سرمایه گذاری کوچک


فرم ثبت نام

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری (به انگلیسی: investment) به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است. به طور دقیق تر سرمایه گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائی های دیگر، به منظور منفعت برگشتهای سودمند و مفید در قالب بهره، سودسهام یا قدردانی از ارزش وسایل (منافع سرمایه) است. آن وابسته به پس انداز یا کاهشمصرف است. در علم اقتصاد، سرمایه گذاری یعنی خرید کالایی که در حال حاضر مصرف نمی شود اما در آینده فرد به آن نیاز پیدا خواهد کرد و آن کالا برای او سودآور خواهد بود. در علم مالی، سرمایه گذاری به این معنی است که فرد یک دارایی مالی نظیر سهام را می خرد و پیش بینی می کند که آن دارایی مالی در آینده سودآور خواهد بود و قیمتش افزایش خواهد یافت، لذا با فروش به قیمت بالاتر سود خوبی به دست خواهد آورد.
ریسک
کارآفرینی
بخش سرمایه گذاری کوچک خصوصی
سرمایه گذاری در بسیاری ناحیه های اقتصادی مثل حوزه مدیریت کسب وکاریادارائی و مالیه اعم از خانواده ها، بنگاه ها یا دولت ها مورد بحث قرار می گیرد. یک سرمایه گذاری شامل انتخاب توسط یک شخص یا یک سازمان مثل پانسیون سرمایه حقوق بازنشستگی، بعد از تجزیه وتحلیل یا اندیشه برای گذاشتن یا قرض دادن پول در یک چرخه، وسیله یا دارائی مثل مال، کالا، ذخیره، اوراق قرضه، مشتقات مالی (برای نمونه آتیه هاوانتخابها)، یا دارائی خارجی نام گذاری شده در پول خارجی، که سطحی از ریسک معین می کند و امکان برگشتهای تولید را در یک دوره از زمان فراهم می کند.سرمایه گذاری با ریسک کمتر ازجمع عمومی رخ می دهد. سرمایه گذاری که کاملاً تحلیل شده نباشدمی تواند ریسک آن زیاد باشد نسبت به سرمایه گذاری مالک زیرا امکان خسارت در حدود کنترل مالک نیست. تفاوت بین سفته بازی و سرمایه گذاری می تواند دقیق و باریک باشد. آن وابسته به سرمایه گذاری است که مالک به آن فکر می کند خواه هدف قرض منابع به شخص دیگر برای هدف اقتصادی است یا نه.درموردی از سرمایه گذاری به جای ذخیره کالای تولید شده یا معادل شده پول آن، سرمایه گذار انتخاب می کند به منظور استفاده آن کالا، تولید کند یک کالای بادوام برای مصرف کننده یا تولیدکننده، یا با قرض دادن کالای ذخیره شده اصلی به دیگری در مبادله برای بهره یا یک سهم از سود. در اولین مورد، شخص تولید می کند کالاهای بادوام مصرف کننده با امیدی که خدمات کالا باعث می شود که زندگیش بهتر شود. در حالت دوم شخص می آید به سوی یک بازرگان به منظور استفاده منابع برای تولید کند کالاها و خدمات را برای دیگران به امید یک فروش سود آور. حالت سوم یک وام دهنده را توصیف می کند و چهارم یک سرمایه گذار را در یک سهم از کسب و کار توصیف می کند. درهرحالت مصرف کننده یک دارائی با دوام یا سرمایه گذاری دست می آورد، و برای آن دارائی به وسیلهٔ ثبت یک بدهی معادل حساب می شود. با گذشت زمان هردو کالاها و نرخهای بهره تغییر می کند، همچنین ارزش دارائی و بدهی ها تغییر می کند. یک دارائی معمولاً خریداری شده یا به طور معادل یک در یک بانک سپرده ساخته می شود، به امید آنکه یک عملکردی در آینده یا بهره ای از آن بدست آید.کلمه موجب درلاتین VESTIS به معنی ظاهر است، و به عمل گذاشتن چیزها (پول یه خواسته دیگر نسبت به منابع) در بسته های دیگر برمی گردد. معنی اساسی این اصطلاح این است که یک دارائی نگهداری شده برای اینکه مقداری برگشت یا منافع سرمایه دارد. آن یک دارائی است که به منظور برگشت های داده شده بدون هیچ کاری روی دارائی انتظار داریم. اصطلاح سرمایه گذاری به طور معادل در علم اقتصاد و در امور مالی استفاده می شود. اقتصاد دانان به یک سرمایه گذاری واقعی (مثل یک ماشین یا خانه) ارجاع داده می شوند، وقتی که اقتصاددانان مالی برمی گردند به یک دارائی مالی مثل پول که گذاشته می شود در بانک یا بازار برای این است که ممکن سپس برای خرید یک دارائی واقعی استفاده شود.یکی از بازارهایی که امکان سرمایه گذاری توسذ هر فردی وجود دارد سرمایه گذاری در بورس می باشد.عموم مردم دوست دارند شغل دومی برای خود داشته باشند چرا که در وضعیت اقتصادی فعلی یک شغل پاسخگوی هزینه ها نیست و از طرفی به دلیل محدودیت های زمانی بسیاری از افراد فرصت دارا بودن شغل دوم را ندارند و به همین دلیل نیاز به یک سرمایه گذاری است که فرصت زیادی را نخواهد و از طرفی درآمد مناسبی را هم داشته باشد و این سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در بورس می باشد .
