استراتژیهای انتخاب سهم


ارسال به دوستان

استراتژی شرکت‌ها در انتخاب رویکردهای مدیریت سود: کاهش ریسک یا افزایش ارزش سهام

هدف: سود و نحوه اندازه‌گیری آن یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده قیمت سهام و همچنین معیاری برای محاسبه ریسک شرکت است. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل‌کنندگی ریسک سیستماتیک در استفاده از رویکردهای مدیریت سود جهت تاثیر بر ارزش بازار سهام می‌باشد.
روش: برای آزمون فرضیه‌های پژوهش داده‌های 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 الی 1396 به شیوه داده‌های تابلویی و روش داده‌های اثرات ثابت مورد آزمون قرار گرفته است. در این راستا دو فرضیه تدوین و برای اندازه‌گیری مدیریت سود تعهدی از روش مک‌نیکولز و برای اندازه‌گیری مدیریت سود واقعی از روش رویچودهری استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین رویکرد مدیریت سود تعهدی و واقعی با ارزش بازار سهام رابطه مثبت معناداری وجود دارد و شرکت‌ها از اقلام تعهدی اختیاری و اقلام واقعی جهت تاثیر مثبت بر ارزش بازار سهام استفاده می-کنند و این موضوع ارتباطی با ریسک شرکت ندارد.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج بدست آمده تاثیر متغیر ریسک سیستماتیک موجب کاهش ضریب متغیر مدیریت سود تعهدی و واقعی در رابطه با ارزش بازار سهام شده است. به عبارت دیگر سطح ریسک سیستماتیک شرکت اثر تعدیل‌کنندگی بر رابطه میان رویکردهای مدیریت سود و ارزش بازار سهام نداشته است. عدم کارایی بازار سرمایه و ناتوانی سرمایه‌گذاران در تحلیل و تفسیر درست محتوای اطلاعات صورتهای مالی و ریسک شرکت از یکسو و توانایی و فرصت‌طلبی مدیران جهت دستکاری در سود و تغییر در انتظارات سرمایه‌گذاران موجب شده تا ریسک سیستماتیک تاثیری در انتخاب رویکردهای مدیریت سود نداشته باشد.
دانش‌افزایی: در این پژوهش برای نخستین بار است که نقش ریسک سیستماتیک در انتخاب رویکردهای مدیریت سود جهت تاثیر بر عملکرد و ارزش بازار سهام مورد توجه قرار گرفته است. افزون بر آن یافته‌های پژوهش حاضر درصدد است دلایل عدم توجه به ریسک سیستماتیک را از منظر سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌ها توضیح دهد.

کلیدواژه‌ها

 • مدیریت سود تعهدی
 • مدیریت سود واقعی
 • ریسک سیستماتیک
 • بازده غیرعادی سهام
 • ارزش بازار سهام

عنوان مقاله [English]

Companies’ Strategies towards the Selection of Earnings Management Approaches: Risk Reduction or Increased Stock Market Value

نویسندگان [English]

 • mohamad firouzian استراتژیهای انتخاب سهم nezhad 1
 • mohamad ramezan ahmadi 2
 • alireza jorjorzadeh 3
 • Ahmad kaab omeir 4

1 Ph. D. Student in Accounting, Department of Accounting, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz

Purpose: Earnings and its measurement methods are among the most important determinants of the stock market value and the measures of calculating the corporate risk. As a result, increasing the modifications in the future earnings heightens the risk, affecting the investors’ decisions. Therefore, analyzing the moderating role of systematic risks in using the earning management approaches for influencing the stock market value was the overarching purpose of this is to research.
Methods: Data collected on 131 listed companies from 2008 to 2017 was tested using the panel data method and the fixed effects method to test the research hypotheses. To this end, two hypotheses were formulated and the McNichols was used to measure the accrued earnings. The Roychowdhury method was used to measure the real earnings.
Results: The findings from this research showed the positive and significant relationship between the accrued and real earning management approaches and the stock market value. Besides, companies use the optional accrued and real earnings approach to positively affect the stock market value, which is not associated with the corporate risk.
Conclusions: Based on the present research results, the variable effect of the systematic risk reduces the variable coefficient of the accrued and real earning management in relation to the stock market value. In other words, the corporate systematic risk does not have a moderating effect on the relationship between the earning management approaches and the stock market value. The capital market inefficiency and investors’ failure to correctly analyze and interpret the information in financial statements and corporate risks, as well as managers’ ability and opportunistic attempts to change the earning data and the investors’ expectations, have suppressed the effect of systematic risks on the selection of the earning management approaches.
Contribution: In this research, the role of the systematic risk in the selection of the earning management approaches for influencing the stock market value and performance is researched for the first time. Furthermore, the findings from the present research may explain the reasons for the company managers and investors’ negligence in taking systematic risk into account.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accrual Earning Management
 • Real Earning Management
 • Systematic risk
 • Stock Market Value

