الگوي هارامی صعودي


اصول استفاده از الگوهای برگشتی صعودی Bullish Reversals در کندل استیک ژاپنی

الگوهای صعودی Bullish تشکیل شده از یک، دو و یا سه کندل در انتهای روند نزولی هستند و علامتی برای تغییر جهت روند از نزولی به صعودی می باشند در ادامه به ترتیب الگوهای تک و ترکیبی صعودی (بولیش) را مشاهده می کنیم.

الگوی چکش (الگوی هامر) Hammer در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود از خصوصیات این الگو سایه پایینی بلند، سایه بالایی کوتاه (وجود نداشتن سایه بالایی) و بدنه ای حداکثر یک دوم سایه پایینی می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه صعودی (سفید) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.

الگوی هامر معکوس (چکش معکوس) مانند الگوی چکش در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود. سایه بالایی بلند، سایه پایینی کوتاه و یا وجود نداشتن سایه پایینی و بدنه ای حداثر یک دوم سایه بالایی از خصوصیات این الگو می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه صعودی (سفید) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.

این الگو در بازار بسیار نادر می باشد و مدلی از Opening Marubozu می باشد. در روند نزولی قیمت آغازین این کندل با گپ (شکاف) رو به پایین باز می شود اما در ادامه شاهد هیچ سایه پایینی نمی باشیم قیمت از نقطه آغاز رو به بالا حرکت کرده و بدنه نسبتا بزرگی را شاهد هستیم. اگر سایه و بدنه این الگو فاصله گپ (شکاف) را پُر نماید می تواند نشانگر آغاز روند صعودی باشد.

این الگو (پوشاننده صعودی) شامل دو شمع با رنگ های متفاوت است که در انتهای روند نزولی تشکیل می شود. کل بدنه سفید (صعودی) شمع دوم، بدنه شمع اول مشکی (نزولی) را پوشش می دهد. اندازه سایه ها در این دو کندل اهمیتی ندارد. ایجاد شکاف (گپ) بین نقطه پایان کندل اول و نقطه آغاز کندل دوم اهمیت بیشتری به این الگو برای آغاز روند صعودی می دهد.

الگوی انبرک پایینی مانند الگوی قبلی شامل دو شمع با رنگ های متفاوت می باشد. با این تفاوت که ابتدا شمعی نزولی (مشکی) با بدنه بزرگ تشکیل می شود این شمع فاقد سایه یا با سایه های کوچک می باشد. شمع دوم در دل محدوده قیمت شمع اول به شکل ستاره (داجی) یا چکش معکوس تشکیل می شود. برای اهمیت بیشتر تغییر روند از نزولی به صعودی در این الگو، خارج نشدن سایه های شمع دوم از شمع اول مهم می باشد.

الگوی هارامی صعودی نیز در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر می کند. شمع اول بدنه مشکی (نزولی) الگوي هارامی صعودي دارد که تمامی بدنه شمع دوم را پوشش می دهد سایه ها در این الگو اهمیت زیادی ندارند اما خارج نشدن سایه های شمع دوم از محدوده سایه های شمع اول قدرت بیشتر این الگو را نشان می دهد.

صلیب هارامی صعودی (هارامی کراس) شباهت بسیاری به الگوی قبلی دارد با این تفاوت که بدنه شمع دوم حتما بصورت داجی (ستاره) تشکیل شده است این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر می کند.

در این الگو (پوشش شکاف صعودی) شاهد دو شمع با رنگ های متفاوت هستیم. در شمع اول بدنه مشکی (نزولی) و شمع دوم بدنه ای سفید (صعودی) با نقطه پایانی پایین تر از نقطه آغازین شمع قبلی می بینیم و نقطه آغاز شمع دوم با شکافی نزولی نسبت به پایان شمع اول شروع شده است. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل شده و نمایشگر آغاز روند صعودی می باشد.

این الگو (کودک رها شده صعودی) در بازار مبادلات ارز خیلی کم به وجود می آید. در انتهای روند نزولی پس از یک شمع نزولی قوی شکافی نزولی تا شمع بعدی بوجود می آید شمع بعدی بصورت ستاره (داجی) بسته می شود و فاصله بسته شدنش تا شمع بعدی نیز دارای شکاف است. با سفید (صعودی) بسته شدن بدنه شمع سوم اخطار پایان روند نزولی و آغاز روند صعودی به وجود می آید.