در تئوری اقتصادیادراقتصاد کلان، سرمایه گذاری مقدار خریداری شده از کالاها در واحد زمان است که مصرف نمی شوند اما برای تولید درآینده استفاده می شوند برای نمونه شامل راه آهن یا ساختمان کارخانه. سرمایه گذاری در سرمایه انسانی شامل هزینه های آموزش بیشتر یا تمرین روی کاراست. صورت برداشتن از سرمایه گذاری به گردآوری صورت موجودی از کالاها برمی گردد که می تواند مثبت یا منفی باشد، ومی تواند متمایل یا غیر متمایل باشد. در اندازه گیری درآمد ملی و ستانده، سرمایه گذاری ناخالص (معرفی شده بوسیلهvariable I)) یک جزء ازتولید ناخالص ملی(GDP)است، که درفرمول GDP = C + I + G + NXمشخص شده که در آنC مصرف، G مخارج دولت وNXصادرات خالص است؛ بنابراین سرمایه گذاری عبارت است از هرچیزی که باقی می ماند از مخارج کل بعد از تفریق مصرف، مخارج دولت و صادرات خالص(I = GDP - C سرمایه گذاری کوچک - G - NX).سرمایه گذاری ثابت شده غیر مسکونی (مثل کارخانه های جدید) و سرمایه گذاری مسکونی (خانه های جدید) ترکیب می شوند با صورت موجودی سرمایه گذاری به منظور ساختن. سرمایه گذاری خالصکاهش استهلاک از سرمایه گذاری ناخالص است. سرمایه گذاری ثابت شده خالص ارزش افزایش خالص در ذخیره سرمایه هر سال است.درسرمایه گذاری ثابت شده، مخارج درطی یک مدت از زمان (هر سال) سرمایه نیست. بعد زمانی سرمایه گذاری ازآن یک جریانمی سازد. در مقایسه، سرمایه یک ذخیره است که از جمع کردن سرمایه گذاری خالص در یک نقطه از زمان (مثلاً ۳۱ دسامبر) بدست می آید.سرمایه گذاری اغلب مدل نقاشی شده ای به صورت یک تابع از درآمد و نرخ های بهره است، توسط رابطه (I = f(Y, r. مشخص شده. یک افزایش در درآمد تشویق می کندبه سرمایه گذاری بیشتر، را در حالی که یک نرخ بهره بالاتر ممکن تشویق نکند سرمایه گذاری به طوری که آن گران تر می شود با قرض کردن پول. حتی اگر یک بنگاه برای استفاده کردن سرمایه های خودش در یک سرمایه گذاری انتخاب کند، نرخ بهره یک هزینه فرصت از برای به کار انداختن این سرمایه ها به جای قرض بیرونی مقداری از پول برای آینده سرمایه گذاری کوچک معرفی می کند.
تصمیم به انجام سرمایه گذاری (همچنین دانستن اندازه بودجه سرمایه)یکی از تصمیمات اساسی در حوزه کسب وکار است:مدیران تعیین می کنند ارزش سرمایه گذاری دارائی های ی که یک واحد کسب وکار در حدود کنترل یا تصرفش تعهد می کند. این دارائی ممکن فیزیکی باشد (مثل ساختمان ها یا ماشین آلات)، لمس ناپذیر و نامحسوس (مثل حق ثبت اختراع، نرم افزار، سرقفلی) یا مالی (می بینید در زیر). دارائی ها استفاده می شوند برای تولید جاری درآمدی که اغلب با هزینه های یا جریان های ویژه همراه شده. مدیر باید معین کندارزش حال خالص سرمایه گذاری را به منظور تعهد استفاده مثبت هزینه از سرمایه حاشیه ای که با ناحیه ویژه از کسب وکار همراه شده.دراصطلاح دارائی، مالی اغلب سهام قرضه فروش رفتنی مثل ذخیره یک شرکت (یک سرمایه گذاری منصفانه) یا اوراق قرقه (یک بدهی سرمایه گذاری) وجود دارد. گاهگاهی هدف از سرمایه گذاری تولید جریان های نقدی آینده است در صورتی که به طرف دیگر هدف از منفعت ممکن دسترسی به دارائی بیشتر به وسیله نظارت کردن یا تأثیر روی عملکرد یک شرکت دوم باشد (سرمایه).بنگاه های کسب وکار یا سازمان ها سرمایه های سرمایه گذاران را در قالب انصاف ها و بدهی ها (جمعاً معروف به ساختار) بالا می برند و بیشتر آن را به کارمی اندازد در طرح های سرمایه گذاری متنوع توسط به دقت آنالیز کردن عملکردهای درست برای تلاقی بیرونی تعهداتشان مربوط به خرید از دارائی هایی که سودهای بلند مدت برا ی آن ها فراهم می آورند.