مراجع

انصاری، عبدالمهدی، و خواجوی، حسین(1390). بررسی ارتباط هموارسازی سود با قیمت بازار سهام و نسبتهای مالی. پژوهش­های حسابداری مالی،(2): 33-49.

افلاطونی، عباس(1392).تجزیه و تحلیل آماری با EVIEWS در تحقیقات حسابداری و مدیرت مالی. چاپ اول، تهران: انتشارات ترمه.

آشتاب، علی، و حقیقت، حمید و کردستانی، غلامرضا(1397). مقایسه ابزارهای مدیریت سود در شرکت­های بحران زده و شرکت­های سالم، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، 8(30): 345- 362.

برادران حسن زاده، رسول. و محرومی،رسول(1396). تاثیر افشای ریسک بر پیش­بینی قییمت سهام به­وسیله سود و ارزش شرکت­ها، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، 19: 189-209.

بولو، قاسم، و لطفی، نسیم(1393). مقایسه ارتباط ارزشی جریانهای نقدی عملیاتی، اقلام تعهدی جاری و غیرحاری عملاتی با ارتباط ارزشی رقم کلی سود، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11(44):1- 35.

تجویدی، الناز، و عامری، حسین(1397). بررسی اثر بازگشت مدیریت سود واقعی بر عملکرد عملیاتی بلندمدت در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های تجربی حسابداری،(29): 23-38.

ثقفی، علی(1392). نظریه­های حسابداری، چاپ اول، تهران: انتشارات ترمه.

ثقفی، علی، و بولو، قاسم(1388). هزینه حقوق صاحبان سهام و هموار سازی سود. تحقیقات حسابداری و حسابررسی،(2): استراتژیهای انتخاب سهم 4-29.

جرجرزاده، علیرضا، و نیکبخت نصرآبادی، زهرا(1396). تاثیر اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی بر بازده سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش­های حسابداری مالی،(31): 91-104.

حساس­یگانه، یحیی، و باریری، سمانه(1396). نقش پراکندگی بازده در تفسیر ناهنجاری های اقلام تعهدی. فصلنامه علمی و پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،(33): 33- 52.

رضازاده، جواد، و ظاهری، شریف(1391). اقلام تعهدی اختیاری، ریسک سیستماتیک و ناتوانی مالی شرکت. دانش حسابدرای مالی، 4: 27-40.

شمس زاده، باقر، سیف، علی اصغر، و داود آبادی فراهانی، حسن(1395). بررسی رابطه بین ویژگی های مؤسسه حسابررسی و شرکاء حسابررسی با کیفیت حسابررسی. فصلنامه علمی و پژوهشی دانش حسابداری مالی، (1): 135-156.

قائمی، محمد حسین، مرادی پور، مصطفی و کریمی، محمد.باقر(1391). تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام در چارچوب مدل سه غاملی فاما- فرنچ، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 10(35): 93-106.

محمود آبادی، حمید، و زمانی، زینب(1395). بررسی رابطه بین رسک پذیری شرکت و عملکرد مالی آتی با تاکید بر سازوکارهای راهبری شرکتی. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، (استراتژیهای انتخاب سهم 19): 141- 170.

مهرانی، ساسان و اسدی،قربان و گنجی،حمیدرضا(1393). رابطه بین کیفیت سود، هموار سازی سود و ریسک سهام، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 42، 117-139.

نصیری، محمد، و حسن نژاد، محمد(1397). بررسی دستکاری سود به وسیله مدیریت فعالیت های واقعی و تاثیر آن بر آگاهی و ادراک سرمایه گذاران، تحقیقات حسابدرای و حسابررسی،(39): 149-166.

