب یک تیم کاری انجام شود.

شرکای کاری در شرکت های فروش مواد شیمیایی

عامل دیگری که شرکت های مواد شیمیایی را با موفقیت در بازار روبرو می‌سازد، داشتن شرکای کاری و همکاران تجاری است. بدون شک شما به تنهایی نمی توانید قسمتی از بازار را برای فروش در اختیار بگیرید. اگر یک شریک کاری یا یک تیم کاری داشته باشید که توسط یک یا چند شرکت دیگر اداره می شود، به راحتی می توانید حوزه عملیات خود را گسترده کنید. فراموش نکنید شرکای کاری باید از نظر نحوه فعالیت و نوع محصولات با یکدیگر همسان و سازگار باشند. این روش کار موجب می شود اشتراک گذاری نظرات و تصمیم گیری ها به سهولت امکان پذیر شود.

سخن پایانی

برای افزایش میزان فروش می توان استراتژی های فروش متفاوتی را اجرا کرد، اما قطعاً بهترین راهکار، روشی است که بتوان از طریق تجربه واقعی، میزان فروش را افزایش داد. برای برخی از شرکت‌ ها استفاده از ابزارهای آنلاین و بازاریابی دیجیتالی، بهتر پاسخ می‌دهد و برای برخی دیگر فروش فیزیکی و بازاریابی حضوری تاثیرات مثبت خواهد داشت.

آنچه مسلم است این که تمام شرکت ها باید روابط کاری خود را بر اساس تعاملات مثبت و عمیق تر با مشتریان پایه‌گذاری کنند. تیم کاری در این شرکت ها باید از آموزش ‌های لازم برخوردار باشند تا بتوانند هنگام ثبت سفارش خرید از تولید کننده و سپس توزیع مواد شیمیایی میان مشتریان خود، به بهترین شکل عمل کنند.

شرکت “دایا اکسیر” پیشرو در تهیه و توزیع مواد شیمیایی – آزمایشگاهی یکی از بهترین نمایندگی های تهیه و توزیع مواد شیمیایی در تهران است که توانسته مراکز دانشگاهی و آزمایشگاه تحقیقاتی را به خوبی تحت پوشش خود قرار دهد. برای ثبت سفارش خرید مواد شیمیایی به ویژه مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ می توانید با این شرکت تماس حاصل کنید.

استراتژی های مؤثر فروش

توضیحات کوتاه :
یکی از دغدغه‌های اصلی فروشندگان، فروش موفق محصولات است. در صورتی که مشتریان شما اندک هستند یا نمی‌دانید به چه روشی به مشتری نزدیک شوید این ترفندها در افزایش فروش به شما کمک می‌کنند.

به اشتراک بگذارید

امتیاز شما به این مطلب

تعداد امتیازها: 1

 • 7 بهمن 1398
 • 1.2k
 • 0
 • مدت زمان مطالعه 3 دقیقه

استراتژی های مؤثر فروش

خلاصه ای از مقاله

در این مقاله به 14 استراتژی مؤثر برای فروش اشاره می کنیم. این استراتژی ها کمک می کنند تا فروش و در آمد خود را افزایش داده و مشتری های بیشتری را جذب نمایید.

آنچه در این مقاله می خوانید:

14 استراتژی افزایش فروش

یکی از دغدغه‌های اصلی فروشندگان، فروش موفق محصولات است و از آنجا که محصولات صرفاً برای مشتریان تولید می‌شوند، بنابراین موفقیت در فروش و افزایش فروش نیز مستلزم یافتن افرادی است که محصول یا خدمات تولید کنندگان را بخرند.

این کار ممکن است برای برخی از فروشندگان دشوار باشد، اما اگر هدف شما افزایش فروش باشد، باید بدانید کدام استراتژی‌های فروش برای جذب مشتری، موثرتر است.

شاید شما محصول بسیار خوبی داشته باشید اما تعداد مشتریان شما به اندازه‌ای که می‌خواهید نباشد یا نمی‌دانید با چه روشی به مشتریان خود نزدیک شوید یا احتمالاً شعار فروش شما برای آنها گیج کننده است. نگران نباشید. در این مقاله قصد داریم به معرفی 14 ترفند افزایش فروش بپردازیم.

استراتژی‌های افزایش فروش و درآمد

1. شناخت نیاز مشتری اولین قدم برای افزایش فروش

اصولاً هدف افراد از خرید محصولات، دست‌یابی به مزایا و فوایدی است که برایشان به همراه دارد. قبل از شناسایی مشتری خود و فروش محصول به آنها، ابتدا فهرستی از مزایایی که مشتری از محصول شما انتظار دارد را مشخص کنید.

شما می‌توانید این کار را در قالب فرم‌های نظرخواهی انجام دهید و با محصول تولیدی خود مقایسه کنید. در این صورت می‌توانید تصمیم بگیرید آیا محصول شما، ویژگی‌های مورد نظر را دارد یا نه و بر اساس آنها، انتظار به فروش رفتن محصول خود را داشته باشید.