افزایش تعهدات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: با توجه به این‌که تأمین مالی یکی از چالش‌های اصلی واحدهای تولیدی است، سقف تعهدات صندوق ضمانت به حدود دو هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش بیدار بورس؛ محمدحسین مقیسه در مورد این‌که واحدهای کوچک چگونه می‌توانند نسبت به تأمین مالی اقدام کنند، توضیح داد: یکی از عمده مشکلات واحدهای صنعتی به ویژه واحدهای کوچک، بحث تأمین مالی است ازاین‌رو دولت‌ها در کشورها مختلف به دنبال تسهیل گری در حوزه تأمین مالی از طرق مختلف هستند.

وی افزود: زمانی که واحدی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند، فرض بر این است که این واحد، یک واحد کوچک است که شروع به سرمایه‌گذاری اولیه کرده، بنابراین برای تأمین سرمایه در گردش، مشکل تأمین مالی دارد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ادامه داد: با توجه به این‌که این واحدها، شرکت‌های کوچکی هستند و سوابق قبلی سرمایه گذاری کوچک در نظام بانکی ندارند، بانک‌ها با نگاه تجاری در اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات از واحد درخواست وثیقه می‌کنند و همین مسئله منجر به ایجاد تناقض شده و این تناقض با تأسیس صندوق‌های ضمانت‌های حل می‌شود.

مقیسه تصریح کرد: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک نیز بر همین اساس سال ۱۳۸۳ تأسیس شد و قرار بود از طریق این صندوق، وثیقه صنایع کوچک برای نظام بانکی تأمین شود و درواقع ضمانت‌نامه‌های صندوق‌ها جایگزین وثیقه هستند و نزد نظام بانکی کارکرد وثیقه‌ای دارند تا واحدهای کوچک با میانبری از ما ضمانت‌نامه بگیرند و تأمین مالی را انجام دهند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با اشاره به سرمایه این صندوق بیان کرد: به‌واسطه صدور ضمانت‌نامه برای نظام بانکی، برای صندوق تعهداتی ایجاد می‌شود که ممکن است برخی از این ضمانت‌نامه‌ها خسارتی شوند؛ به این معنا که با توجه به فضای کسب‌وکار و اقتصاد ممکن است واحد تولیدی نتواند به تعهدات خود در قبال بانک عمل کند و ضمانت‌نامه خسارتی می‌شود و بانک ضمانت‌نامه را وصول می‌کند.

وی توضیح داد: در این صورت نیاز به منابع کافی برای وصول این ضمانت‌نامه‌ها داریم و باید به‌اندازه ۴ تا ۵ برابر سرمایه، ضمانت‌نامه صادر کنیم تا بتوانیم به تعهدات عمل کنیم و در اینجا کفایت سرمایه شکل می‌گیرد.

مقیسه بابیان این‌که برای داشتن تأثیرگذاری مثبت باید سرمایه قابل‌توجه داشته باشیم، عنوان کرد: سال ۱۳۸۳ که صندوق تأسیس شد با ۵۰ میلیارد تومان سرمایه، کار خود را آغاز کرد که متأسفانه باوجود افزایش نرخ تورم و هزینه‌های جانبی، این مبلغ تا سال ۱۳۹۴ ثابت ماند و در سال ۱۳۹۴ با درخواست افزایش سرمایه، سرمایه صندوق به ۷۵ میلیارد تومان رسید.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ادامه داد: در پایان سال ۱۳۹۸ دوباره ۱۰۰ میلیارد تومان به سرمایه صندوق اضافه شد و هفته گذشته نیز افزایش سرمایه ۷۰ میلیارد تومانی گرفتیم که درمجموع هم‌اکنون با سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومانی کار می‌کنیم که اگر بخواهیم این سرمایه را با حدود ۵ برابر اهرم کنیم، سقف تعهدات حدود دو هزار میلیارد تومان می‌شود.

وی افزود: از بدو تأسیس صندوق تاکنون حدود دو هزار و ۲۰۰ فقره ضمانت‌نامه به ارزش تقریبی هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان صادرشده است.

مقیسه در مورد پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی نیز گفت: ملزم شده‌ایم که ۴۰ درصد (۳۰میلیارد تومان) از افزایش سرمایه اخیر را با کمک نظام بانکی و تلفیق منابع بانکی به‌عنوان تسهیلات به واحدهای تأثیرگذار در بخش‌های مختلف صنعتی، پرداخت کنیم.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: بنابراین با نزدیک به ۳۰میلیارد تومان از منابع صندوق و ۶۰میلیارد تومان از منابع بانک‌ها درمجموع امسال ۹۰تا ۱۰۰میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی پرداخت خواهد شد.