نمازی، محمد و همکاران(1396). تاثیر ساختار سررسید بدهی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی. بررسی­های حسابداری مالی و حسابرسی،(34): 1-30.

یعقوب نژاد، احمد، و بنی مهد، بهمن، و شکری، اعظم(1391). ارائه الگو برا یکشف سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله حسابداری مدیریت، 25: 1-16.

روش من در انتخاب سهم

انتخاب سهم کار دشواری است. در بازار صدها نماد وجود دارد. هر کس دارد از یک سهم تعریف و تمجید می‌کند. هر هفته تعدادی سهم در فهرست بیشترین رشد قیمت‌ها قرار می‌گیرند. تعدادی نماد هم هستند که افتی دراماتیک را تجربه می‌کنند.

سوال مهم و اساسی این است که چطور از این دریای سهام، چند نماد را انتخاب کنیم؟

و سوال مهم‌تر، برای انتخاب سهم کدام روش‌ها اشتباه هستند و در هیچ شرایطی نباید از آن‌ها استفاده کنیم.

این سوالی است که امروز به دنبال جواب آن هستیم.

اشتباه اول انتخاب سهم: انتخاب تصادفی سهام

از زمانی که یادم می‌آید، در فضایی بورسی بودم. خواهرم و نزدیک‌ترین دوستانم، همگی در بازار فعالیت داشتند و مدام در مورد سهم‌ها صحبت می‌کردند. راستش را بخواهید من از این حرف‌ها متنفر بودم. نفرت من یک دلیل داشت: «از حرف‌های آن‌ها هیچ‌چیز نمی‌فهمیدم.»

تا این که یک روز بالاخره من هم کد گرفتم و اولین سهم زندگی‌ام را خریدم، که اتفاقا سود خوبی داشت.

به این ترتیب دو اشتباه را همان اول کار تجربه کردم:

 1. انتخاب تصادفی سهام.
 2. نادیده‌گرفتن یک تصمیم اشتباه به دلیل کسب سود.

“وقتی ضرر می‌کنید، اشتباه کرده‌اید. اما وقتی سود می‌کنید معنی‌اش این نیست که هیچ اشتباهی نکرده‌اید.”

اشتباه دوم، خیلی بزرگ‌تر و جدی‌تر بود. شما اگر کار اشتباهی مرتکب شوید و نتیجه خوبی بگیرید، هرگز به اشتباه خود فکر نمی‌کنید. فکر می‌کنید کارتان درست بوده که سود کرده‌اید. همین تصور باعث استراتژیهای انتخاب سهم می‌شود که اشتباهات خود را تکرار کنید. شاید حتی با پولی سنگین به همین روش سرمایه‌گذاری کنید، و بعید نیست در آن روز بزرگ، بخت یار شما نباشد.

پس دو درس اول برای انتخاب سهام از این قرار هستند:

اشتباه دوم انتخاب سهم: مغالطه قمارباز

یکی از دوستانم خاطره جالبی در مورد اولین روزهای بورسی‌اش تعریف می‌کند. او نه چیزی از بازار می‌دانست، و نه کسی بود که به سوالات بورسی‌اش پاسخ دهد. حتی نمی‌دانست باید به‌دنبال چه کتاب یا دوره‌ای بگردد. اصلا نمی‌دانست که چیزی به نام دوره آموزشی بورس وجود دارد.

یک روز در روزنامه می‌بیند که اسم سهم‌هایی که در یک هفته، یک ماه و یک سال گذشته بیشترین رشد و نزول را داشته‌اند، فهرست شده‌اند.

فردای آن روز می‌آید و اسم این نمادها را جستجو می‌کند. می‌بیند بعضی از این سهم‌ها هنوز هم مثبت هستند. آن‌ها را می‌خرد.

او که از تماشای پرتفوی سبز خود به وجد آمده بود، تلفن را بر می‌دارد و اشتراک سالانه روزنامه را می‌خرد.