2. مشتری خود را به طور دقیق تعریف کنید

یعنی باید مشخص کنید که کدام دسته از افراد، بیشتر و زودتر از دیگران، به دنبال خرید محصول شما هستند. وقتی مشتریان را از نظر سن، جنسیت، میزان تحصیلات، محل زندگی، وضعیت تأهل و تعداد فرزندان، دسته بندی کنید، روند فروش محصول به آنها، راحت‌تر خواهد بود.

مثلاً اگر محصول شما در زمینه مراقبت از پوست باشد، مشخص کنید که مشتری شما خانم است یا آقا، چند سال دارد، در چه منطقه آب و هوایی زندگی می‌کند. در این صورت می‌توانید شعار تبلیغاتی خود را نیز بر همین اساس تنظیم کنید.

استراتژی های فروش

3. هدف محصول خود را مشخص کنید

از خودتان بپرسید، محصول شما، چه مشکلی را از خریدار حل خواهد کرد. اگر مشتری خود را به درستی شناخته باشید، آن‌ها هم حاضر هستند برای حل مشکل خود، به شما پول پرداخت کنند. گاهی اوقات مشکل پیش روی مشتری کاملاً شفاف و واضح است.

اما گاهی اوقات، این طور نیست. گاهی اوقات اصلاً مشکلی برای مشتری وجود ندارد. در این صورت، آن‌ها هم ضرورتی برای خرید محصول نمی‌بینند.

4. برای افزایش فروش مزیت رقابتی محصول خود را مشخص کنید

یکی از استراتژی‌های کارآمد فروش این است که مزیت رقابتی محصول خود را مشخص کنید. یعنی معلوم کنید محصول شما چه مزیتی دارد که او را از خرید محصولات یا خدمات مشابه رقبای شما بی‌نیاز می‌کند.

گاهی اوقات در زمینه ارائه خدمات، شما به نیروهای انسانی بسیار حرفه‌ای و کارآمد یا تکنولوژی‌های صنعتی دسترسی دارید که باعث متمایز شدن شرکت شما می‌شود.

در واقع مزیت رقابتی، ارزشی است که سازمان یا شرکت شما به مشتریان خود عرضه می‌کند و رقبای بالقوه و بالفعل شما فاقد آن هستند.

فروشندگی

5. به کمک بازاریابی و تولید محتوا فروش خود را افزایش دهید

امروزه، در مقایسه با گذشته، راه‌های بیشتری برای دست یابی به محصول یا مشتری وجود دارد. شاید در این لحظه بپرسید که کدام یک بهتر است؟ امروزه می‌توانید از شبکه‌هایی مثل فیسبوک، توییتر و وبلاگ‌ها برای بازاریابی دیجیتال محصول یا خدمات خود استفاده کنید.

وقتی از طریق این کانال‌ها، با مشتریان خود ارتباط برقرار می‌کنید، بیش از روش‌های سنتی استراتژی های فروش بازاریابی به افراد دسترسی خواهید داشت. از جمله مزایای بازاریابی محتوا می‌توان به امکان دسترسی بیشتر به مشتریان واجد شرایط و پائین بودن هزینه جذب مشتری اشاره کرد.

6. از بازاریابی تلفنی برای فروش محصول خود بهره ببرید

اولین تماس با مشتری جهت فروش کالا که به نام «تماس سرد» نیز شناخته می‌شود، کار سخت و پردردسری است. حال این کار را چه به صورت حضوری یا تلفنی انجام دهید، باید این قدرت را داشته باشید که مشتری بالقوه خود را برای خرید محصول آماده کنید.

به ویژه اگر محصولتان جدید باشد، ناچار هستید از طریق برقراری تماس با مشتریان، او را جذب خود کنید.

استراتژی های فروش

7. از روش‌های خلاقانه برای فروش استفاده کنید

روش 100 تماس، یکی از شیوه‌های کارآمدی است که در ابتدای فرآیند فروش به شما کمک می‌کند بر ترس طرد شدن از سوی مشتری غلبه کنید. سعی کنید هرچه سریعتر، با 100 نفر ارتباط برقرار کنید.

در این روش، نباید نگران بازخورد افراد نسبت به تماس یا نتیجه بخش نبودن آن باشید، بلکه تعداد افرادی که با آنها تماس می‌گیرید اهمیت دارد. وقتی بالاخره بتوانید محصولتان را بفروشید، ترستان از بین خواهد رفت.

8. بهترین قیمت را برای فروش محصول خود انتخاب کنید

برای این که بتوانید بهترین قیمت را برای محصول انتخاب کنید، لازم است در سطح بازار تحقیق کنید. در صورتی که قیمت بالایی برای محصول خود در نظر گرفته‌اید، باید کالای با کیفیتی هم به آنها عرضه کنید.

قیمتی که برای محصول خود در نظر می‌گیرید، بستگی به ارزشی دارد که محصول برای مشتری دارد. یعنی آیا مشتری در ارزیابی‌هایی که از محاسن محصول یا خدمت دارد، آن را کالای با ارزشی می‌داند و آیا انتظارات او را برآورده می‌کند یا خیر.