الگوی ستاره صبحگاهی از مجموع سه شمع در انتهای روند نزولی تشکیل می شود شمع اول نزولی و پرقدرت، شمع دوم با شکاف (گپ) نزولی آغاز شده و بدنه آن میتواند نزولی یا صعودی باشد ولی در غالب موارد بدنه و سایه های بزرگی ندارد و شمع سوم یک شمع صعودی است که آغاز آن با شکاف (گپ) صعودی نسبت به شمع دوم آغاز شده است. این سه شمع اخطار روند صعودی را در انتهای روند نزولی اعلام می نمایند.

ترکیب الگوي هارامی صعودي این الگوی سه شمعی بسیار شبیه به الگوی ستاره صبحگاهی می باشد با این تفاوت که بین شمع اول و دوم به علاوه بین شمع دوم و سوم شکافی دیده نمی شود شمع اول پرقدرت و نزولی، شمع دوم دوجی Doji و شمع سوم دارای بدنه صعودی می باشد. با بسته شدن صعودی شمع سوم اخطار انتهای روند نزولی و آغاز روند صعودی اعلام می شود.

الگوی سه ستاره صعودی از ترکیب سه شمع Doji مانند تشکیل شده اندازه سایه ها در این سه شمع حائز اهمیت نمی باشد اما وجود شکاف (گپ) نزولی بین شمع اول و دوم و شکاف صعودی بین شمع دوم و سوم بر قدرت این الگو برای تغییر روند از نزولی به صعودی می افزاید.

الگوی سه مکعب سفید از سه شمع صعودی با بدنه های توخالی و صعودی قوی تشکیل شده است.سایه ها غالبا کوتاه و ایجاد شکاف نزولی بین شمع اول، دوم و شکاف نزولی بین شمع دوم و سوم وجود دارد. با بسته شدن شمع سوم اخطار قوی تغییر روند از نزولی به صعودی ایجاد می شود.

اصول استفاده از الگوهای برگشتی صعودی Bullish Reversals در کندل استیک ژاپنی

الگوهای صعودی Bullish تشکیل شده از یک، دو و یا سه کندل در انتهای روند نزولی هستند و علامتی برای تغییر جهت روند از نزولی به صعودی می باشند در ادامه به ترتیب الگوهای تک و ترکیبی صعودی (بولیش) را مشاهده می کنیم.

الگوی چکش (الگوی هامر) Hammer در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود از خصوصیات این الگو سایه پایینی بلند، سایه بالایی کوتاه (وجود نداشتن سایه بالایی) و بدنه ای حداکثر یک دوم سایه پایینی می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه صعودی (سفید) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.

الگوی هامر معکوس (چکش معکوس) مانند الگوی چکش در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود. سایه بالایی بلند، سایه پایینی کوتاه و یا وجود نداشتن سایه پایینی و بدنه ای حداثر یک دوم سایه بالایی از خصوصیات این الگو می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه صعودی (سفید) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.

این الگو در بازار بسیار نادر می باشد و مدلی از Opening Marubozu می الگوي هارامی صعودي باشد. در روند نزولی قیمت آغازین این کندل با گپ (شکاف) رو به پایین باز می شود اما در ادامه شاهد هیچ سایه پایینی نمی باشیم قیمت از نقطه آغاز رو به بالا حرکت کرده و بدنه نسبتا بزرگی را شاهد هستیم. اگر سایه و بدنه این الگو فاصله گپ (شکاف) را پُر نماید می تواند نشانگر آغاز روند صعودی باشد.

این الگو (پوشاننده صعودی) شامل دو شمع با رنگ های متفاوت است که در انتهای روند نزولی تشکیل می شود. کل بدنه سفید (صعودی) شمع دوم، بدنه شمع اول مشکی (نزولی) را پوشش می دهد. اندازه سایه ها در این دو کندل اهمیتی ندارد. ایجاد شکاف (گپ) بین نقطه پایان کندل اول و نقطه آغاز کندل دوم اهمیت بیشتری به این الگو برای آغاز روند صعودی می دهد.

الگوی انبرک پایینی مانند الگوی قبلی شامل دو شمع با رنگ های متفاوت می باشد. با این تفاوت که ابتدا شمعی نزولی (مشکی) با بدنه بزرگ تشکیل می شود این شمع فاقد سایه یا با سایه های کوچک می باشد. شمع دوم در دل محدوده قیمت شمع اول به شکل ستاره (داجی) یا چکش معکوس تشکیل می شود. برای اهمیت بیشتر تغییر روند از نزولی به صعودی در این الگو، خارج نشدن سایه های شمع دوم از شمع اول مهم می باشد.

الگوی هارامی الگوي هارامی صعودي صعودی نیز در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر می کند. شمع اول بدنه مشکی (نزولی) دارد که تمامی بدنه شمع دوم را پوشش می دهد سایه ها در این الگو اهمیت زیادی ندارند اما خارج نشدن سایه های شمع دوم از محدوده سایه های شمع اول قدرت بیشتر این الگو را نشان می دهد.