فردای آن روز می‌بیند پرتفویش کاملا قرمز است. تعجب می‌کند. چه اتفاقی افتاده است؟ با خودش می‌گوید که «صبر کن! اگر این سهم‌ها هنوز جای رشد داشتند که من نمی‌توانستم آن‌ها را از صف خرید بخرم. من آن‌هایی را خریده‌ام که دیگر صف طویلی ندارند. طبیعی است که بعد از این ماجرا، منفی بشوند. شاید استراتژی برعکس، جواب بدهد.»

تمام سهم‌های خود را با ضرر می‌فروشد و از همان روزنامه، سهم‌هایی را می‌خرد که بیشترین افت را داشته‌اند. حدس بزنید در جلسه معاملاتی بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ بله، دوباره با پرتفوی قرمز مواجه می‌شود.

به این مغالطه، که وقتی چند بار بد آمده، حتما این بار خوب می‌آید؛ یا وقتی دارد خوب می‌آید، از این به بعد هم خوب خواهد آمد، مغالطه قمارباز می‌گویند. مغالطه‌ای که به کرات در انتخاب سهم نیز رخ می‌دهد.

درس سوم و چهارم

 • خواندن روزنامه خوب است، اما با روزنامه خواندن نمی‌شود ثروتمند شد. همچنین با مطالعه تلگرام، اینستاگرام و نظرات مردم در توییتر.
 • لازم نیست خودتان از اول چرخ را اختراع کنید. بجای تلاش برای ابداع روش، یک روش استاندارد بیاموزید.

اشتباه سوم انتخاب سهم: خرید سیگنال سهام

دوستان زیادی می‌شناسم که بجای آن‌که برای انتخاب سهم وقت بگذارند، از یک فرد سیگنال می‌خرند.

اولین چیزی که باید بدانید این است که فروش سیگنال قانونی نیست. و مهم است که بدانید از یک راه غیرقانونی، نمی‌شود کسب‌وکاری مداوم ساخت.

یعنی شاید بشود یک روز جیب یک نفر را زد و پول درآورد. اما این نمی‌تواند برنامه کسب‌وکار شما برای زندگی باشد.

همچنین مهم است که بدانید چه کسانی دارند سیگنال می‌فروشند.

از من قبول کنید که در بیشتر موارد، تحلیلگران کارکشته، باتجربه و حرفه‌ای، آن‌قدر سرشان شلوغ است که برای این کارها فرصت کافی ندارند.

به‌خصوص که آن‌ها قصد دارند در بازار بمانند، و نمی‌خواهند بخاطر اندکی پول، آینده شغلی خود را به خطر بیندازند. آن‌ها ممکن است تدریس کنند، مدیریت سبد را برعهده بگیرند یا مدیر دارایی یک شرکت باشند، اما بعید است بخواهند سیگنال‌های چند صدهزار تومانی بفروشند.

“به دنبال راحت‌ترین راه نباشید، باور کنید که راه درست، چندان هم سخت نیست.”

توجه کنید اگر کسی مطمئن باشد سهمی در مدتی کوتاه، چندصد درصد رشد خواهد کرد، به سادگی می‌تواند به کمک اعتبار، پول بسیار خوبی در بیاورد. پولی که خیلی بیشتر از فروش سیگنال خواهد بود.

شاید بگویید که سیگنال‌هایی که من خریدم درست از آب درآمده‌اند. در یک بازار صعودی، سیگنال دادن کار سختی نیست. در بازار نزولی است که تحلیلگر واقعی را می‌شناسید.

درس پنجم

 • به دنبال راحت‌ترین راه نباشید، باور کنید که راه درست، چندان هم سخت نیست.

روش صحیح انتخاب سهام

برای انتخاب سهم به یک ساختار ثابت رسیده‌ام. نمی‌گویم این بهترین الگوریتم ممکن است. اما تا امروز برای من نتایج خوبی به همراه داشت:

گام اولانتخاب سهم : جمع‌آوری ایده

ایده‌ها می‌توانند از هر جایی بیایند. شاید با فیلترنویسی بخواهید برخی سهم‌ها را کنار بگذارید و سهم‌هایی را که دارای صفاتی خاص هستند، برای بررسی نگه دارید.

شاید با دوستانتان یک گروه تشکیل بدهید و ایده‌هایتان را به اشتراک بگذارید. شاید از تحلیل اقتصاد کلان به این نتیجه برسید که فلان محصول موقعیت خوبی دارد.