اگر بتوانید محصولی به بازار عرضه کنید که نسبت به محصول رقبا برتری داشته باشد، می‌توانید قیمت بالاتری برای آن انتخاب کنید.

جذب مشتری

9. اصول و فنون مذاکره در فروش را بیاموزید

افرادی که مهارت‌های لازم برای مذاکره کردن را دارند، معمولاً به دنبال یافتن راه حل یا برنامه‌ای هستند که به نفع هر دو طرف باشد. در واقع این افراد به دنبال یک راه‌حل «برد-برد» می‌باشند که طی آن هر دو طرف از نتیجه مذاکره راضی هستند.

فردی که دارای مهارت مذاکره است، این سه خصوصیت را دارد:

 • برای این که خواسته واقعی شما را بشناسند، سوال های خوبی از شما می‌پرسد.
 • صبور است.
 • خود را از قبل آماده می‌کند.

10. محصولتان را به درستی معرفی کنید

یکی دیگر از راهکارهای موثر فروش این است که اصول پرزنت محصول را بدانید. از جمله این که روش‌های خلاقانه و جذابی برای معرفی خود و محصولتان به کار ببرید. استفاده از پاورپوینت یکی از بهترین راه‌ها برای این کار است.

11. برای کسب و کار خود مشتری دائمی جذب کنید

وقتی مشتری، محصول شما را خرید، نباید رابطه شما با او به پایان برسد، بلکه باید از روش‌های جذب مشتری استفاده کنید.

از جمله این که به دنبال ایجاد ارتباطی قوی با او باشید. تنها با این روش است که می‌توانید در مشتری اعتماد ایجاد کنید و برای محصول خود ارزش افزایی کنید.

استراتژی های موثر فروش

12. یکی از محصولات را رایگان در اختیار مشتری قرار دهید

وقتی شرایطی را فراهم می‌کنید که مشتری بتواند از نزدیک محصول شما را ببیند، لمس و استفاده کند، احتمال خرید محصول از سوی او به خودی خود افزایش خواهد یافت.

به این منظور می‌توانید، ویدیویی کوتاه از نحوه استفاده از محصول را برای او بفرستید یا قسمت واقعاً خوبی از محصول یا خدمات خود را به صورت رایگان برای مشتری ارسال کنید. در این صورت مشتری با دیدن این اقدام شما هیجان زده شده و مشتاق خریدن بخش‌های بعدی خواهد بود.

مثلاً اگر در زمینه فروش محصولات آموزشی مانند زبان فعالیت می‌کنید، می‌توانید قسمت کوچکی از بسته آموزشی خود را برای او بفرستید. اگر مشتری از دیدن آن احساس رضایت کند، قطعاً مایل به خرید مابقی آن خواهد بود.

13. مشتری را در جریان فروش محصول خود قرار دهید

اگر قصد دارید به زودی، محصول خود را بفروشید، مشتریان را در جریان قرار دهید. زیرا آنها با شنیدن آن خوشحال خواهند شد و نسبت به شما اعتماد پیدا خواهند کرد. این کار، حتی آنها را نسبت به خرید محصول، راغب‌تر خواهد کرد.

14. از شعار تبلیغاتی مناسب استفاده کنید

برای ساخت یک شعار تبلیغاتی خوب، یک یا دو مورد از مزایای محصولات خود را انتخاب کنید و آن‌ها را در تیتر قرار دهید. مشتری باید به طور دقیق و شفاف بداند که قرار است چه استفاده‌ای از محصول شما کند. در این مورد، کاملاً به جزئیات توجه کنید.

در صورتی که محصول شما، مزایای متعددی داشته باشد، هر مشتری ممکن است از یکی از ابعاد آن استفاده بیشتری کند. در این صورت، برای هر گروه از آنها، شعار تبلیغاتی متفاوتی در نظر بگیرید.

در این مقاله، با 14 استراتژی کارآمد برای فروش محصول آشنا شدید. میزان استفاده شما، از این راه کارها، بسته به محصولی که می‌خواهید بفروشید متفاوت خواهد بود.

به این معنا که برای بعضی از محصولات، به کارگیری شعار تبلیغاتی جذاب کار ساز خواهد بود، برای برخی دیگر ارائه خدمات پس از فروش، باعث جذب مشتریان خواهد شد، اما در کل، به کارگیری درست این راهکارها، در نهایت باید به افزایش جذب مشتریان و فروش بیشتر منتهی شود.

هدف ما از ارائه این مطالب کمک به شما دوست عزیز است تا با استفاده از موارد مطرح شده، در زندگی شخصی یا حرفه‌ای خود یک گام جلوتر بروید. اگر مشتاق هستید در کنار یک زندگی آرام، شغلی فارغ از مکان و زمان را هم تجربه کنید، برای کسب اطلاعات لازم درمورد فروشندگی در وبسایت آمازون با ما در آموزش فروش در آمازون همراه باشید. همچنین با دنبال نمودن صفحه نتایج شگفت‌انگیز دوره آربی از تجربیات دانشجویاتن این دوره بهره ببرید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.