صلیب هارامی صعودی (هارامی کراس) شباهت بسیاری به الگوی قبلی دارد با این تفاوت که بدنه شمع دوم حتما بصورت داجی (ستاره) تشکیل شده است این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر می کند.

در این الگو (پوشش شکاف صعودی) شاهد دو شمع با رنگ های متفاوت هستیم. در شمع اول بدنه مشکی (نزولی) و شمع دوم بدنه ای سفید (صعودی) با نقطه پایانی پایین تر از نقطه آغازین شمع قبلی می بینیم و نقطه آغاز شمع دوم با شکافی نزولی نسبت به پایان شمع اول شروع شده است. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل شده و نمایشگر آغاز روند صعودی می باشد.

این الگو (کودک رها شده صعودی) در بازار مبادلات ارز خیلی کم به وجود می آید. در انتهای روند نزولی پس از یک شمع نزولی قوی شکافی نزولی تا شمع بعدی بوجود می آید شمع بعدی بصورت ستاره (داجی) بسته می شود و فاصله بسته شدنش تا شمع بعدی نیز دارای شکاف است. با سفید (صعودی) بسته شدن بدنه شمع سوم اخطار پایان روند نزولی و آغاز روند صعودی به وجود می آید.

الگوی ستاره صبحگاهی از مجموع سه شمع در انتهای روند نزولی تشکیل می شود شمع اول نزولی و پرقدرت، شمع دوم با شکاف (گپ) نزولی آغاز شده و بدنه آن میتواند نزولی یا صعودی باشد ولی در غالب موارد بدنه و سایه های بزرگی ندارد و شمع سوم یک شمع صعودی است که آغاز آن با شکاف (گپ) صعودی نسبت به شمع دوم آغاز شده است. این سه شمع اخطار روند صعودی را در انتهای روند نزولی اعلام می نمایند.

ترکیب این الگوی سه شمعی بسیار شبیه به الگوی ستاره صبحگاهی می باشد با این تفاوت که بین شمع اول و دوم به علاوه بین شمع دوم و سوم شکافی دیده نمی شود شمع اول پرقدرت و نزولی، شمع دوم دوجی الگوي هارامی صعودي Doji و شمع سوم دارای بدنه صعودی می باشد. با بسته شدن صعودی شمع سوم اخطار انتهای روند نزولی و آغاز روند صعودی اعلام می شود.

الگوی سه ستاره صعودی از ترکیب سه شمع Doji مانند تشکیل شده اندازه سایه ها در این سه شمع حائز اهمیت نمی باشد اما وجود شکاف (گپ) نزولی بین شمع اول و دوم و شکاف صعودی بین شمع دوم و سوم بر قدرت این الگو برای تغییر روند از نزولی به صعودی می افزاید.

الگوی سه مکعب سفید از سه شمع صعودی با بدنه های توخالی و صعودی قوی تشکیل شده است.سایه ها غالبا کوتاه و ایجاد شکاف نزولی بین شمع اول، دوم و شکاف نزولی بین شمع دوم و سوم وجود دارد. با بسته شدن شمع سوم اخطار قوی تغییر روند از نزولی به صعودی ایجاد می شود.

صلیب هارامی (Harami Cross) چیست؟

الگوی صلیب هارامی (Harami Cross) الگویی‎ست که ظهور آن در نمودارهای روزانه و هفتگی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. این الگو پس از یک روند نزولی طولانی مدت شکل می‎گیرد و از یک شمع بزرگ و به‎دنبال آن یک شمع کوچک دوجی (doji) تشکیل شده است. در ادامه جزئیات بیشتری از این الگو خواهیم آموخت.

صلیب هارامی (Harami) یک الگوی شمعی ژاپنی‌ست که از یک شمع بزرگ و به‎دنبال آن یک شمع کوچک دوجی (doji) تشکیل شده است. دوجی در میان بدنه شمع بزرگ محدود شده است. الگوی صلیب هارامی نشان می‎دهد که روند قبلی ممکن است در حال واژگونی باشد. یک الگوی صلیب هارامی می‎تواند گاوی یا خرسی باشد.