حتی اگر اسم سهم را در اینستاگرام ببینید هم ایرادی ندارد.

مهم نیست ایده‌ها از کجا می‌آیند، مهم این است که به کجا می‌روند.

اگر یک ایده، مستقیما به پرتفوی شما وارد شود، درست نیست. اما اگر ایده، به میزکار شما برود و به اندازه کافی در مورد سهم تحقیق کنید، خیلی هم خوب است.

گام دوم انتخاب سهم: دارم چه چیزی می‌خرم؟

شما را به یک کلاس دعوت می‌کنم که در آن 19 نفر دیگر نشسته‌اند. یک جعبه دربسته را به دانشجوها نشان می‌دهم و می‌گویم که این جعبه را ده میلیون تومان می‌فروشم. در نهایت تعجب می‌بینید که بچه‌های کلاس دارند برای خریدن این جعبه رقابت می‌کنند. قیمت به 20 میلیون تومان رسیده است. آیا حاضرید برای یک جعبه در بسته، رقمی بیشتر از این بپردازید؟

شاید بگویید بله، حاضرم، چون بعد از حراجی، می‌توانم آن را با قیمتی بیشتر به یکی از دانشجوها بفروشم.

اما من محال است جعبه‌ای را بخرم که از محتویات آن با خبر نیستم.

اگر بخواهید یک هدفون بخرید چه کار می‌کنید؟ چقدر در مورد آن تحقیق می‌کنید؟ نقد و بررسی‌ها را می‌بینید. مجله‌ها را بررسی می‌کنید و در مورد خرید خود از یک متخصص نظر می‌خواهید. چقدر احتمال دارد که همان روز بعد از خرید، بخواهید هدفون را بفروشید؟ معمولا این وسیله را برای استفاده 4 یا 5 سال می‌خرید.

چطور ممکن است برای خرید یک هدفون تا این حد حساس باشیم، اما به سادگی بخواهیم چند ده یا چند صد میلیون تومان را برای خرید یک سهم اختصاص دهیم؟

اولین کاری که من برای انتخاب سهم می‌کنم، جستجوی نام سهم و تحقیق در مورد شرکت است. می‌خواهم بدانم شرکت مورد نظر کجا است؟ چند سال از تاسیس آن می‌گذرد؟ ارزش بازار آن چقدر است؟ چه محصولاتی تولید می‌کند؟ فروش کدام محصولات افزایش یا کاهش داشته است؟ نسبت به رقبا چه مزیتی دارد؟ ریسک‌های سهم چه هستند؟ در یک کلام می‌خواهم بدانم که دارم چه چیزی می‌خرم.

گام سوم انتخاب سهم: نوشتن استراتژی برای سهم

گاهی یک سهم را می‌خریم که کمی گرانتر شود و آن را بفروشیم.

گاهی سهمی را برای مشارکت در تولید و فروش برای بلندمدت خریداری می‌کنیم. در پرتفوی من سهم‌هایی هستند که سال‌های سال آن‌ها را دارم و از این به بعد هم خواهم داشت.

مهم است که قبل از خرید، برای خود روشن کنیم که چرا داریم این سهم را می‌خریم. آیا برای آن یک ارزش ذاتی یا یک تارگت روشن داریم؟ یا فقط می‌خواهیم از آن نوسان روزانه بگیریم؟

مهم است که برای خرید یک سهم استراتژی داشته باشیم. مهم‌تر این است که به استراتژی خود پایبند بمانیم.

بهترین استراتژی این است که بین 60 تا 80 درصد پرتفوی را به سهم‌های بنیادی اختصاص دهیم، و در صورت تمایل به نوسانگیری، از 20 تا 40 درصد دارایی خود استفاده کنیم.

گام چهارم انتخاب سهم: بررسی بنیادی سهم

دوست دارم سهمی را که می‌خرم، خودم تحلیل کنم. اما این کار زمان زیادی می‌برد. برای این که کار ساده‌تر شود، در گام اول تحلیل‌های بنیادی‌ای را که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر منتشر شده، بررسی می‌کنم.