وی در مورد شیوه پرداخت یارانه سود نیز عنوان کرد: اگر واحدها شاخص‌های درج‌شده در سامانه بهین یاب را داشته باشند و در سرسید مشتریان تعهدات خود را سرمایه گذاری کوچک عمل کنند، بر اساس ضوابط، منابعی خارج از این سرمایه به‌عنوان یارانه سود به واحدهای تولیدی که تعهدات را به‌موقع تسویه می‌کنند، پرداخت می‌شود.

جزییات شرایط دریافت تسهیلات ۵ میلیارد تومانی بدون وثیقه از صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک

معاون مالی و اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک شرایط لازم برای دریافت تسهیلات تا سقف پنج میلیارد تومان بدون ارائه وثیقه از این صندوق را اعلام کرد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، از صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، "محمدصادق محمدیاری" در خصوص شرایط و ضوابط معرفی واحدهای تولیدی جهت دریافت تسهیلات تا سقف پنج میلیارد تومان بدون ارائه وثیقه، گفت: انواع مختلف وثیقه عبارت است از ملک، محل اجرای طرح، سپرده بلند مدت، چک،سفته، اوراق مشارکت، سهام و غیره، از این رو منظور از عدم دریافت وثیقه در خصوص تسهیلات مذکور این است که واحدهای دارای وضعیت اعتباری مناسب (براساس نمره اعتباری که از صندوق دریافت می‌کنند) نیاز به ارائه وثایق ملکی نخواهند داشت.

وی گفت: واحدهایی که نمره اعتبارسنجی آن‌ها در گروه A یا B قرار می‌گیرد می‌توانند با ارائه چک و سفته با امضاء مدیران، از صندوق ضمانت‌نامه تا سقف پنج میلیارد تومان دریافت کنند. به تعبیر ساده‌تر، نمره اعتباری متقاضیان تعیین کننده میزان و نوع وثایقی است که برای دریافت ضمانت نامه از ایشان اخذ و جهت معرفی به منظور دریافت تسهیلات لحاظ می‌شود. بر این اساس واحدهایی که در گروه C به بعد قرار می‌گیرند باید ترکیبی از وثایق مورد پذیرش را برای دریافت ضمانت‌نامه به صندوق ارائه کنند.

محمدیاری درباره نحوه اعتبارسنجی متقاضیان افزود: مهمترین شاخص‌ها در اعتبارسنجی، وضعیت بازار و تقاضا برای محصول، دارا بودن صورت‌های مالی حسابرسی شده، رتبه اعتباری دریافتی از موسسه اعتبارسنجی ایرانیان همچنین وضعیت فروش و سود حاصل از آن است از طرفی بدهی معوق متقاضی به بانک‌ها نیز در نتیجه اعتبارسنجی تاثیرگذار خواهد بود.

محمدیاری در خصوص فرآیند دریافت ضمانت نامه تا سقف پنج میلیارد تومان و معرفی برای دریافت تسهیلات مربوطه، تاکید کرد: متقاضیان دریافت ضمانت نامه و تسهیلات مزبور باید چند نکته مهم را جهت ثبت و پیگیری درخواست خود مورد توجه قرار دهند. در ابتدا متقاضیان باید مطابق روال گذشته وارد سامانه صدور الکترونیکی ضمانت نامه به آدرس www.sif.ir شده و درخواست خود را در سامانه صدور ثبت کنند با این تفاوت که در بخش مربوط به بارگذاری مصوبه بانک، تصویر درخواست خود مبنی بر دریافت تسهیلات را درج کرده و همه مدارک و مستندات مربوطه را در این سامانه بارگذاری سرمایه گذاری کوچک کنند.

وی ادامه‌داد: در مرحله بعد، درخواست ثبت شده توسط کارشناسان صندوق و نمایندگان استانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه مشکلی وجود نداشته باشد، مراحل بعدی آن در صندوق طی می‌شود و در صورت وجود نقص و نیاز به تکمیل مدارک به متقاضی عودت داده می‌شود.

محمدیاری افزود: این تسهیلات فقط در قالب سرمایه در گردش و خرید ماشین آلات جدید برای توسعه فعالیت قابل پرداخت است که به واحدهای دارای پروانه بهره برداری تعلق می‌گیرد.

معاون مالی و اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در ادامه با تاکید بر اهمیت وضعیت اعتباری واحدها گفت: همانطور که پیش‌تر اشاره شد؛ مهم ترین نکته در خصوص بهره مندی از این تسهیلات، نمره اعتباری واحدهای متقاضی است و این واحدها تنها در صورتی از ارائه وثیقه ملکی مستثنی می‌شوند که گروه اعتباری آن‌ها بر اساس اعتبارسنجی انجام شده A یا B باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اواخر سال گذشته از استان‌ها درخواست کردیم تا هر استان ۱۰ طرح دارای توجیه اقتصادی مناسب را در این راستا به صندوق معرفی کند که در حال حاضر ۲۲ استان‌ واحدهای صنعتی مدنظر خود را به صندوق معرفی کرده‌اند و پرونده متقاضیان، توسط مدیریت اعتبارسنجی و صدور ضمانت نامه صندوق در حال بررسی است و سپس به بانک معرفی خواهد شد.