نمونه‌ای از یک صلیب هارامی خرسی

نمونه‌ای از یک صلیب هارامی خرسی

معرفی صلیب هارامی

یک الگوی صلیب هارامی گاوی، پس از یک روند نزولی طولانی مدت شکل می‎گیرد. اولین شمع، طولانی و سیاه رنگ (یا قرمز رنگ) بوده و نشان‎دهنده این است که شمع‎های نزولی تحت کنترل هستند. شمع دوجی دارای محدوده‎ای باریک بوده و در بالای شمع بسته شده روز قبلی، باز می‎شود. این شمع در همان قیمتی که باز شده، بسته می‎شود که این اتفاق موجب تردید معامله گران خواهد شد. این تردید، معامله‎گرانی که تازه شروع به پوشش موقعیت‎های کوتاه‎مدت خود نموده‎اند را به تغییر روند وامی‎دارد.

پس از یک روند صعودی طولانی مدت، الگوی صلیب هارامی خرسی شکل می‎گیرد. اولین شمع، طولانی و سفید (یا سبز رنگ) است که نشان می‎دهد شمع‎های صعودی کنترل کامل بازار را بر عهده دارند. همزمان با الگوی صلیب هارامی گاوی، شمع دوجی نشان دهنده تردید و عدم تصمیم گیری در بین معامله‌گران است که ممکن است روند را معکوس نماید. در حالت ایده‎آل، حجم عظیم معاملات باید با اولین میله الگوی صلیب هارامی همراه باشد تا نشان دهنده زمان خرید یا فروش باشد.

معامله با الگوی صلیب هارامی

معامله‎گران در هنگام معامله با الگوی صلیب هارامی باید به دنبال تأیید نوسانات قیمت و دیگر شاخص‎ها باشند. در صورتی که معامله‎گران سطوح حمایتی و مقاومتی قابل توجهی را در صلیب هارامی بیابند، شانس موفقیت بیشتری دارند. به عنوان مثال ممکن است کمینه قیمت اولین شمع، دارای یک مقداری کلیدی و مطمئن (از لحاظ روانشناختی) بوده و یا در یک میانگین متحرک معمول (مثلاً ۲۰۰ روزه) ثبت شده باشد. معامله‎گران ریسک پذیر در زمان بسته شدن یک شمع دوجی می‎توانند وارد موقعیت شوند. معامله‎گران محافظه کار احتمالاً صبر می‎کنند تا قیمت در محدوده شمع اول بسته شود تا اطمینان حاصل کنند که روند در حال واژگونی‎ست.

معامله‎گران بسته به ریسک پذیری خود می‎توانند یک اوردر بدون ضرر را در خارج از محدوده هر یک از شمع‎های بزرگ یا دوجی ثبت کنند. توقف کوچکتر در خارج از محدوده دوجی، اجازه کسب یک موقعیت بزرگتر با ریسک توقف به دلیل نوسانات بازار را ارائه می‎دهد در حالی که یک اوردر بدون ضرر گسترده‎تر در خارج از محدوده شمع بزرگتر، مستلزم کسب موقعیت کوچکتر بوده اما آزادی عمل بیشتری به معاملات می‎بخشد.

این الگو می‏تواند در هر بازه زمانی ظاهر شود؛ اما ظهور آن در نمودارهای روزانه و هفتگی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. از آنجا که این الگو معمولاً تغییر روند را نشان می‎دهد، باید برای جبران ریسک معامله‎گران، یک نسبت پاداش ریسک کمینه‎ی ۳ برابری اعمال شود.

Harami فرزند و مادر (باردار)

این الگو شامل دو کندل می باشد: کندل اول در این الگو نقش مادر و کندل دوم نقش فرزند را ایفا می کند و معمولاً رنگ کندل‌ها در الگوی کندل استیک هارامی متفاوت می باشد.

کندل اول با بدنه بلند و کندل دوم کوتاه است، بیشینه کندل دوم کمتر از بیشینه بدنه کندل اول و کمینه کندل دوم بیشتر از کمینه بدنه کندل اول است به زبان ساده کندل دوم بگونه‌ای الگوي هارامی صعودي قرار می‌گیرد که کندل دوم داخل بدنه کندل اول جا شود. عوض شدن و یا کند شدن روند سهم مهمترین برداشتی است که بعد از مشاهده Harami برداشت می شود. Harami نشاندهنده بی‌تصمیمی در بازار است. هیچکدام از خریداران و فروشندگان برنده‌ی نبرد نبوده‌اند، از همین رو احتمال عوض شدن روند وجود دارد

در شکل فوق هر دو حالت صعودی و نزولی الگوی Harami نمایش داده شده است. کندل بلند مادر و کوچک فرزند است.(سمت راست صعودی و سمت چپ نزولی)

الگوی هارامی صعودی در روند نزولی و الگوی هارامی صعودی در روند نزولی اعتبار دارد. هارامی صعودی در روند صعودی معنی ندارد و نشانه‌ای برای تغییر روند یا کند شدن آن نیست. به همین ترتیب برای هارامی نزولی در روند نزولی.