انتخاب استراتژی مناسب جهت افزایش سهم بازار با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 8 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله انتخاب استراتژی مناسب جهت افزایش سهم بازار با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

چکیده مقاله :

عوامل متعددی بر افزایش سهم بازار مؤثرند و انتخاب مهمترین عامل باعث افزایش سود و اکتساب موفقیت در بازار می گردد. تصمیم گیری یکی از اساسی ترین موضوعاتی است که بشر در زندگی روزمره خود با آن رو به روست. با توجه به محدود بودن منابع سازمانی و فضای رقابتی حاکم بر صنعت در جهان امروز، اتخاذ تصمیم های درست و به موقع منجر به تحقق استراتژیک و در نهایت تحقق چشم انداز سازمانی می شود. در این مقاله به بررسی یک مدل چند هدفی چند شرطی می پردازیم که براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به اولویت بندی استراتژی های مؤثر پرداخته تا به وسیله ی آن بتوانیم سهم بازار را در صنعت فیلتر افزایش دهیم. براساس این اولویت بندی می توان بازار فروش فیلتر را رونق داد و جایگاه مناسبی در عرصه ی بازار اکتساب نمود.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا MAIE01_371 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت استراتژیهای انتخاب سهم زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

اقبالی، حسین و گلی، مهسا و برخورداری، طیبه،1394،انتخاب استراتژی مناسب جهت افزایش سهم بازار با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی،اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری،تهران،https://civilica.com/doc/502619


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1394، اقبالی، حسین؛ مهسا گلی و طیبه برخورداری )
برای بار دوم به بعد: ( 1394، اقبالی؛ گلی و برخورداری )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

 • عبدالوند، محمدعلی، فریدون فر، صبرا، شناسایی و رتبه بندی معیارهای .
 • فیروزیان، محمود، محمدیان، مقدسه، غفوریان، هادی، وزندهی و رتبه بندی .
 • مدهوشی، مهرداد، اشعاری، امیر، تعیین نیازمندی های مشتریان شرکت ایران .
 • اولویک، آنتونی، ترجمه کاملیا احتشامی اکبری، بهره گیری از نظر .
 • مشیری، اسماعیل، مدل تعدیل شده AHP برای نظرسنجی تصمیم گیری .
 • جدول6. اهمیت جهانی استراتژی ها اهمیت 0, 081 0, 069 .
 • اقبالی، حسین، فغانی، تهمینه، احسانی، زینب، انتخاب بهترین تامین کننده . [ مقاله کنفرانسی ]
 • آذر، عادل، معماریان‌عزالله، AHP تکنیکی نوین برای تصمیم گیری گروهی، .
 • شفیعی، سعید، احدی، حمید رضا، ارائه یک مدل ترکیبی تصمیم .
 • صنایعی، علی، کتابی، سعیده، مرتضی پور هلق، حیدر، مطالعه عوامل .
 • V, Erol, H, Baslugil, isletmelerde yonetim bilisim sistemi yazlmu sekimi .
 • _ Y, Akao, MA, Cambridge, Quality Function Deployment: Integrating Customer .
 • A, Aswad, GA, Atlanta, Quality Function Deployment: A systems approach, .
 • R.T, Armacost, P .J, Componation, M.A, Mullens, W.W, Swart, An .
 • A, Che, Z.H, Lin, K.N, Chen, Capturing Weight of voice .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

استراتژی سرمایه‌ گذاری چیست؟

استراتژی سرمایه‌ گذاری همان چیزی است که تصمیمات سرمایه‌گذار را بر اساس اهداف، تحمل ریسک و نیازهای آینده به سرمایه، هدایت می‌کند. برخی از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری درصورتی که سرمایه‌گذار بر افزایش سرمایه متمرکز باشد، به دنبال رشد سریع هستند، در مقابل جایی که تمرکز بر حمایت و حفظ ثروت باشد، می‌توانند از یک استراتژی کم خطر پیروی کنند.