سایت Linerbit سرمایه گذاری با سود ساعتی 2.5 درصد

بررسی سایت سرمایه گذاری Linerbit

پروژه Linerbit یک سایت سرمایه گذاری با بازده بالا می‌باشد. در این سایت می‌توانید سود ساعتی 2.5 درصد را به مدت 80 ساعت دریافت نمایید. این سایت سرمایه گذاری سودهای بالا را به کاربران خود ارائه می‌دهد و شما می‌توانید با فعال کردن آن سرمایه گذاری خود را فعال نمایید. در ادامه آموزش های لازم در سایت بیگ اینکام به شما داده می‌شود.

کاربران گرامی لطفا اگر ریسک پذیر نمی‌باشید از این سایت ها دوری نمایید……

وضعیت: اسکم (عدم پرداخت)

✅ زمان شروع: Feb 28, 2022 (به تاریخ 9 اسفند).
✅ Invest سرمایه گذاری ما: 325 دلار.
✅ حداقل سرمایه گذاری: 15 دلار.
✅ حداقل برداشت: در بخش برداشت ذکر خواهد شد.
✅ برداشت ها: فوری.
✅ پذیرش: پرفکت مانی، تترTRC20، لایت کوین، بیت کوین، اتریوم، دوج کوین، ترون، BNB اسمارت چین، دش کوین، ریپل .

درباره سایت Linerbit

سایت سرمایه گذاری Linerbit از Feb 28, 2022 (به تاریخ 9 اسفند) آغاز شده است. سرمایه گذاری ما 325 دلار است. اصل اساسی این است که برای عضویت فقط به 15 دلار نیاز دارید و می توانید درآمد کسب کنید. طبق برنامه سرمایه گذاری انتخاب شده پلن شما فعال می شود. می توانید چندین واریز را همزمان اجرا کنید.

شرایط بازاریابی در سایت با چند تعرفه مختلف نشان داده می شود. طرح ها متعادل هستند و شرایط متنوعی را ارائه می دهند، بنابراین سرمایه گذار این فرصت را دارد که شرایط بهینه را برای کسب درآمد انتخاب سرمایه گذاری کوچک کند. می توانید وجوه را در شرایط دریافت سود ساعتی برای تعداد روز مشخص شده دریافت نمایید.

سایت سرمایه گذاری cointerra

سایت سرمایه گذاری Recog

این پروژه از 12 اسفند در بیگ اینکام مانیتور شده است.

پلن سرمایه گذاری

پلن سرمایه گذاری در سایت Linerbit در یک تعرفه ساعتی ارایه میشود:

15 دلار – 99999 دلار: با سود 2.سرمایه گذاری کوچک 5 درصد ساعتی به مدت 80 ساعت. (اصل سرمایه ساعتی برمیگردد)

پلن سرمایه گذاری

نحوه ثبت نام در سایت

برای ثبت نام در سایت Linerbit ابتدا بر روی Sign Up کلیک نمایید.

فرم ثبت نام به شما داده میشود.

فرم ثبت نام

 1. یک نام کاربری برای خود انتخاب نمایید.
 2. ایمیل معتبر خود را وارد نمایید.
 3. تکرار ایمیل وارد شده.
 4. رمز عبور برای خود وارد نمایید.
 5. تکرار رمز عبور وارد شده.
 6. کد داده شده را در کادر مربوطه وارد نمایید.
 7. بر روی REGISTER YOUR ACCOUNT کلیک نمایید.

ثبت نام شما تکمیل شد حال از بخش Login وارد حساب کاربری خود شوید.

نحوه سرمایه گذاری در سایت Linerbit

برای سرمایه گذاری در سایت Linerbit ابتدا بر روی Make Invest نمایید:

 • Make a New Investment: مقدار مبلغ مورد نظر برای سرمایه گذاری را انتخاب نمایید.
 • SELECT YOUR PAYMENT METHOD: ارز مورد نظر برای سرمایه گذاری را انتخاب نمایید.
 • بر روی MAKE INVEST کلیک نمایید.

اگر پرفکت مانی را برای سرمایه گذاری را انتخاب کنید بعد از انجام مراحل بالا شما مستقیم برای واریز هدایت خواهید شد.
اگر بیت کوین و لایت کوین و…. را انتخاب نمایید بعد از انجام مراحل بالا به شما آدرس کیف پول می‌دهد که شما باید اقدام به واریز به آن آدرس را انجام دهید.