صلیب هارامی (Harami Cross) چیست؟

الگوی صلیب هارامی (Harami Cross) الگویی‎ست که ظهور آن در نمودارهای روزانه و هفتگی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. این الگو پس از یک روند نزولی طولانی الگوي هارامی صعودي مدت شکل می‎گیرد و از یک شمع بزرگ و به‎دنبال آن یک شمع کوچک دوجی (doji) تشکیل شده است. در ادامه جزئیات بیشتری از این الگو خواهیم آموخت.

صلیب هارامی (Harami) یک الگوی شمعی ژاپنی‌ست که از یک شمع بزرگ و به‎دنبال آن یک شمع کوچک دوجی (doji) تشکیل شده است. دوجی در میان بدنه شمع بزرگ محدود شده است. الگوی صلیب هارامی نشان می‎دهد که روند قبلی ممکن است در حال واژگونی باشد. یک الگوی صلیب هارامی می‎تواند گاوی یا خرسی باشد.

نمونه‌ای از یک صلیب هارامی خرسی

نمونه‌ای از یک صلیب هارامی خرسی

معرفی صلیب هارامی

یک الگوی صلیب هارامی گاوی، پس از یک روند نزولی طولانی مدت شکل می‎گیرد. اولین شمع، طولانی و سیاه رنگ (یا قرمز رنگ) بوده و نشان‎دهنده این است که شمع‎های نزولی تحت الگوي هارامی صعودي کنترل هستند. شمع دوجی دارای محدوده‎ای باریک بوده و در بالای شمع بسته شده روز قبلی، باز می‎شود. این شمع در همان قیمتی که باز شده، بسته می‎شود که این اتفاق موجب تردید معامله گران خواهد شد. این تردید، معامله‎گرانی که تازه شروع به پوشش موقعیت‎های کوتاه‎مدت خود نموده‎اند را به تغییر روند وامی‎دارد.

پس از یک روند صعودی طولانی مدت، الگوی صلیب هارامی خرسی شکل می‎گیرد. اولین شمع، طولانی و سفید (یا سبز رنگ) است که نشان می‎دهد شمع‎های صعودی کنترل کامل بازار را بر عهده دارند. همزمان با الگوی صلیب هارامی گاوی، شمع دوجی نشان دهنده تردید و عدم تصمیم گیری در بین معامله‌گران است که ممکن است روند را معکوس نماید. در حالت ایده‎آل، حجم عظیم معاملات باید با اولین میله الگوی صلیب هارامی همراه باشد تا نشان دهنده زمان خرید یا فروش باشد.

معامله با الگوی صلیب هارامی

معامله‎گران در هنگام معامله با الگوی صلیب هارامی باید به دنبال تأیید نوسانات قیمت و دیگر شاخص‎ها باشند. در صورتی که معامله‎گران سطوح حمایتی و مقاومتی قابل توجهی را در صلیب هارامی بیابند، شانس موفقیت بیشتری دارند. به عنوان مثال ممکن است کمینه قیمت اولین شمع، دارای یک مقداری کلیدی و مطمئن (از لحاظ روانشناختی) بوده و یا در یک میانگین متحرک معمول (مثلاً ۲۰۰ روزه) ثبت شده باشد. معامله‎گران ریسک پذیر در زمان بسته شدن یک شمع دوجی می‎توانند وارد موقعیت شوند. معامله‎گران محافظه کار احتمالاً صبر می‎کنند تا قیمت در محدوده شمع اول بسته شود تا اطمینان حاصل کنند که روند در حال واژگونی‎ست.

معامله‎گران بسته به ریسک پذیری خود می‎توانند یک اوردر بدون ضرر را در خارج از محدوده هر یک از شمع‎های بزرگ یا دوجی ثبت کنند. توقف کوچکتر در خارج از محدوده دوجی، اجازه کسب یک موقعیت بزرگتر با ریسک توقف به دلیل نوسانات بازار را ارائه می‎دهد در حالی که یک اوردر بدون ضرر گسترده‎تر در خارج از محدوده شمع بزرگتر، مستلزم کسب موقعیت کوچکتر بوده اما آزادی عمل بیشتری به معاملات می‎بخشد.

این الگو می‏تواند در هر بازه زمانی ظاهر شود؛ اما ظهور آن در نمودارهای روزانه و هفتگی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. از آنجا که این الگو معمولاً تغییر روند را نشان می‎دهد، باید برای جبران ریسک معامله‎گران، یک نسبت پاداش ریسک کمینه‎ی ۳ برابری اعمال شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.