درک استراتژی در سرمایه‌گذاری

بسیاری از سرمایه‌گذاران اقدام به خرید شاخص‌های متنوع و کم هزینه می‌کنند، از «متوسط هزینه دلاری» استفاده کرده و سود بدست آمده از سهام را دوباره وارد بازار سرمایه می‌کنند. «متوسط هزینه دلاری» (Dollar cost averaging) فرآیندی است که سرمایه‌گذار طبق یک زمان‌بندی خاص، علیرغم پایین آمدن قیمت سهام، مبلغ ثابتی را به خرید سهام اختصاص می‌دهد. اگر قیمت سهام پایین آمده باشد، سرمایه‌گذار قادر خواهد بود تعداد سهام بیشتری خریداری کند، و در شرایط برعکس یعنی موقعی که قیمت سهام بالا برود، تعداد کمتری سهام را خریداری خواهد کرد، در نتیجه انجام این کار، قیمت تمام شده هر سهم، کمتر از قیمت میانگین تمامی خریدها، خواهد بود. چرا که در قیمت‌های پایین‌تر، سرمایه‌گذار، تعداد زیادی از سهام را خریداری کرده‌است.

برخی از سرمایه‌گذاران باتجربه سهام مشخصی را انتخاب می‌کنند و براساس تجزیه و تحلیل شرکت‌های معین با پیش بینی حرکت قیمت سهام، روندی را مشخص می‌کنند.

بهترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد

سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد، از تحلیل‌های بنیادی استفاده می‌کند و یکی از قدیمی‌ترین و اساسی‌ترین اشکال سبک‌های سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد یک استراتژی فعال است که شامل تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و فاکتورهای اساسی شرکت می‌شود، که سهام را عرضه کرده‌است. به این منظور باید شرکتی را شناسایی کنید که شواهد حاکی از آن است در آینده رشد چشمگیری خواهد داشت. در این استراتژی سرمایه‌ گذاری، به جای انتخاب سهام یک شرکت، بر روی سبدی متشکل از 10 یا تعداد بیشتری از شرکت سهامی تمرکز می‌کند. انجام دادن یک تحقیق شامل و کافی و اطمینان از موفقیت این استراتژی ممکن است، زمان زیادی احتیاج داشته باشد. هرچند، این استراتژی و یا شکل‌های دیگر این استراتژی یکی از منابع اصلی درآمد، مدیران صندوق‌های حرفه‌ای سرمایه‌گذاری برای کسب و بازگشت سرمایه است. پس از تشخیص شرکت، اگر تحلیل ما درست بود، پیروی از استراتژی معکوس می‌تواند بسیار مفید باشد.

معامله فعال

معامله فعال بسیار دشوار است. کمتر از ۵ درصد کسانی که این نوع از استراتژی را به کار می‌برند به مقدار قابل قبولی از موفقیت دست می‌یابند، و کمتر از ۱ درصد بازده چشمگیری را مشاهده می‌کنند، اما کسانی که به این بازده می‌رسند، سرمایه سرشاری را بدست می‌‌آورند. بیشترین ابزاری که در معاملات فعال استفاده می‍‌شود، انواعی از تجزیه و تحلیل فنی است. این ابزار تحقیقاتی به جای اندازه‌گیری عوامل مرتبط با بیزینس مورد نظر، بر روی تغییرات قیمت سهام تمرکز می‌کند. سهامداران می‌توانند در دوره‌های کوتاه مدت به سود برسند و فرصت این را خواهند داشت که با استراتژی‌هایشان اهرم فشار را وارد کنند. معامله‌گران می‌توانند در هر بازه زمانی از ماه و روز گرفته تا دقیقه و یا ثانیه در بازار فعالیت کنند. این سرمیاه‌گذاران اغلب از داده‌های قیمت از طریق مبادلات ارزی یا سیستم‌های نموداری استفاده می‌کنند تا الگوهای قیمت اخیر و روند بازارهای همبسته را بشناسند و از آن استفاده کنند.

سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش

سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق قابل معامله، می‌توانند با استفاده از ارزش صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پایه‌های استراتژی سرمایه‌ گذاری خود را پی ریزی کنند. به بیان ساده‌تر، سرمایه‌گذران مبتنی بر ارزش دنبال سهام‌های هستند که در دوره «تخفیف» به فروش می‌رسند. به جای صرف وقت ربای جستجوی سهام و تجزیه و تحلیل صورت مالی شرکت‌ها، یک سرمایه‌گذار صندوق سرمایه‌گذاری مشترک میتواند صندوق‌های شاخص، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا صندوق‌هایی را که به صورت فعال مدیریت می‌شوند را خریداری کند. به صورت کلی در این استراتژی اوراق بهاداری خریداری می‌شود که در تحلیل‌های بنیادی کم‌ارزش به نظر می‌رسند.