برداشت از سایت

سود در حساب شما جمع آوری می شود و می توانید آن را در هر زمان برداشت کنید. سیستم در حالت فوری کار می کند ، به این معنی که شما پس از ایجاد درخواست خود ، به صورتی فوری وجوه خود را دریافت می کنید.

حداقل برداشت:

 • پرفکت مانی: 1 دلار.
 • ارزهای دیجیتال: 10 دلار.
 • بیت کوین: 30 دلار.
 • اتریوم: 50 دلار.

راه های ارتباطی با سایت

ساپورت در تلگرام: https://t.me/linerbit_admin
گروه تلگرامی: https://t.me/linerbit_chat
ایمیل پشتیبانی: [email protected]

نکاتی که باید درباره سایت Linerbit در نظر داشته باشید

این پروژه به منظور نظارت بر قابلیت پرداخت آن به فهرست بیگ اینکام اضافه شده است. اما ما پیش بینی و ضمانت نمی دهیم. چگونه کار می کند – زمان نشان می دهد. خطرات و ریسک را فراموش نکنید. ما از پروژه نظارت خواهیم کرد.

ما به شما توصیه می کنیم برای کسب اطلاعات در مورد آخرین وضعیت پرداخت سایت Linerbit ، مرتباً از این صفحه دیدن کنید.

توجه داشته باشید: در طول دوره معرفی این سایت ، ما به طور جدی بر سر برداشت های خود و شرکای خود در این پروژه نظارت می کنیم و پروژه می تواند وضعیت های زیر را داشته باشد که شما باید این مورد را زیرنظر داشته باشید:

✅ در حال پرداخت هنگامی که ما و همه شرکای ما برداشت های خود را دریافت کرده باشند.
⚠️ وضعیت مشکوک زمانی خواهد بود که یکی از شرکای ما در وضعیت معلق کنار بکشد.
❌ کلاهبرداری یا عدم پرداخت وضعیت زمانی خواهد بود که ما در مهلت اعلام شده برداشتی دریافت نکرده ایم!

سوالات متداول

آیا می توانم بیش از یک سپرده در سایت Linerbit بگذارم؟
بله، می توانید، این یک پلت فرم سرمایه گذاری انعطاف پذیر است که می توانید به راحتی سرمایه گذاری و برداشت های خود را مدیریت کنید.

آیا می توانم چندین واریز از آدرس های کیف پول مختلف انجام دهم؟
بله، می توانید، هیچ محدودیتی در منبع سپرده های شما وجود ندارد و می توانید هر تعداد که می خواهید و هر چقدر که می خواهید از آدرس های مختلف کیف پول سپرده گذاری کنید.

پس از درخواست برداشت، چه زمانی وجوه در کیف پول من در دسترس خواهد بود؟
این پلتفرم از یک سیستم پرداخت فوری استفاده می کند، وجوه شما با تکمیل درخواست به حساب شما آزاد می شود، پس از انجام تراکنش در شبکه آن، وجوه به آدرس شما واریز می شود.

آیا برای برداشت من هزینه ای در نظر می گیرید؟
تمام هزینه های تراکنش توسط سایت پرداخت می شود و سرمایه گذاران نیازی به پرداخت آن ندارند.

آیا میتوانم زیرمجموعه خود شوم؟
خیر به هیچ عنوان! اگر این کار را انجام دهید حساب شما همراه با تمام وجوه بلوکه میشود.

محدوده حمایتی بازار همین محدوده فعلی است | این صنایع متوسط و کوچک مناسب برای سرمایه گذاری است

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: از یک نگاه دیگر هم اگر بخواهیم نگاه کنیم، محاسبات من نشان می‌دهد که طی سه سال اخیر یعنی از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ تا به امروز هر آنچه پولی که وارد بازار سهام شد از بازار خارج شده است و حتی بیشتر هم از بازار خارج شده است.

به گزارش نبض بورس، این روزها بازار یا در حال اُفت است و یا در حال درجا زدن! پرسش بسیاری از سهامداران این است که چرا بازار به این شرایط دچار شده است و چه زمانی حال بازار خوب می شود؟

چرا بازار در شرایط بی تصمیمی قرار گرفته است؟

سلمان نصیرزاده کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار نبض بورس گفت: دو عامل باعث شده است تا بازار در یک فضای بی تصمیمی قرار گیرد و ما یک روند فرسایشی را در بازار مشاهده کنیم. از نظر فاندامنتالی اگر بخواهیم نگاه کنیم هر زمان که صنایع سنتی ما که وزن اصلی را در حرکت بازار دارند، صنایعی مثل پتروپالایشی، زنجیره فولاد و نماد‌ها و گروه‌هایی که وابسته به این صنایع هستند مثل چند رشته ای‌ های صنعتی و هلدینگ‌ها و سرمایه گذاری‌ها هر زمان که چشم انداز سودآوری در این صنایع تضعیف می‌شود و در حقیقت نشات گرفته از ترند و تحولات بازار‌های جهانی است این موضوع روی کلیت بازار تاثیر می‌گذارد.

در مقطع فعلی هم می‌بینید که تحت تاثیر فضایی که در بازار‌های جهانی است، تورمی که شکل گرفته، سرعت رشد اقتصادی که کمتر شده است، سیاست‌های پولی و انقباضی که در حال تشدید است و کاهش سطح تقاضا و مصرف در مارکت جهانی باعث شده است تا قیمت‌های جهانی روند نزولی بگیرند و تنزل پیدا کنند.

بازار نیز، چون چشم انداز را می‌بیند و بر اساس آن معامله می‌کند و این چشم انداز هم نشان می‌دهد که سرعت رشد سودآوری این دست از شرکت‌ها کند می‌شود بنابراین بر روی پی بر‌ای انتظاری و قیمت موثر است. این نکته‌ای است که باید به آن توجه شود و این باعث شده است تا بازار یک روند مشخصی را نداشته باشد.

نکته دیگر موضوع که هم بر بازار سرمایه و هم در سایر بازار‌های موازی سایه انداخته ریسک سیستماتیکی است موضوع برجام است. هر زمانی که ما نزدیک به احیای برجام می‌شویم وقفه‌ای در تبادلات و معاملات بازار سرمایه و بازارهای دیگر مشاهده می‌شود. در نتیجه می‌بینیم که این بی تصمیمی بازار تحت تاثیر احیای برجام است که متاسفانه این فرآیند طی روز‌های اخیر طولانی و فرسایشی شده است. احیای برجام عاملی است که می‌توانست ریسک سیستماتیک بازار‌های اقتصادی را کمتر کند و می‌توانست در برابر متغیری که عرض کردم یعنی موضوع تضعیف بازار‌های جهانی یک عامل محرک باشد و یک شادابی را در بازار‌ها به همراه داشته باشد. متاسفانه طی روز‌های اخیر شانس احیای برجام کمتر شده است و این موضوع موجب شده است که آن شادابی که بازار انتظار داشت را شاهد نباشیم و دوباره این فضای نوسانی، رکودی، فرسایشی و عدم ورود جریان پول در بازار شکل بگیرد.

فرصت های خوب در همین فضا نیز وجود دارد

نصیرزاده گفت: در یک شرایطی هستیم که شاخص تقریبا طی دو سال اخیر در یک باکس یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نوسان می‌کند و البته در همین فضا هم فرصت‌های خوب برای نوسانگیری ایجاد شده است.

به شخصه معتقد هستم که اُفت‌های اخیر که الان هم شاخص به زیر یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد رسیده است بیشتر از اینکه می‌تواند تهدید باشد می‌تواند که فرصت‌های بسیار خوب را برای سرمایه گذاران حرفه‌ای ایجاد کند.

سرمایه گذاران در حال حاضر دو دسته هستند: یک قشری که همواره نگاه بلندمدتی به بازار دارند که می‌تواند در حقیقت شرایط فعلی فرصت خیلی خوبی را برای سرمایه گذاری با دید ۵ ساله به بالا ایجاد کند. دو قشری هستند که سرمایه گذاران حرفه‌ای هستند و عمدتا از نوسانات بازار برای کسب سود استفاده می‌کنند. الان در برهه‌ای از زمان قرار داریم که فرصت‌های خوبی هم دارد برای نوسان گیری در بازار و صنایع مختلف به خصوص صنایع کوچولو و متوسط دارد شکل می‌گیرد.

افراد جدید الورود از بازار خارج شدند

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: از یک نگاه دیگر هم اگر بخواهیم نگاه کنیم، محاسبات من نشان می‌دهد که طی سه سال اخیر یعنی از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ تا به امروز هر آنچه پولی که وارد بازار سهام شد از بازار خارج شده است و حتی بیشتر هم از بازار خارج شده است. این یک نکته ای را دارد به ما می‌گوید و آن هم این است که سرمایه گذارانی که جدید الورود به بازار طی سه سال گذشته بودند از بازار خارج شدند و حتی پول‌های بیشتری هم خارج شد. یعنی آماری که من استخراج کردم نشان می‌دهد که حتی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از بازار خارج شده است. پس در نتیجه در حال حاضر بازار با فعالان قدیمی بازار که شاید عمدتا سبقه بیش از یک دهه در این بازار دارند کار می‌کند. یعنی یک بازار که دارد با ارزش معاملات روزانه ۳ هزار میلیارد تومانی معامله می‌شود عمدتا با قشر محدودی از فعالان بازار هستند که بیشتر فعالان قدیمی و حرفه‌ای بازار است. شرایط در مقطع فعلی به نحوی است که این فعالان بازار اعتقاد دارند که اگر بازار به یک ثبات نسبی برسد قیمت‌ها به قدری جذاب شده است که می‌توانند در حقیقت از این بازار سود و نوسان سرمایه گذاری کوچک بگیرند.