خرید و نگهداری

در استراتژی خرید و نگهداری، سهامی خریداری می‌شود و برای مدت طولانی نگهداری می‌شود. بر اساس این استراتژی، از زمان ایجاد سبد سهام تا پایان افق سرمایه‌گذاری، سهام فعالانه خرید و فروش نمی‌شود. سرمایه‌گذاران در استراتژی خرید و نگهداری معتقدند صرف کردن زمان در بازار از زمانبندی بازار محتاطانه‌تر است. نگهداری سهام در دوره طولانی، با توجه به نواسانات دوره‌های کوتاه‌مدت منطقی‌تر است. این استراتژی با زمانبندی بازار کامل در تضاد است، که در آن، به طور معمول سرمایه‌گذار در دوره‌های کوتاه‌تر خرید و فروش می کند و قصد خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا را دارد.

انتخاب استراتژی یا سبک سرمایه‌گذاری نسبت به انتخاب سرمایه‌گذاری تفاوتی ندارد: هر سرمایه‌گذار خاص و یکتا است و بهترین استراتژی برای هر سرمایه‌گذار آن راهبردی است که با توجه به تحمل ریسک و شاخص‌های خاص سرمایه‎‌گذاری هر فرد انتخاب می‌‌شود. افرادی استراتژیهای انتخاب سهم که اهداف بلندمدت را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند، می‌توانند از استراتژی لشکر که یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌هاست استفاده کنند.

سخن پایانی

سامانه مدیریت ثروت مانو، امکانی را فراهم کرده است که همه افراد جامعه بدون نیاز به کسب دانش تخصصی اقتصاد و مالی و همچنین بدون نیاز به صرف زمان برای پیگیری اخبار، بتوانند به صورت غیرمستقیم، متناسب با استراتژی سرمایه گذاری و درجه ریسک‌پذیری خود، بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کنند.

کتابخانه دیجیتال پروان

ارسال به دوستان

ایمیل دوست
نام شما
ایمیل شما
کد مقابل را وارد نمایید

این صفحه برای دوست شما با موفقیت ارسال شد.

 1. بررسی استراتژیهای انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف - بررسی استراتژیهای انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران,Author: رنجبر بافقی، محمد.,Publisher: صنعتی شریف, 1385 http://library.sharif.ir/parvan/resource/287542/بررسی-استراتژیهای-انتخاب-سبد-سهام-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران بررسی استراتژیهای انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران رنجبر بافقی، محمد. صنعتی شریف Farsi

بررسی استراتژیهای انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران

رنجبر بافقی، محمد.

 1. شماره پایان نامه: 36647
 2. کد دانشکده: 44
 3. پديدآور: رنجبر بافقی، محمد.
 4. عنوان: بررسی استراتژیهای انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه: صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك: 1385
 7. نام دانشکده: مدیریت و اقتصاد
 8. گرایش: کارشناسی ارشد
 9. یادداشت: 76ص0: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: سبد سهام Stock Portfolio
 11. توصیفگر: بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange
 12. توصیفگر: بازار نوظهور Emerging Market
 13. توصیفگر: استراتژی فعال Active Strategy
 14. توصیفگر: استراتژی گشتاور Momentum Strategy
 15. استاد راهنما. زمانی، شیوا،

فهرست محتوای دیجیتالی

کاربر گرامی، توجه داشته باشید که امکان دانلود محتوای کتاب برای شما امکان‌پذیر است، ولی برای فعال شدن این قابلیت و امکان‌پذیر شدن مشاهده فایلهای دانلود شده بصورت آفلاین، می بایست نرم‌افزار مورد نیاز را از اینجا دانلود کرده و پس از نصب نرم‌افزار بر روی رایانه خود، آنرا برای انجام شدن تنظیمات اولیه، اجرا کنید.
کاربر گرامی، در نظر داشته باشید که وقتی برنامه مذکور را برای اولین بار اجرا می کنید، نرم‌افزار تلاش خواهد کرد که به سرور کتابخانه دیجیتال وصل شده و امکان دانلود شما را فعال کند. بنابراین، در زمان اولین اجرا، ارتباط اینترنتی شما باید برقرار باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.