بازار در میانگین تاریخی پی بر ای | چه صنایعی برای خرید مناسبند؟

نصیرزاده ادامه داد: نکته دیگری که وجود دارد در موضوع نسبت قیمت به عایدی و یا پی بر‌ای است. الان پی بر‌ای متوسط بازار همان ۶ است و این یعنی میانگین تاریخی بازار. البته سال‌هایی هم بوده است که از این سطح هم پایین‌تر بوده است، اما برای فعالان قدیمی و حرفه‌ای بازار رسیدن قیمت سهام صنایع کوچک و متوسط به محدوده‌های ارزندگی بسیار مهم است. الان این اتفاق رخ داده است. یعنی وقتی صنایعی مثل کاشی و سرامیک، کانی غیرفلزی، سیمان، دارو و در شیمیایی‌ها اگر پتروشیمی‌ها را کنار بگذاریم خیلی از شرکت‌ها مثل دوده، دارو و صنعت پخش، در غذایی‌ها گروه‌های لبنی، قطعه سازی ها، ماشین آلات، محصولات کاغذی و زراعی‌ها بسیاری از نماد‌ها را می‌توانیم با پی بر‌ای متوسط ۷ و ۸ واحد استخراج کنیم. صنایعی هستند در ابعاد کوچک و اگر بخواهیم نگاهی تاریخی هم به آن‌ها داشته باشیم، میانگین تاریخی آن‌ها عمدتا دو رقمی بوده است. در نتیجه این نماد‌ها عمدتا شناور‌های کمی دارند و حقوقی فروشنده پای کار ندارند و معاملات الگوریتمی خاص در آن‌ها وجود ندارد، بازارگردان‌هایی را ندارند که بخواهند در این نماد‌ها دخالت کنند. در نتیجه بالطبع با همان شرایطی که عرض کردم که یک مقدار گروه‌های سنتی بازار تحت تاثیر اُفت قیمت‌های جهانی و کوچکتر شدن بازار از منظر فعال‌ها است، این تمایل به واسطه ارزندگی که در بازار‌های کوچک و متوسط شکل گرفته انتظار می‌رود که این پول‌ها به شرکت‌های کوچک‌تر ورود پیدا کند. البته ما صنایعی را داریم که تحت تاثیر قیمت گذاری دستوری در بدترین موقعیت‌های تاریخی خود قرار دارند، صنایعی مثل شوینده ها، لاستیک، خودرویی و نیروگاهیی که اگر این‌ها معضلاتشان حل شود می‌توانند صعود‌های خوبی را تجربه کنند چرا که اُفت‌های زیادی را تجربه کردند.

محدوده حمایتی بازار همین محدوده فعلی است

این کارشناس بازار اظهار داشت: در هر حال به اعتقاد من اگر اول شفافیت به بازار تزریق شود قطعا می‌تواند پول‌های جدید هم وارد شود. اما تا آن زمان بخاطر اینکه هم قیمت‌ها اصلاح زیادی داشتند به خصوص در صنایع کوچک و متوسط و پتانسیل سودآوری خوبی هم برای آن‌ها شکل گرفته است و افزایش نرخ‌ها در صورت‌های مالی آن‌ها لحاظ شده است و می‌آید، یا بحث حذف ارز ترجیحی که توانسته است ساختار عملیاتی آن‌ها را بهتر کند فعلا در این فضا همان فعالان قدیمی عمدتا کار می‌کنند و چون حجم و ارزش بازار هم کم است عمدتا نگاه نوسانگیری و حضور در صنایع کوچک و متوسط است قطعا شفافیت به بازار حاکم شود و آن پیشران‌هایی که عرض کردم که زمان هم می‌برد قطعا در آن موقع پول‌های جدید هم به بازار تزریق خواهد شد.

به اعتقاد من در مسیری که قرار داریم با توجه به نکاتی که عرض کردم، به نظرم محدوده حمایتی بازار همین محدوده فعلی است. یعنی محدوده یک میلیون و ۳۴۰ هزار تا یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد به عنوان سطح حمایت معتبر بازار است و انتظار دارم با توجه به گزارش‌های پیش رو ما در حقیقت سه ماهه دوم سال و گزارشات سرمایه گذاری کوچک شش ماهه‌ای که داریم رفته رفته شاهد تحرکاتی در بازار باشیم. با دید دو ماه آینده در حال حاضر به نظرم فرصت خوبی دارد شکل می‌گیرد و می‌شود که در حقیقت خیلی از شرکت‌ها و نماد‌های خوب را پیدا کرد که هم از نظر تولید و فروش، نرخ رشد فروش و رشد سودآوردی در موقعیت بسیار خوبی در مقایسه با فصل بهار قرار دارند و مقطع فعلی با نگاه دو سه ماه آینده می‌تواند که بازدهی مناسبی را برای سهامدارانی که بخصوص حرفه‌ای این بازار هستند و شناختی خوبی نسبت به مارکت، ساختار بازار سرمایه، صنایع و متغیر‌ها دارند، ایجاد کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.